Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Parochie Boschweg

Uit Schijndelwiki
Versie door Jan van Weert (overleg | bijdragen) op 12 apr 2024 om 15:43
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Parochie Boschweg[bewerken | brontekst bewerken]

Beknopte geschiedenis van de voormalige parochie Boschweg[bewerken | brontekst bewerken]

Bij bisschoppelijk besluit van 19 januari 1928 (de brief dateert van 23 januari 1928) werd de parochie aan de Boschweg opgericht, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Als bouwpastoor werd benoemd A.J. Pessers, destijds kapelaan van de St. Jacobskerk in 's-Hertogenbosch.
De architect van de te bouwen kerk was Philip Donders uit Tilburg met als toegevoegd architect Christ van Liempd uit Schijndel. Op 25 augustus 1928 werd de eerste steen gelegd waarin, in een loden koker, de oorkonde werd gedeponeerd.
Op de oorkonde staat: "In het jaar 1928 van het Herstelde Heil, toen paus Pius XI de Kerk Gods gelukkig bestuurde, toen Arnold Diepen Bisschop was van 's-Hertogenbosch en Wilhelmina Koningin van Nederland, heeft de eerste pastoor, Adr. Jos. Pessers, deze eerste steen geplaatst in de nieuw te bouwen kerk, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van den Rozenkrans, terwijl aanwezig was een grote kring van juichende gelovigen op de feestdag van de H. Bartholomeus".
Op 24 juni 1929 (de feestdag van Sint Jan) werd de kerk en het hoofdaltaar door Mgr. Diepen geconsacreerd. Bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de parochie in 1954, werd het plan tot afbouw van de kerk met toren en doopkapel gemaakt en in 1955 was dit werk voltooid door aannemersbedrijf Gebr. Schellekens.

De kerk ging overdag op slot, daarom werd onder de toren een Mariakapel ingericht. Deze trekt tot op de dag van vandaag iedere dag vele bezoekers, die er een moment van meditatie, rust, gebed, aanhoring en inspiratie vinden.

Pastoor Pessers nam in 1965 afscheid van zijn parochie en hij werd opgevolgd door pastoor Van Gorp. Pastoor Van Gorp werd in 1969 eervol ontslagen en opgevolgd door pastoor Rijnja. Om gezondheidsredenen legde Rijnja in 1988 zijn werk neer. Datzelfde jaar volgde de installatie van Wim van Sleeuwen tot pastoor en hij bleef tot het jaar 2002. Inmiddels was de Pastorale Eenheid Schijndel gevormd, waarbij de vier parochies onder één bestuur werden geplaatst en werden bediend door een gezamenlijk pastoraal team. In 2003 werd pastoor Swagemakers de opvolger van pastoor Van Sleeuwen.

Op 24 juni 2004 bestond de parochie 75 jaar.
Bij bisschoppelijk besluit werden per 1 januari 2008 de Schijndelse parochies opgeheven en zijn ze opgegaan in één nieuwe parochie met de naam Sint Servatius Schijndel. Het kerkgebouw werd, mede als gevolg van de fusie van de parochies in Den Dungen, Gemonde, Sint-Michielsgestel en Schijndel, op 30 juni 2013 aan de eredienst onttrokken. Daarna zijn er appartementen in gerealiseerd.

Het Zilveren Parochiefeest van de Boschweg[bewerken | brontekst bewerken]

Het Zilveren Parochiefeest van de Boschweg ingeluid. [1][bewerken | brontekst bewerken]

Zondag j.l. kondigde kapelaan van Oers van de preekstoel af, dat er alreeds een allereerste begin gemaakt zal worden, met de voorbereidingen om het zilveren bestaansfeest van de parochie Boschweg op waardige wijze te kunnen vieren.
In Januari 1953 zal het 25 jaar geleden zijn dat Pastoor Pessers door de bisschop werd benoemd als pastoor en stichter van een nieuwe parochie op de Boschweg. Hij heeft echter te kennen gegeven, dit heugelijk feit te willen vieren tegelijk met het 25-jarig bestaan van de parochiekerk. Deze werd in Juni 1929 door Mgr. Diepen z.g. op plechtige wijze geconsacreerd.
Het grote feest zal dus plaats hebben in Juni 1954.
Bij deze gelegenheid wil men de eigen parochiekerk een schone feestgave schenken. Waarin die zal bestaan zal nog nader door een comité, bestaande uit vertegenwoordigers van alle lagen en delen der parochie, uitgemaakt worden. Dit feestcomité is in voorbereiding. In de maand October zal voor het eerst in alle gezinnen van de parochie een beroep gedaan worden tot het geven van een maandelijkse bijdrage. Er wordt gerekend op een gemiddelde bijdrage van een gulden per maand per gezin. Dit bedrag lijkt ons nogal hoog, maar de Boschweggers hebben steeds veel op gehad met hun eigen parochie, zodat het ons toch niet onmogelijk lijkt, dat dit bedrag bij elkaar komt.
Uit dit alles kan men zien, dat als de tijden gunstig blijven, Schijndel nog vele en schone feesten te wachten staan.
We wensen ze op de Boschweg veel succes toe met de opzet van het zilveren feest!

Het Parochie-Jubileum van de Bosweg [2][bewerken | brontekst bewerken]

Indien men Schijndel vanuit het Noorden binnenkomt, wordt men aangenaam getroffen door de goed verzorgde omgeving van de Boschwegse kerk. Waarschijnlijk zou het er geheel anders hebben uitgezien, indien daar een kwart eeuw geleden niet een fraaie kerk was gebouwd als een waardig middelpunt ener nieuwe parochie.
Uiterlijke dingen zijn bijkomstig, doch zij zijn vaak een graadmeter van de innerlijke gesteldheid. Het bekende gezegde: "Mens sana in corpore sano” — een gezonde ziel in een gezond lichaam — gaat niet altijd op, doch het valt niet te ontkennen, dat voor een gezonde ontwikkeling ener parochie bepaalde uiterlijkheden onontbeerlijk zijn. Het initiatief, dat Pastoor Pessers indertijd heeft genomen en dat 25 jaar geleden zijn voorlopige bekroning vond in de consecratie der nieuwe kerk, is uitgegroeid tot een gezonde parochie, wier gelovigen een sterk saamhorigheidsgevoel hebben verworven onder de bezielende leiding van hun Herder en diens geestelijke en wereldlijke medewerkers.
Een parochie is een gemeenschap van gezinnen en de gemeente is dat eveneens. Een grotere gemeenschap kan slechts gezond zijn, indien de delen, waaruit zij is samengesteld, in goede staat verkeren.
De gemeente kan er dan ook slechts wel bij varen, wanneer de gezinnen in de parochie goed zijn.
Moge de a.s. voltooiing van de Boschwegse kerk met haar sierlijke en rijzige toren een nieuwe periode inluiden van een durend bloeiend parochieleven!
De Burgemeester van Schijndel,
Mr. A. VAN TUIJL.

Kerkelijk overzicht [3][bewerken | brontekst bewerken]

De Boschweg zal gaan feesten. Men heeft er reden voor en de mensen maken zich al op voor 'n grootse hulde- en dankweek aan de Pastoor.
De Pastoor zelf, ontving ons voor ‘n kort onderhoud over de afgelopen 25 jaar, die hij op de Boschweg heeft doorgebracht, als oprichter en Pastoor van deze parochie.
Toen in 1927 bleek, dat de Servatiuskerk in Schijndel te klein werd, had Pastoor Donders een bespreking met het kerkbestuur over de oprichting van een nieuwe parochie aan de Boschweg.
Pastoor Pessers, toentertijd kapelaan van de St. Jacob te Den Bosch, vertelde ons dit, toen wij hem enkele bijzonderheden vroegen over het ontstaan en groei van zijn parochie.
De benoeming van Pastoor Pessers liet niet lang op zich wachten, want reeds begin 1928 werd hij door Mgr. Diepen gevraagd, om op de Boschweg een nieuwe kerk te bouwen.
Zeer spoedig daarna werd al begonnen met de tekeningen en het bepalen van de plaats. Dat de plaats waar de kerk zou komen staan nog al enige deining onder de bevolking te weeg bracht, was wel zeer te begrijpen. Doch uiteindelijk kwam men toch tot een oplossing en zou de kerk gebouwd worden op de Meijgraaf. Toch werd deze plaats nog veranderd en zou de kerk komen waar deze nu gebouwd is.
De grote moeilijkheid was nu dat de grond dermate zacht was, dat men genoodzaakt was heipalen in de bodem te werken. Enkele honderden palen van ongeveer 9 meter werden in de grond geheid.
De eerste steenlegging zou met veel luister geschieden. Het gemengd koor van de Sint Jacobskerk uit Den Bosch zou de plechtigheid met gezangen opluisteren, hetgeen gebeurde in 1929.
De winter van 1929 had het werk drie maanden vertraagd, doch 24 Juni 1929 werd de kerk door Mgr. Diepen geconsacreerd.
De parochie had bij de oprichting 1450 zielen‚ op het ogenblik is dit aantal bijna verdubbeld, want momenteel telt de parochie 2700 zielen.
Al direct na de bouw van de kerk werd ook meisjes- en jongensschool geopend, beide in 1930 en in 1931 de bewaarschool.
Het gemis aan een centraal gebouw werd reeds direct gevoeld, zodat er een comité gevormd werd, om de mogelijkheid te onderzoeken voor de bouw van een Parochiehuis.
Het plan was om een houten directiekeet te kopen, doch Pastoor Pessers vond een eenvoudig gebouw beter en de exploitatiekosten zouden dan ten laste komen van het comité tot de kerk er wat beter voor zou komen te zitten. Op Vastenavond 1935 werd het Parochiehuis geopend met de eerste Boschwegse Revue onder de bezielende leiding van Kapelaan Koopmans z.g.
Het eerste Kerkbestuur van de nieuwe parochie werd gevormd door Adr. Timmermans, J. Verhagen, Joh. Geerts en J. van de Westerlaken.
Het huidige Kerkbestuur wordt gevormd door G. van Esch, P. van Boxtel, J. van de Oever en M. van Heertum. Vanzelfsprekend werden ook diverse godsdienstige verenigingen opgericht, zoals de Congregatie en H. Familie, die beiden zeer bloeiend zijn.
De Broederschap van O. L. Vrouw van de H. Rozenkrans, die in de St. Servatiusparochie gevestigd was, werd overgebracht naar de kerk van de Boschweg. Hiervoor werd een opstand gemaakt door de bekende kunstenaar Luc. van Hoek. Deze maakte deze opstand in terracotta. Achter het hoogaltaar werden door dezelfde kunstenaar 5 glas in lood ramen gemaakt voorstellende 5 vrouwen uit het Oude Testament. De eerste letter van deze vijf vrouwennamen vormen samen het woord Maria. Het zijn Maria, de moeder van Mozes; Anna, de moeder van Samuel; Rachel, de moeder van Benjamin; Judith, de redster van Israël en Abigael, de vrouw die de toorn stilde van David.
Tot slot vertelde de Pastoor ons nog dat de kerk eigenlijk pas voor twee derde is afgebouwd, want na de viering van het 25-jarig bestaan der parochie zal worden begonnen met de bouw van een toren en zal de kerk nog worden uitgebreid.
Dit alles zag de Pastoor met vertrouwen tegemoet, vooral daar de saamhorigheid in de parochie zeer groot is.
Hopelijk is het de Pastoor gegeven, dat al deze uitbreidingen en vooral de groei en bloei van zijn Parochie met Gods onmisbare zegen, die richting in zullen gaan, die de Pastoor in het belang van zijn geliefde parochie steeds voor ogen heeft gehad.

Zakelijk overzicht. [4][bewerken | brontekst bewerken]

Naast het kerkelijk overzicht moet natuurlijk ook een zakelijk beschouwing gegeven worden over de groei en bloei van het uiterlijke aanschijn van de Boschwegse parochie.
Toen indertijd de Onze Lieve Vrouwekerk op de Boschweg werd gezet, was de omgeving niet erg bebouwd. Electrisch licht en waterleiding waren nog ver te zoeken. Wel werd Pastoor Pessers, door middel van een lucht-noodkabel, aan stroom geholpen. Aan de Molendijk stonden enkele huizen en in de naaste omgeving van het kerkgebouw lagen enkele boerderijen.
Geleidelijk aan is daar grote verandering in gekomen. Langs de hoofdweg kwam de jongensschool met het woonhuis voor het hoofd en voor en na verrezen langs dezelfde rooilijn enkele particuliere woningen. (De zakenpanden, die er thans zijn, kwamen voornamelijk na de oorlog).
Aan de Jan van Amstelstraat verrees een meisjesschool en een bewaarschool. Een grote verandering ontstond er toen in 1934 het St. Lidwinagesticht gereed kwam. Vermeldenswaard is overigens de vestiging van de klompenfabriek van Boom en de bouw van het complex woningen gelegen aan de van Helmontstraat. De zolder van die fabriek heeft in de culturele ontwikkeling van de Boschweg een voorname rol gespeeld, want daar hadden de eerste toneelvoorstellingen plaats onder leiding en toezicht van kapelaan De Beer. Aan de natuurlijke groei van de parochie kwam men dus steeds tegemoet doordat particulieren woningen of zakenpanden bouwden.
De grote uitbreiding kwam na de oorlog toen er in versneld tempo enkele woningblokken bijkwamen. Aan de Distel- en Vossenstraat verrezen 24 huizen, aan de Jan van Amstel-, Boskoop- en Gasthuisstraat een complex van 18 en 27 woningen. Waar dus eens de boerderij van Van Tillaart stond zijn thans niet minder dan 45 huizen gebouwd. Het is te begrijpen dat er opnieuw moderne zakenpanden bijkwamen en dat er tegenover de kerk een winkelcentrum ontstond.
Een hoogtepunt voor het Boschwegse zakenleven was wel de opening van de „neie weg”’ in 1951, waardoor de aandacht van heel Schijndel op de Boschwegse middenstand werd gevestigd.
De oorspronkelijke bevolking was en is nog steeds van agrarische oorsprong, maar ook in deze parochie heeft er een onomstotelijke verschuiving plaats door de zich steeds uitbreidende industrialisatie. Nu is er aan de Boschwegse industrie weinig veranderd. De hout- en klompenfabrieken van Oerlemans, Rozendaal en Boom bestaan nog steeds, terwijl de hoepel- en teenhoutindustrie van de firma's Kooymans, wed. E. Steenbakkers en J. Kemps een belangrijke plaats innemen.
Dank zij de medewerking van het Gemeentebestuur beschikt de voetbalvereniging „Avanti” over een behoorlijk sportveld, gelegen naast de zweminrichting „De Molenheide”. Deze club is eveneens een geesteskind van kap. De Beer en was eigenlijk bedoeld als een turnvereniging, maar de voetbalsport heeft haar volledig in beslag genomen. (De overige verenigingen krijgen elders een extra vermelding).
Tot slot vermelden we nog het standbeeld opgericht ter ere van de plaatselijke zeeheld Jan van Amstel ergens aan de Jan van Amstelstraat. Het gedenkteken staat zo verscholen opgesteld dat het niet gemakkelijk te vinden is en al even lastig te benaderen.
Het Missiekruis moest jammer genoeg in verband met de verlegging van de Provinciale weg verdwijnen. De gezamenlijke parochianen hebben toen geld bijeengebracht voor een nieuw Missiekruis, dat nu staat opgesteld bij de Pastorie en nu een werkelijk waardige plaats heeft gekregen.
Wij zouden niet volledig zijn als we tot slot niet memoreerden het „Gedachtenis Kapelleke” aan de splitsing van de weg achter de jongensschool. Dit werd in 1940 opgericht door een comité, met aan het hoofd kapelaan Tilman. Later werd dit kapelleke, alsmede de overgebleven gelden overgedragen aan de plaatselijke Bond van Oud-Strijders in Schijndel. Op dit kleine, doch stijlvolle oorlogsmonument staan de namen van onze dierbaren gesneuveld in de Meidagen van 1940, n.l. J. van de Eerden, Ant. van Liempd, P. van Roozendaal, W. v. d. Schoot en Adr. v. Weert.
Nieuwe uitbreidingsplannen staan alweer op stapel, zoals men ons ter bevoegder plaatse inlichtte. Langs de Molendijk is nog plaats genoeg om te bouwen en voorts moet het terrein ingesloten door de Jan van Amstelstraat, Steenen Kamer, Meigraaf en Schutsboom, bouwrijp worden gemaakt.
Over vijf en twintig jaren zal het aanschijn van de parochie Boschweg zeker weer belangrijk veranderd zijn. We hopen en wensen dat ook de verdere uitgroei ten zegen zal zijn voor alle parochianen van O. L. Vrouw van de H. Rozenkrans, en dat dit tevens zal bijdragen aan de groei en bloei van Schijndel.

Het verenigingsleven [5][bewerken | brontekst bewerken]

Bij gelegenheid van dit zilveren jubileum, lijkt het ons wel dienstig ook even aandacht te besteden aan het verenigingsleven in de parochie van O. L. Vrouw van de H. Rozenkrans aan de Boschweg. Voor de tot stand koming van deze parochie waren er slechts enkele verenigingen gevestigd, zoals in de meeste uithoeken van Schijndel in die tijd, nl. handboog-, kruisboog-, biljart- en kaart- verenigingen.
Vooral de kruisboogsport, welke verschillende eeuwen bestaat, had in Schijndel vroeger vele gezelschappen, doch hiervan zijn er maar twee overgebleven en deze zijn juist hier op de Boschweg gevestigd, n.l. „De Heidebloem” opgericht op 13 Aug. 1900 door Mart. van den Broek. Men was toen gevestigd bij Hanneske van den Broek op de Molendijk. Verdere bestuursleden waren J. Bunthof, A. van Erp, H. Geerts, J. Geerts en Chr. van Kasteleyns. Na ernstig oefenen werd in 1904 het eerste succes geboekt en het eerste concours dat „De Heidebloem” gegeven werd was in 1905 en wel heel typisch, juist op de plaats waar nu de kerk gebouwd is, n.l. bij M. Pennings.
Tussen 1915 en 1925 werden de meeste eerste prijzen behaald en zijn wel de beste jaren van „De Heidebloem” geweest. 1924 was evenwel een glansjaar en vooral op het grote concours te Tilburg, waar maar liefst 107 gezelschappen elkaar bekampten, werden prachtige prijzen behaald, n.l. 2 gouden medailles en verschillende lauwertakken.
In 1925 werd op luisterrijke wijze het 25-jarig bestaan gevierd met een schitterend geslaagd concours, evenals later het 40-jarig bestaan.
Vanaf 1910 had „De Heidebloem” een stille maar onmisbare medewerker in de vorm van een beschermheer, n.l. de heer A. J. Boland, destijds directeur van de bekende steenfabriek „De Molenheide” en later Bouwbedrijf der N.S.
Het Goudenfeest, gevierd in 1950 was vanzelfsprekend iets geweldigs en aan het uitgeschreven concours namen talrijke verenigingen deel. Ja, er werd zelfs een interlandwedstrijd gehouden tussen België en Nederland.
Het is wel typisch dat de van den Broeken en van Erpen steeds de beste schutters zijn geweest en nog steeds de grote stuwkrachten der vereniging, aangevuld met verschillende jongere ondernemende lui. Nadat het clublokaal indertijd verhuisde naar van Heeswijk, is het thans reeds verschillende jaren gevestigd bij de wed. van Alebeek aan de Molendijk. De vereniging is in alle opzichten kerngezond en regelmatig komt men ‚„De Heidebloem”’ tegen in de kranten, dat er wederom eretekens voor de prijzenkasten gewonnen zijn.
Het andere gezelschap is „Recht door Zee”, momenteel gevestigd bij de wed. Cromsight en voorheen bij J. van den Broek in het Lieseind en later bij Jo van Schijndel. Naar wij vernemen, dient in deze vereniging eens nieuw leven geblazen te worden, want momenteel is de activiteit niet groot.
Verenigingen, die na de stichting van de nieuwe parochie het levenslicht aanschouwden waren op sportgebied voornamelijk de R.K.S.V. „Avanti”, de Toneelvereniging „Juliana”, het Jongensgilde met de K.A.J. terwijl later een zeer oude vereniging eveneens haar intrek op de Boschweg n.m, de handboogvereniging „Landmans Unie”.
Aanvankelijk kende men ook het Boschwegse Revuegezelschap, dat jaren aan een stuk lauweren oogstte en waar het wel en wee van Schijndel echt voor het voetlicht werd gebracht. Later werden hierin meer spelers van buiten de Boschweg betrokken en bleef het geen echte Boschwegse revue meer. Een tijdje werden de revues opgevoerd in Schijndels Patronaat, terwijl de laatste jaren toch weer een Boschwegse revue het daglicht zag.
In de eerste jaren na de oorlog werden verschillende buurtverenigingen opgericht en natuurlijk ook hier op de Boschweg. Hierbij werd een toneelstuk opgevoerd met de titel „Samson en Moot doen aan boksen”. Wat wellicht niemand had verwacht is hier gebeurd, want hieruit groeide tenslotte de bekende toneelvereniging „Juliana”
Het grootste successtuk, dat deze vereniging voor het voetlicht bracht was het dramatische verzetstuk „Den Vaderlant Ghetrouwe”. Dank zij de goede regie van kapelaan Brouwers destijds, konden zij dit stuk met succes voor uitverkochte zalen opvoeren. Iedereen zal wel moeten toegeven, dat juist door kapelaan Brouwers „Juliana” groot is geworden en naam heeft gemaakt. Ondanks zijn drukke werkzaamheden, vond deze energieke kapelaan nog tijd om zelf een stuk te schrijven, n.l. „De strijd tussen Blank en Bruin”, hetgeen met succes voor het voetlicht werd gebracht in 1949. Deze vereniging is kapelaan Brouwers dan ook ontzettend veel dank verschuldigd, want deze heeft de toen nog jonge vereniging door de moeilijkste jaren heen geholpen. Aanvankelijk begon men, zoals vele toneelverenigingen op de dorpen met een herentoneel, doch heel begrijpelijk werd het gemis der dames gevoeld en ging men al spoedig over tot gemengd toneel.
„Juliana” herbergt verschillende krachten onder haar leden en wij twijfelen er niet aan, of deze vereniging zal in de toekomst, ondanks moeilijke omstandigheden, nog vele successen oogsten. Kapelaan Brouwers was in zijn tijd wel een echte verenigingsman, want onder zijn leiding werd in April 1948 het „Jongensgilde” opgericht, een nuttige vereniging, onmisbaar voor de jeugd van tegenwoordig. Men startte met 32 jongens, waarover jammer genoeg slechts 1 leider stond. Als patroonheilige werd uitgeroepen „St. Aloysius”. Als vendelnaam werd gekozen „Vendel: der Kozakken”. Om U even duidelijk te maken waaruit een vendel bestaat, kunnen wij U mededelen, dat dit 32 jongens telt, onderverdeeld in 4 kwartieren van 8 jongens. Over elk kwartier stond weer een scout (voorman) en ass. scout. De kwartieren onderling hadden ook weer een naam, zoals: „Kwartier der Tijgers‚ etc.
De bijeenkomsten werden gehouden in het Parochiehuis, doch de actieve kapelaan Brouwers zat niet stil en slaagde er in reeds na een jaar een eigen gildehal te bouwen. Deze hal is door de jongens zelf mee opgebouwd en dank zij de steun van verschillende vooraanstaande en goedwillende personen, tot een mooi gebouw uitgegroeid.
Aan diverse acties heeft het Gilde steeds meegewerkt, meestal in samenwerking met de K.AJ.
Het hoofdpunt van de jongens is elk jaar opnieuw het Zomerkamp, waaraan maandenlange voorbereidingen voorafgaan. Het grote gebrek hierbij is ook weer het tekort aan leiders. Dit Jongensgilde heeft aan de Boschweg steeds gefloreerd, doch zoals elke vereniging, krijgt dit gilde haar tegenslagen. Het ledental is teruggelopen en bedraagt slechts 15 jongens en het aantal leiders is slechts met één uitgebreid.
Moge het echter in de toekomst met leden en leiders van het Jongensgilde zo gaan, dat het volle aantal wat van het N.H.K. eigenlijk, wordt verlangd, n.l. 32 jongens en meisjes en minstens 3 leiders, in de kortst mogelijke tijd bereikt worden.
Vanzelfsprekend bleef de populaire sport „voetbal” ook niet achter op de Boschweg. Ja, welke parochie in Nederland heeft nu eigenlijk geen voetbalvereniging? Praktisch alle, en zo werd ook op de reeds op 10 Juni 1931 de voetbalvereniging „R.K.S.V.A", opgericht.
„Avanti‚ zoals men ze in de volksmond noemt, werd geboren uit de noodzaak, de Boschwegse jeugd, via verschillende sportbeoefeningen: gymnastiek, atletiek en het voetbalspel op te vangen en te brengen tot karaktervorming en levensopvatting, volgens katholieke beginselen. De leden moesten o.a. lid zijn van de H. Familie. De grote promotor, die geld noch moeite spaarde om de lichamelijke en geestelijke condities van 'n 40-tal leden op te voeren, was de medeoprichter kapelaan De Beer. In de 23 jaar van haar bestaan heeft Avanti veel te danken aan de talrijke geestelijke Adviseurs. We moeten hier de naam noemen van kapelaan Koopmans, die heel veel voor deze club betekende en die helaas veel te vroeg zijn jonge, mooie leven terug moest geven aan God, gevallen door moordenaarshanden.
Van de oprichters, de heren: H. Tibos, A. v. Oss, H. v. Kasteren, H. Oerlemans, G. v Oorschot, Ger. Rosendaal, zijn de twee eerstgenoemde nog steeds bestuurslid.
Nadat de jeugdvereniging „Avanti” een fusie had aangegaan met „Ever Quick” (eveneens een Boschwegse voetbalclub) groeide de vereniging meer uit tot een voetbalclub. Aanvankelijk kwam men uit in de 3e klas Onderafd. met 1 Senioren elftal en in de Boxtelse Juniorenbond met 2 elftallen. De oorlogsjaren brachten naast veel verdriet en ellende toch de overgang naar de 4e klas K.N.V.B.
Het tegenwoordige Bestuur wordt gevormd door de heren: H. J. Tibos, voorzitter; A. J. van Oss, vicevoorzitter; J. van Oorschot, secretaris; J. van Rozendaal, penningmeester en de leden Th. van Alebeek, W. Dortmans, Th. van den Heuvel, Jos. van Houtum, A. Kemps en W. Verspeek.
In de elftalcommissie hebben zitting: de aanvoerders P. Hendriks, Ant. van Heeswijk en Jos. van Houtum, L. van Uden, M. van Liempd en P. Kasteleyn.
Zoals bekend stond het vorig jaar het eerste elftal op de rand van het kampioenschap. Dit jaar is echter het ongelooflijke gebeurd, dat Avanti 1 zich op het allerlaatst op wel erg ongelukkige wijze het kampioenschap zag ontgaan.
Momenteel wordt er met 7 elftallen gespeeld in de competities en de goede geest in de club en de sportieve spelopvatting maakt Avanti tot een geziene ploeg tot in verre omtrek.
Het Boschwegs Dameskoor, dat we op diverse plaatsen al eens aan het werk hoorden, mogen we natuurlijk zeker niet vergeten. Onder leiding van haar eminente directeur, de heer Tibos heeft deze vereniging kans gezien al meer dan vijf jaren te bestaan. Zij behaalden reeds 3 maal een eerste prijs en twee 2e prijzen. Ondanks een 1e prijs behaalt in de 1e afdeling, blijft dit koor voorlopig toch in deze afdeling uitkomen, alhoewel zij reeds recht hebben op de afd. Uitmuntendheid. Dit dameskoor, ongeveer 30 leden tellend, geeft vele voordelen voor de Boschweg, want diverse malen kon men in samenwerking met het Kerkkoor gemengd optreden. Bovendien is er nog een gemengd koor van het Kerkkoor en het Jongenskoor, dat nu bij deze feestelijkheden haar onschatbare medewerking verleent.
Vervolgens treffen we op de Boschweg natuurlijk ook de K.A.J. aan, welke nog steeds een actieve vereniging is. Jammer is, dat hun bekende Tambourcorps, indertijd opgericht onder kapelaan Wilox, een vroegtijdige dood is gestorven, mede door het vertrek van deze kapelaan. Wellicht werd te hoog gegrepen voor die tijd en kon het corps geen stand houden. Mogelijk heeft de harmonie er nu profijt van. Deze K.A.J., waaraan natuurlijk ook verbonden de ijverige Kajotsters, werd in 1946 opgericht door kapelaan Brouwers. Deze stichtte toen met zijn jongens een eigen Kajottershuis. De Kajotsters hebben meer moeilijkheden gehad om te blijven bestaan, doch momenteel mogen ze er nog zijn.
Naast deze vereniging zijn er haast vanzelfsprekend nog de steeds stille, doch niettemin ijverige verenigingen als de Missienaaikring en St. Vincentiusvereniging. Verder is er sinds 20 Maart 1945 ook gevestigd een standsorganisatie van de Boerenbond. Deze werd indertijd opgericht door Mar. Verhoeven (voorzitter), Alb. van Roozendaal (secr.-penningm.) en leden M. van Heertum, Ant. Gordijn en Ant. van den Broek. Geestelijke Adviseur is altijd geweest Pastoor Pessers. Door deze organisatie wordt steeds goed werk verricht. Zo werd een sociale cursus gegeven door Pater Hendriks uit Heeswijk en werden verschillende ontwikkelingsavonden verzorgd. Verder een korte cursus voor Veeverloskunde. Bij deze organisatie zijn tevens enkele economische instellingen aangesloten.
Naast de zuivere Boschwegse verenigingen zijn er natuurlijk ook andere verenigingen gevestigd, die hun domicilie op de Boschweg hebben gekozen.
Zo treffen we daar bij M. Persons aan de bekende Schijndelse Wielerclub „De Meiery”, welke verschillende goede renners herbergt en die sinds vorig jaar en dit jaar daar ook weer de bekende „Ronde van Schijndel” organiseerde. Laten we hopen, dat zij ook dit jaar weer het weer en de renners mee hebben, opdat deze ook dit jaar een evenement mag worden.
Ook is daar gevestigd de bekende Hand- boogschutterij „Landmans Unie”, Voorheen was deze thuis in het dorp bij Geerts, Ant. van Veghel, Meuffels en bij Sep. Sinds 1945 is deze nu op de Boschweg. De vereniging werd opgericht in Juli 1843 en is dus 111 jaar oud. In 1946 hielden zij een nationaal concours en werden tweemaal districtskampioen. Zij dongen in 1950 te Oudenbosch en in 1951 te Swalmen mee om het landskampioenschap.
In 1946 telde deze vereniging 6 gouden jubilarissen t.w. Mart. Kemps z.g.; Adr. Kemps; P. Kemps; Lamb. Kemps; Ger. van Liempd en W. van den Boogaard z.g. Dit jaar had men zelfs twee diamanten jubilarissen n.l. Janus en Piet Kemps. De koning is thans A. Kemps Lzn.; Ridder J. van Heertum en vaandrig E. Steenbakkers. Keizer der vereniging is sinds 1941 nog altijd Jan van Heesch.
Deze mooie, oude vereniging heeft veel te danken aan haar beschermheer, de edelachtb, heer H. Bolsius.
Het bestuur bestaat momenteel uit Andr. van den Boogaard (voorzitter); P. Pijnenburg (secretaris); Ger. van Liempd (penningmeester); leden H. van Gestel, H. van den Heuvel.
Dat het een goed corps is op het gebied van schieten bewijzen de overvolle prijzenkasten. Dit jaar werd Landmans Unie bovendien nog korpskampioen van Schijndel. In 1952 kreeg zij bovendien een z.g. winterdoel in de grote zaal van Persons, hetgeen enorme voordelen geeft.
Vermeldenswaard is bovendien nog dat 18-jarige Eimbert Steenbakkers met glans kampioen is geworden van de jeugd en dat hij in de loop van een paar weken in Helmond zal mededingen om het jeugdkampioenschap van Nederland en waarvoor hij een zeer serieuze kans maakt, naar men ons verzekerde.
Natuurlijk zijn er op de Boschweg nog diverse kaart- en biljartclubs gevestigd, echter te veel om op te noemen, alsmede supp. club van Avanti, gevestigd bij de wed. van Alebeek. In de zomer kan men op de Boschweg bovendien volop genieten van de zwemsport en houdt de Schijndelse zwemvereniging daar haar wedstrijden en in de winterdag worden er schaatswedstrijden verreden georganiseerd door de Schijndelse ijsclub. Er wordt wel eens gezegd „Den Boschweg du mar”, maar als men het geheel van zulk een parochie bekijkt, blijkt het dat er allerwege activiteit is en men wedijvert met elke andere parochie.

School en parochie [6][bewerken | brontekst bewerken]

't Was misschien beter geweest te schrijven: parochie en school, omdat in de meeste gevallen eerst een parochie wordt gesticht en tegelijkertijd of korte tijd later overgegaan wordt tot 't bouwen van scholen. Dat schijnt zo geweest te zijn vanaf de tijd, dat het Christendom, na de eerste stormen doorstaan te hebben, zich op grotere schaal ging bezighouden met de kerstening der volken. En practisch is ’t overal regel geworden: bij een parochiekerk behoren de scholen. Ook in de missie wordt deze practijk overal toegepast, waar 't maar enigszins mogelijk is. School en parochie horen dus bij elkaar. En wat de Boschweg betreft, het is hier niet anders gegaan. De kerk was nauwelijks voltooid of de plannen voor 't bouwen van een jongens- en meisjesschool werden op stapel gezet. En zo kon op 1 Sept. 1930 de nieuwe jongens- en meisjesschool worden betrokken. Daarbij kwam nog een nieuwe kleuterschool, die 25 jaren terug als een voorbeeld van vooruitstrevendheid mocht gelden. De bouw van de meisjesschool en de kleuterschool zijn mogelijk de eerste stoot geweest voor ’t stichten van het Lidwinagesticht en hebben dus ook in dit verband hun betekenis gehad.
In de Boschwegse parochie ontstond dus in betrekkelijk zeer korte tijd een ideale toestand op dit gebied. De parochianen stonden er van te kijken, dat alles zo snel in z'n werk ging. En voor 't smeden van de parochiële band hebben de scholen zeker 't hunne bijgedragen.
Nu me de gelegenheid geboden wordt, wil ik toch wel graag even de aandacht vestigen op de zaak, waarover ’t hier eigenlijk gaat. En dat is: de godsdienstige opvoeding van onze kinderen. Voor het leren alleen, zou een openbare school evengoed kunnen zorgen. Maar bij dit zilveren parochiefeest, daar moeten we toch nog eens even goed beseffen: de waarde van onze katholieke scholen zit in de godsdienstige vorming, die onze kinderen daar krijgen.
En naar de houding van onze ouders te oordelen is men daar in 't algemeen wel over tevreden. Toch moet ’t me, als hoofd der school, van 't hart, dat wij, onderwijzers, onderwijzeressen en zusters, op dit gebied niet almachtig zijn. Naast de zegen van O. L. Heer, zijn we zeer afhankelijk van de medewerking der ouders. En dan mag ik toch wel verklaren, dat we in de afgelopen 25-jarige periode, een zeer vruchtbare samenwerking hebben gezien tussen school en gezin. Moge dat zij blijven! Denk aan 't woord van onze pastoor: Wie godsdienstige kinderen heeft, zal daar veel plezier van beleven!
Het doel van een parochie, n.l. de godsdienstige verzorging der parochianen, de bevordering van het godsdienstig leven, wordt voor een klein gedeelte mede gedragen door de school.
't Is daarom dat de scholen met al de kinderen speciaal delen in de feestvreugde. Ze hopen daar op de eigenlijke feestdag, n.l. 24 Juni, St. Jansdag, op hun manier ook uiting aan te geven.
Moge in de driehoeksverhouding: kerk- school- gezin, een voorbeeldige samenwerking blijven heersen. Dat zal veel bijdragen tot de bloei van de gehele parochie.
HS TIBOSCH, Hoofd der St. Aloysiusschool.

Straten behorend bij Parochie Boschweg in 1967[7]:[bewerken | brontekst bewerken]

Straatnaam
Bodem van Elde, deels Parochie Boschweg, deels parochie Gemonde. Zie straatnaam.
Borne, deels Parochie Boschweg, deels Servatiusparochie centrum. Zie straatnaam.
Boschweg
Boskoopstraat
Brouwhuisstraat
Bunderstraat, deels Parochie Boschweg, deels Servatiusparochie centrum. Zie straatnaam.
Bundershoeve
Cornelis Trompstraat
Daliastraat
De Heikampen, deels Parochie Boschweg, deels Servatiusparochie centrum. Zie straatnaam.
De Steenen Kamer
Distelstraat, deels parochie Boschweg, deels Servatiusparochie centrum. Zie straatnaam.
Dungensesteeg, deels parochie Boschweg, deels Servatiusparochie centrum. Zie straatnaam.
Gasthuisstraat
Gemondseweg, deels parochie Boschweg, deels Servatiusparochie centrum. Zie straatnaam.
Gestelseweg, deels parochie Boschweg, deels parochie Sint Michielsgestel. Zie straatnaam.
Heidebloemstraat
Hopstraat, deels parochie Boschweg, deels Servatiusparochie centrum. Zie straatnaam.
Houtstraat
Jan van Amstelstraat
Jan van Galenstraat
Leliestraat
Lieseind
Lieseindsedijk
Lieseindsestraat
Meijgraaf
Michiel de Ruijterstraat
Molendijk
Nieuwe Slender
Nonnenbos
Oetelaar
Oetelaarsestraat
Olieeindsestraat
Oude Molenheide, deels parochie Boschweg, deels Servatiusparochie centrum. Zie straatnaam.
Papaverstraat
Piet Heinstraat
Primulaplein
Primulastraat
Rozenplein
Rozenstraat
Schutsboom
Tulpstraat
Van Helmontstraat
Vier Gemalen
Vossenbergsesteeg, deels parochie Boschweg, deels Servatiusparochie centrum. Zie straatnaam.
Vossenstraat, deels parochie Boschweg, deels Servatiusparochie centrum. Zie straatnaam.
Vijverweg
Weidonk
Wielse Kamp
Woudseweg, deels parochie Boschweg, deels parochie Den Dungen. Zie straatnaam.
Zonnebloemstraat
Zwembadweg

Video’s[bewerken | brontekst bewerken]

Video Viering 50 jaar parochie Boschweg, deel 1 (1979)
Video Viering 50 jaar parochie Boschweg, deel 2 (1979)
Video 75 jaar parochie Boschweg

Bronnen, noten en/of referenties
  1. De Schijndelse Krant 12 september 1952.
  2. De Schijndelse Krant 18 Juni 1954
  3. De Schijndelse Krant 18 Juni 1954
  4. De Schijndelse Krant 18 Juni 1954
  5. De Schijndelse Krant 18 Juni 1954
  6. De Schijndelse Krant 18 Juni 1954
  7. Huisnummerregister Schijndel 15 april 1967 (BHIC 4514/4515)