Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Aloysiusschool Boschweg

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Aloysiusschool Boschweg
Aloysius.jpg
Aloysiusschool aan de Boschweg
Bouwpartners
Architect Ch.J. van Liempd
Eigenaar Parochiebestuur Boschweg
Aannemer Firma van Boven, Den Dungen

Aloysiusschool Boschweg 125 (1930 - 1992)[bewerken]

Het bestuur van de jonge parochie Boschweg overweegt al in oktober 1929 om een jongensschool te stichten. In maart 1930 overlegt architect C.J. Chris van Liempd bestek en begroting en aannemer is de firma Van Boven uit Den Dungen. Inspecteur Widdershoven keurt alle plannen goed en de plechtige opening van de school geschiedt op 1 september 1930. Schoolhoofd is de heer H.J. Tibosch. In de oorlogsjaren is er nog een VGLO-afdeling aan verbonden. In die periode is de school bezet geweest door de Duitsers en later door de Engelsen. Onder leiding van het toenmalige schoolbestuur, de Pastoor van Erpstichting, wordt in 1992 een fusie gerealiseerd tussen de Aloysiusschool en de Basisschool De Klimop, later de Vossenberg aan de Papaverstraat in de wijk Boschweg-NO. Inmiddels zijn de scholen ondergebracht in het Kwekkeveld aan de Cornelis Trompstraat en de school is eind 1992 gesloopt.

De stichting[bewerken]

Met de stichting van de parochie Boschweg in 1928 en met als bouwpastoor pastoor A.J. Pessers zou vrij snel de voorziening voor kleuter- en lagere school geregeld worden. Zowel de jongensschool als de meisjesschool werden in 1930 gebouwd. Toch was men met het onderwijs aan de Boschwegse kinderen al eerder begonnen, want op 15 september 1928 kwam de Heer Herman H.J. Tibosch naar Schijndel, want hij was benoemd tot hoofd der school. Het schoolgebouw zelf was dus nog niet gerealiseerd, maar de kinderen konden gelukkig nog altijd terecht in het voormalige gebouw van de Openbare Lagere School Hoofdstraat, toen de Grootestraat. Voor de nieuwe parochie was die nieuwe aanpak natuurlijk een nieuwe fase op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied. Zaak was nu zo snel mogelijk een eigen school nabij de Boschwegse kerk te realiseren. Architect Christiaan C.J. van Liempd werd in de arm genomen en als aannemer had men de fa. Van Boven aangetrokken uit Berlicum. Voor f 30.000,- zouden ze er een mooi schoolgebouw neerzetten.

Als patroon koos men Sint Aloysius, de patroonheilige van de jeugd, beter bekend als Aloysius van Gonzaga [9 maart 1568-21 juni 1591]. Tegen de wil van zijn ouders trad hij toe tot de Sociëteit van Jezus, bij ons beter bekend als de Orde der Jezuïeten. Hij studeerde filosofie en theologie en wijdde zich aan de ziekenzorg. Tijdens een pestepidemie in Rome werd hij zelf slachtoffer van deze besmettelijke ziekte en overleed op 23-jarige leeftijd. Al 14 jaar na zijn dood werd hij door paus Paulus V zalig verklaard en in 1729 door paus Benedictus XIII heilig verklaard. Hij gold ook als de beschermheilige van de pestlijders.

Voorbereiding van de bouw van de Aloysiusschool[bewerken]

Op 13 september 1929 verschijnt een openbare bekendmaking: “De Raad heeft besloten aan het bestuur van het “Burgerlijk Zedelijk Lichaam Vereniging van Vrouwen ter verpleging van zieken en het geven van onderwijs” te Schijndel, Heikant, de noodige gelden beschikbaar voor den bouw eener bijzondere meisjesschool aan den Boschweg.” Het betreft de congregatie van de Zusters van Liefde van Schijndel. En: “aan het R.K. Kerkbestuur van de parochie van den Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, Boschweg, hetzelfde voor de bouw eener bijzondere jongensschool aan den Boschweg.” In september 1929 schrijft Inspecteur Widdershoven dat hij akkoord gaat met twee nieuwe scholen aan de Boschweg. Zijn overwegingen met betrekking tot de beoogde jongensschool zijn de volgende: De school aan de Grootestraat, thans Hoofdstraat, heeft ± 130 leerlingen en krijgt er op 1 januari 1930 een 4e leerkracht bij. Er is echter geen ruimte voor de bouw van een 4e lokaal, door de in hetzelfde pand gevestigde lagere landbouwschool en door de ligging. Straks komt er nog een 5e leerkracht bij; dat maakt de zaak volkomen ondoenlijk. Er zitten al 145 jongens uit de nieuwe parochie Boschweg in de Pompstraat. Dat zullen er spoedig 161 zijn, waardoor een 5e leerkracht vereist wordt. Overplaatsing van leerlingen van de Grootestraat naar de Pompstraat kan slechts een tijdelijke zaak zijn. De Pompstraat zelf krijgt per 1 januari 1930 een 8e leerkracht; dan is per 1 mei 1930 een ander lokaal nodig. Er zijn reeds 16 leerlingen afgewezen wegens plaatsgebrek. De 1e klas telt 66 leerlingen; dat is 10 teveel. Bij aanname van leerlingen moet in mei 1930 de klas gesplitst worden. 2 Bovenlokalen kunnen slechts 30 leerlingen bergen en een 3e lokaal slechts 18 leerlingen. In oktober 1929 besloot het R.K. Kerkbestuur van de parochie Boschweg officieel een jongensschool te stichten en vraagt de gemeente geld daarvoor. Zij startten met minstens 150 leerlingen in minstens 4 klassen. Het kerkbestuur ging akkoord met 15% van de stichtingskosten voor eigen rekening te nemen als waarborgsom. Er werden bij de aanvraag 140 handtekeningen gevoegd. Pastoor A.J. Pessers van de Boschweg motiveerde de aanvraag als volgt: in de Grootestraat zitten momenteel 117 leerlingen met 4 leerkrachten. In de Pompstraat is geen ruimte voor ons, dat is trouwens te ver; dat zou een slechte oplossing zijn. Op 8 november 1929 stelde de Raad gelden beschikbaar aan het kerkbestuur voor de oprichting van een jongensschool en aan de zusters voor de oprichting van een meisjesschool aan de Boschweg.

De bouw zelf[bewerken]

In maart 1930 stuurde het kerk-/schoolbestuur (pastoor A.J. Pessers en A. Timmermans) aan B. en W. de stukken voor de bouw van de school met de mededeling dat die waren goedgekeurd door de Inspecteur en door de Bouwinspectie in Den Haag. Tevens deed het bestuur het verzoek om gelden voor de bouw beschikbaar te stellen.

Bij de stukken zat een prachtige, gespecificeerde lijst van alle onderdelen die bij de bouw benodigd zijn tot een bedrag van f. 28.270,--, opgemaakt door architect Chr.J. van Liempd. De begrote aanneemsom bedroeg f. 28.270,-, het toezicht f. 300,- en het honorarium van de architect f. 1.360,-; totaal f. 29.934,--. Voor dit bedrag werd een 4-klassige school gebouwd. Dat zou in onze tijd niet meer denkbaar zijn. Als we denken aan de huidige educatieve centra incl. peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang praten we eerder over enige miljoenen! Het schoolmeubilair kocht men in voor f 3.309,70 en aan allerlei leer- en hulpmiddelen was men een bedrag kwijt van f 3.260,60. Die bedragen werden door de inspecteer nog wel enigszins bijgesteld maar men kon tot inrichting overgaan. Op 1 september 1930 was het feest op de Boschweg want de vierklassige R.K.Jongensschool ging officieel van start. Het onderwijzend personeel bestond uit: de heren Tibosch, Peters, A.J. van Oss en Juffr. Van Laar.

Monumenten Inventarisatie Project 1990[bewerken]

Basisschool voor jongens 1930.
Elementen Amsterdamse School
Machinale baksteen. Twaalfruits ramen.
Zadeldak, Romaanse pannen, erkerraam met glas-in-lood bovenlicht.
Ligging, cultuurhistorisch belang.
V-vormig complex.

Bijbouw 5e lokaal.[bewerken]

Aloysiusschool Boschweg 125.

In 1942 ontstond er gebrek aan ruimte: er moest een 5e lokaal bij komen. Op 11 maart schreef de gemeente aan de Secretaris - Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming (door de bezetter zo genoemd!): “In 1941 waren er gemiddeld 188 leerlingen, dat geeft recht op 5 leerkrachten. Op 1 september van het nieuwe schooljaar moeten er meer dan 200 verwacht worden. Er zijn slechts 4 lokalen beschikbaar, waardoor sinds 1 juni 1941 2 leerkrachten in één lokaal werkzaam zijn. Verzoeke de aanbouw en inrichting van een 5e lokaal toe te staan.” Op 21 april verzocht Mw. Op de Coul aan de Onderwijsraad toch zeker gunstig te adviseren. Op 9 juni adviseerde de Onderwijsraad inderdaad gunstig. De Secretaris-Generaal schreef op 18 juni aan de gemeente: “Is er in de omgeving van de school niet een noodlokaal voor het 5e leslokaal aanwezig?” De gemeente schreef terug: “ In de 4 lokalen zitten 39, 57, 57 en 34 leerlingen. Er is een stijgende lijn in het leerlingenaantal en er is geen noodlokaal beschikbaar.” B. en W. verzochten vervolgens op 23 juni aan de Secretaris-Generaal van het Departement enz. om “de verklaring” af te geven. De Secretaris - Generaal verklaarde daarop “dat er een bijzonder geval aanwezig is”. Daarom akkoord! Getekend door W. de Boer, l.s.g. (loco Secretaris-Generaal?).

V.G.L.O. Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs[bewerken]

Op 9 december 1943 deelde de Secretaris - Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming mede, dat goedgevonden werd dat aan de jongensschool, Boschweg, een V.G.L.O.-afdeling werd verbonden, daar er geen oprichting van een V.G.L.O.-school te Schijndel te verwachten was. Hierdoor kreeg de school 8 leerjaren. Maar er waren ook nog andere ontwikkelingen.

De school in oorlogstijd[bewerken]

Het was immers oorlogstijd. De bezetter vorderde het schoolgebouw en na de bevrijding waren het de Engelsen. Het werd behelpen voor het onderwijzend personeel. Gedurende langere tijd moest er, om en om, les gegeven worden in het klompenfabriek van Boom. In oorlogstijd kwam een school er meestal niet zonder kleerscheuren af, zo ook de Aloysiusschool. Een rapport dd. 24 december 1944, opgesteld door schoolhoofd H.J. Tibosch meldde, dat voor het herstel van het beschadigde schoolgebouw nodig waren : 82 ruiten van 36 bij 48 cm. Met de helft zouden twee lokalen te dichten zijn, zodat twee leerjaren vast onderdak hadden. Ook zou er een kachel moeten komen en de nodige brandstof. Om het trapgat af te sluiten zouden enkele vierkante meters triplex nodig zijn. Saillant details is dat Dhr. H.J. Tibosch zich excuseerde voor zijn slordig handschrift door te schrijven ‘Dat komt door de koude handen en mijn schrijfmachine is verdwenen”.

De na-oorlogse periode tot eindjaren ‘60[bewerken]

Enige jaren na de oorlog (1947) werd de school opgeknapt, bouwde men twee lokalen erbij en werd het schoolpersoneel uitgebreid met de heren Gilsing en W. Gremmen en Juffrouw Mien W.J. Wouters en werd afscheid genomen van Dhr. Peters. Het aantal leerlingen bleef groeien en rond 1956 bleek een uitbreiding van lokalen hoogst noodzakelijk. Oud-collega Louis van Dijk schetst een hele serie details hierover, maar die zijn nogal technisch en erg specialistisch getint en voor de lezer niet zo heel boeiend. Zijn driedelige serie over het Schijndelse onderwijs is altijd nog te raadplegen via de bibliotheek van de heemkundekring op de heemkamer in Cultureel Centrum 't Spectrum. Het eerste schoolhoofd Dhr. Herman H.J. Tibosch overleed in 1963 en werd opgevolgd door Dhr. A.J. van Oss, maar die overleed twee jaren later in 1965. Geert (G.H.M.) Grosfeld was tijdelijk waarnemend hoofd. Op 1 juni 1965 trad Dhr. Jan J.P. Witlox aan als nieuw schoolhoofd. Hij bewoonde de dienstwoning die naast de school was gelegen. Aanvankelijk pendelde hij nog op en neer tussen Vlijmen en Schijndel. Jan Witlox memoreerde in een van zijn nabeschouwingen dat hij bij zijn aankomst een school aantrof waar orde, tucht en een goede sfeer heerste. In een van zijn rapportages nl. die uit 1966 stond te lezen: we hadden toen 303 leerlingen verdeeld over acht groepen nl. klas 1a Juffrouw Wouters 34, klas 1b M. Beuving 34, klas 2 Mw. C. Witlak-van Liempd 46, klas 2/3 Dhr. Ton Stoffelen 8 + 30, klas 3-4 Dhr. W. Verstraten 20 + 15, klas 4 Dhr. A. v.d. Eerenbeemt 42, klas 5 Dhr. Grosfeld 36 en klas 6 Dhr. Jan Witlox 38.

De periode tot aan de fusie[bewerken]

In het vervolg van de studie van Louis van Dijk zijn nog legio wetenswaardigheden te lezen over aanschaf van leer- en hulpmiddelen, groot onderhoud van het gebouw, aanschaf van modernere methodieken, waterschade, huur van noodlokalen, de personeelsbezetting met de namen van de leerkrachten en wat dies meer zij. In de jaren ’80 volgde een fusie met de toenmalige Kleuterschool De Klimop, later de Vossenberg aan de Papaverstraat en in het kader van het in de jaren ’90 ontwikkelde plan van de gemeente Schijndel, bekend onder de naam ‘Huisvesting 2000’ ging het totale basisonderwijs op de schop alsook de gebouwelijke voorzieningen. Men streefde naar vier grote centra in de buitenwijken en centrum, waardoor de Educatieve Basiscentra ontstonden zoals we die anno 2015 kennen, waar naast de basisschool ook sprake is van peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang bij basisschool de Regenboog in Hoevenbraak/Wijbosch, basisschool Icarus in De Beemd in combinatie met de openbare Jenaplanschool de Kring, basisschool de Heijcant en ’t Talent in het centrum en in Schijndel ZW de combinatie van de basisscholen Kwekkeveld en Vossenberg.

Ondanks dat het team, 5 leerkrachten en de medezeggenschapsraad, niets voelen voor een fusie met de Klimop wordt de Aloysius in augustus 1992 gesloten en gaat samen met de Klimop onder de nieuwe naam De Vossenberg. De directeur van de Aloysiusschool Marcel M. Seegers wordt naast Toon Frederix adjunctdirectuer van de nieuwe school.

Een bijzondere rapportage[bewerken]

Woning van de hoofdonderwijzer van de Aloysiusschool Boschweg 125

Een andere rapportage uit 1968 van Dhr. Jan Witlox gaf de ouders, het kerkbestuur en de inspectie van die dagen een aardig beeld van de school, de tijdgeest, het denkpatroon van het onderwijzend personeel en hoe er gewerkt werd. Die rapportage was min of meer gebaseerd op een serie enquêtevragen. Omdat hij heel illustratief en historisch interessant is deze beschrijving hierna opgenomen.

Godsdienst, zo schreef Jan Witlox, moet je beleven. De catechismus van buiten leren gaf geen beleving. Wij hebben de methode ‘Met Brandend Hart’ aangeschaft en de pastoor, kapelaan Maas en de leerkracht geven godsdienstles.

Lezen: door lezen wordt de taal van het kind rijker. Niet alleen stripverhalen laten lezen, dat geeft geen winst. Vanaf de 3e klas kunnen kinderen een boek lenen voor 10 cent. Ook een abonnement op Okki en Taptoe is aan te bevelen voor 11 gulden per jaar.

Voorlichting: zorg dat uw kind van wanten weet. Laat het niet tobben over levensvragen. Liever te vroeg voorgelicht dan een 1,2 jaar te laat. Het geeft uw kind rust. Voor schoolverlaters en ouders wordt een voorlichtingsavond georganiseerd. Daar moet u niet op wachten. Jong beginnen en geleidelijk aan meer vertellen!

Klassenverdeling: er zijn 330 leerlingen en 9 leerkracht en 3 combinatieklassen nl. Juffrouw Wouters klas 1, Juffrouw van de [Griend klas 1-2, Juffrouw Hagelaars klas 2, Juffrouw Elbers klas 3, Dhr. W. Verstraten klas 3-4, Dhr. Verhagen klas 4, Dhr. van Amelsfort klas 5, Dhr. van Gestel 5-6 en Dhr. Witlox klas 5

Ligging van de school: aan een zeer gevaarlijk kruispunt. Daarom gaat school uit om 5 voor 12 zodat de kinderen vóór 12 uur zijn overgestoken. Daarom begint de school iets eerder, om 8.40 uur Kleding merken: er blijven veel jasjes hangen

Oud Papier-actie: dat is een goede vrijetijdsbesteding voor jongens. De opbrengst wordt nuttig besteed, ter beoordeling van het hoofd.

Zwemmen: de 4 hoogste klassen zwemmen in het seizoen 2x per week.

Methodes: die zijn de laatste drie jaren geheel vernieuwd, nu hanteren wij de modernste methodes. Wij geven ook handenarbeid; goed voor de vorming van het kind.

Koortjes: wij hebben 2 koortjes; één o.l.v. Dhr. van Amelsfort voor de groteren en één o.l.v. Mej. van de Griend voor de kleintjes. Alleen de jongens met een goede stem en doorzettingsvermogen mogen meedoen.

Huiswerk: heeft weinig nut. Ouders geven op een aparte manier hulp; dat geeft alleen maar narigheid. Vooral niet helpen lezen. Lezen van een boek is goed huiswerk!

Sparen: op maandagmorgen kunnen RPS-zegels gespaard worden van 10 ct. en 25 ct. Een volle kaart kan worden bijgeschreven op het spaarbankboekje. De kaarten worden op school bewaard totdat ze vol zijn.

Schoolbezoek door ouders: niet onder schooltijd; maak een telefonische afspraak.

Kwekelingen: soms krijgen de kinderen les van een toekomstige leerkracht; wij zijn stageschool.

Gymnastiek: op blote voeten met ontbloot bovenlichaam, in de zaal of op het sportterrein bij de school. Zorgt u voor een korte broek?

Schoolmis: op woensdag om 8.00 uur; wordt goed bezocht; soms komen ouders mee; die beschouwen het als een gezinsmis

Schoolverzuim: zonder verlof is ongeoorloofd schoolverzuim. Bij noodzaak of wenselijkheid krijgt het kind beslist vrij. Stuur bij ziekte een berichtje. Liefst niet tussen 12 en 13 uur onder etenstijd. Een briefje aan de leerkracht is prima.

Snoepen: het tandbederf is ontstellend. Er ontstaan tand- en maagklachten door te veel snoepen; het tast ook de vitaminevoorraad van het kind aan. Het wordt bleek, krijgt een slechte eetlust etc.

Fietsen: er is weinig fietsbergruimte; daarom liever zonder fiets naar school.

Schoolvergadering: in principe op de 1e woensdag van de maand om 11.00 uur.

Verzorging: wij doen ons uiterste best voor hygiëne op school. De toiletten worden dagelijks schoongemaakt. Wij gebruiken papieren wegwerphanddoekjes. Controleert u steeds de handen en voeten [i.v.m. de gymles].

Fatsoen: daar hebben we niet over te klagen, maar sommige jongens…..!

Schoolreisje: de 4 hoogste klassen zijn naar de Deltawerken geweest, de eerste communicantjes naar de Efteling, de 6e klas verbleef drie dagen op een boerderij in Helvoirt en op de Aloysiusdag hebben we een sportdag op school.

Schoolverlaters: 39 leerlingen hebben onze school verlaten waarvan 24 naar de Lagere Technische School, 8 naar de MAVO, 4 naar het gymnasium, 1 naar de detailhandelsschool, 1 naar de bakkersschool en 1 geniet geen verder onderwijs.

Rapport: om de drie maanden.

Allerlei: respect verzocht voor de schoolspullen; er wordt weinig rond de school vernield; de kinderen tonen respect voor de natuur; de kinderen zijn overbelast…op tijd naar bed!; de TV mag niet de norm aangeven; pas een kwartier voor tijd op school want dan is er toezicht.

Dank voor de samenwerking…..die was geweldig! J.P. Witlox h.d.s.

Leerkrachten[bewerken]

Leerkrachten van de Aloysiusschool Boschweg c.a. 1950.

Leerkrachten van de Aloysiusschool Boschweg c.a. 1950.
Achterste rij A: 1. A.J. van Oss, 2. W. Gremmen, 3. J. Eijkemans, 4.H.J. Tibosch, 5. J. Gilsing.
Voorste rij B: 1. Mien Wouters .


Leerkrachten van de Aloysiusschool Boschweg 1965.

Leerkrachten van de Aloysiusschool Boschweg 1965..
Achterste rij van link naar rechte: Jan J.P. Witlox, Ton Stoffelen, Lex van de Eerenbeemd en Wim Verstraten.
Voorste rij van links naar rechts: Jan Steijaert, Christien van Liempd, Mien W.J. Wouters en Geert G.H.M. Grosfeld.

Schooljaar 1977

Leerkrachten van de Aloysiusschool Boschweg 1977.

Leerkrachten Aloysius school in 1977 op het sportveld achter de school.

Achterste rij A: 1. Marianne de Crom, 2. Mien W.J. Wouters, 3. Jan J.P. Witlox (hoofd van de school), 4. Lia van Kaathoven, 5. Corrie Keller, 6. Marcel M. Seegers, 7. Ine van de Dungen, 8. Noortje Hanssen, 9. Herman Raterman (schoolkatechese).
Voorste rij B: 1. Rinie Braat, 2. Henk van Oorschot, 3. Jan Verhagen.

Herinneringen van oud leerlingen[bewerken]

Toon van Houtum, geb 1927[bewerken]

Toon werd destijds toegelaten tot de St Aloysiusschool op 1 april 1934.
Zijn rapport is ingevuld vanaf de 3e klas cursusjaar 1936/1937.
Over de eerste 2 jaren,1e en 2e klas, weet Toon zich te herinneren dat hij rapportkaarten mee naar huis kreeg.
Vanaf 1936 is een rapportboekje meegegeven.
Zijn onderwijzer in de 3e klas was destijds: de heer Peters afkomstig uit Berlicum
In de 4e klas (1937-1938) kwam voor: de heer J. van Nunen, destijds woonde deze op Zijweg Dungen in kasteeltje Meijldoorn. Hij is niet lang aan de school verbonden geweest
De 5e klasrapport vermeld de handtekeningen van de heer van Oss.
6e en 7e klas handtekeningen van de heer Tibosch.

Uit zijn periode herinnert Toon nog een leerkracht namelijk: Mej van de Laar. (Zij woonde destijds in de Akkerstraat en is later ingetreden bij de zusters.) Tijdens het schooljaar werden 3 rapporten opgemaakt.
Vakken:

 • Gedrag
 • IJver
 • Orde en netheid
 • Beleefdheid
 • Aantal verzuimen
 • Aantal H Missen (men moest dagelijks naar de kerk en kreeg dan in de kerk een kaartje mee voor het rapport)
 • Catechismus
 • Lezen
 • Schrijven
 • Rekenen
 • Nederlandse Taal
 • Vaderlandse Geschiedenis
 • Tekenen
 • Zingen

Op de kaft aan de binnenzijde van het rapport staan: "Wenken voor de ouders":

 1. Zend steeds uw kinderen zindelijk gewassen en gekleed en op tijd naar school
 2. Geef bij ziekte van uw kind een briefje mee
 3. Gewen uw kind om steeds de H Mis bij te wonen
 4. Zorg dat uw kind geregeld thuis zijn Katechismusles leert
 5. Eis van uw kind dat het direct uit school naar huis komt
 6. Werk met den onderwijzer mee bij het uitroeien van misbruiken(roken,snoepen,baldadigheid enz)
 7. Ondermijn nooit het gezag van den onderwijzer
 8. Stel belang in de vorderingen en het gedrag van uw kind, door met hen te spreken over het op school geleerde en hen te berispen bij slecht gedrag.
 9. Het nieuwe leerjaar startte in april.

Toon van Houtum heeft ca 5 maanden in de 8e klas gezeten.
De 8e klas kreeg onderwijs van dhr Tibosch.
In die tijd zaten 5 jongens in de 8e klas te weten:

 • Toon van Houtum
 • Wim van Oorschot (jongste zoon van Gradus)
 • Christ Steenbakkers (latere postbode)
 • Tijn Steenbakkers
 • van nummer 5 is de naam niet bekend.

Dhr Tibosch adviseerde destijds dat Toon naar de Ambachtsschool zou gaan echter moeder van Houtum dacht daar destijds anders over.
De jonge weduwe met 10 kinderen thuis zocht voor Toon een baantje bij de boer.
Toon moest in 1941 van de een op de andere dag gaan werken bij een boer in het Hermalen. Dat was bij Orrieke van den Berg. Daar kon hij dagelijks de koeien melken, want dat had Toon van zijn buurman Harrie van de Linden in de Borne geleerd. De andere tijd vulde hij met aardappelen rapen.
Geïnformeerd naar zijn salaris was Toon zijn reactie: "ik kreeg 2 gulden en 50 cent per week, die ik thuis moest afgeven en een dubbeltje per week dat ik mocht houden."
Ik heb later wel veel spijt gehad dat ik dat koeien melken heb geleerd, aldus Toon.
In 1942 is hij naar Jansen de Wit gaan werken, 20 jaar lang.

Jan van Liempd, geboren 1922-23[bewerken]

Klas 6 Schooljaar 1935

Op de foto(1935 klas 6) van de Aloysiusschool op de Boschweg staat op nummer 1 Jan van Liempd van de Molendijk. Omdat er nog geen bewaarschool was op de Boschweg mocht ik met 5 jaar naar de eerste klas want alleen naar het dorp dat was te ver voor zo'n kleuter.
Dat was bij juffrouw van de Laar. Zij was er dus al in 1929.
Doordat ik niet bleef zitten was ik nog leerplichtig aan het eind van de zevende klas.
Daardoor bleef ik, samen met 5 a 6 anderen, 1 jaar in de achtste klas.
Volgens mijn rapportenboekje zat ik in 1936/1937 in de zevende klas en in 1937/1938 in klas 8.
Van meester Tibosch (petje af voor die man) heb ik daarna nog 5 jaar les gehad op de avondnijverheidsschool.

Schoolfoto's[bewerken]

Schooljaren 1920 - 1930[bewerken]

Schooljaar 1929-1930

Klas 6 schooljaar 1929-1930

Klas 6, geboren ca 1917-19 Deze kinderen kregen les op Hoofdstraat 39, het gebouw van de vroegere Openbare Lagere School Hoofdstraat, waar ook de Landbouwschool in zat, en na de lagere school gingen zij naar het seminarie.
De nummers 2 en 4 werden later priester.
Achterste rij A: 1 Wim van de Ven, 2 Huub van Rozendaal, 3 Piet Verhagen 4 (Ma)Thieu Timmermans, 5 Harrie van de Steen, 6 Wim Wouters, 7 Henk Zijlmans
Op stoel H.J. Tibosch Hoofd van de school

Schooljaar begin jaren 30

Klas ? beginjaren 30

Begin jaren dertig , klas..??, geboren ca 1924
Achterste rij A: 1 onbekend, 2 ……….van Gorkum, 3 Ernst Steenbakkers, 4 en 5 onbekend, 6 Sjef van Uden, 7 meester Tibosch
Rij B: 1 onbekend, 2 onbekend, 3 Harrie van Kronenburg, 4 … Hellings, 5 onbekend, 6 onbekend, 7 onbekend, 8 onbekend.
Voorste rij C: 1 onbekend, 2 Jan Bijsterbosch, 3 onbekend., 4 onbekend, 5 … van Zandbeek, 6 …Kastelijn, 7 Toon vd Oetelaar, 8 onbekend, 9 onbekend., 10 Adrie Persons, 11 onbekend.

Schooljaren 1931 - 1940[bewerken]

Schooljaar 1931

Klassenfoto 1931

Achterste rij A: 1 Jan Wouters, 2 onbekend
Tweede rij B: 1 Joh van Heeswijk, 2 t/m 4 onbekend
Derde rij C: 1 onbekend , 2 Matheu van Oorschot, 3 Sjef van Uden, 4 t/m 8 onbekend. Voorste rij D:1 meester Tibosch.


Schooljaar 1932

Klassenfoto 1932

Foto ca. 1932, geboren ca 1918 Ter gelegenheid van het afscheid van de school.
Achterste rij A: 1 …………van Engeland, 2 Piet Roozendaal, 3 Adrianus van Gorkum, 4 Antonius Verbruggen geb.1917, 5 Jan Verhagen
Middelste rij B: 1 Mies Verbruggen geb.1919, 2 Leo van Esdonk, 3 Wim Steen, 4 Dieles van Liempd, 5 Janus van Weert, 6 …………vd Schoot (bijnaam Koelem), 7 Gijs van Liempd, 8 Toon Kastelijn
Voorste rij C: 1 meester Tibosch


Schooljaar 1932 -1933

Klas 7 Schooljaar 1932 -1933

Klas 7, geboren ca 1918
Staande achter in de klas meester Tibosch
Achterste rij A: 1 onbekend, 2 Wim van de Steen, 3 Marinus Steenbakkers, 4 Bert van der Eerden, 5 t/m 8 onbekend, 9 ……..van Liempd, 10 onbekend
Rij B: 1 t/m 3 onbekend 4 Toon Kastelijn, 5 Jan Wouters
Rij C: 1 en 2 onbekend, 3 Piet van der Eerden, 4 onbekend, 5 …………Kastelijn
Rij D: 1 onbekend., 2 Jan van Oorschot, 3 Hennie van Oorschot, 4 Toon Verbruggen of Antonius Verhagen ?, 5 Mies Verbruggen.
Rij E: 1 Gijs Verhagen, 2 onbekend., 3 Janus van Weert, 4 Jan van de Schoot.


Schooljaar 1933 -1935

Klas ? Schooljaar 1933 -1935

Klas ? geboren ca. ?
Achterste rij A: 1. Frans Rozendaal, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbeken, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend.
Voorlaatste rij B: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbeken, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend.
Tweed rij C: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Toon Blommers, 4 meester Tibosch, 5. Thijn Gevers, 6 Onbekend.
Voorste rij D: 1. onbekend 2. van de Ven.

Schooljaar 1935

Klas 6 Schooljaar 1935

1935, klas 6, geboren ca 1922-23

1 Jan van Liempd van de Molendijk, 2 Piet Pennings, 3 Harrie van Weert, 4 Bert Verhagen, 5 Janus van Rozendaal, 6 Mies vd Dungen, 7 Harry Verhagen, 8 Hans van Liempd, 9 Toon Vermeer, 10 Wim Verhagen, 11 meester H.J. Tibosch, 12 Adriaan Schellekens, 13 Dorus vd Oetelaar, 14 Christ Smulders.

Christ Smulders (geb mei 1923) woonde op de grens van Schijndel, Den Dungen en Middelrode, in het Lieseind.
Middelrode was dichterbij en daar heeft hij in de eerste klas gezeten.
In de tweede klas is hij hier naar de Aloysiusschool gegaan, bij meester Peeters, die kwam uit Berlicum. Toen had jufr. van de Laar de eerste klas.
Jan van Liempd stuurde ons volgende mail. Omdat er nog geen bewaarschool was op de Boschweg mocht ik met 5 jaar naar de eerste klas want alleen naar het dorp dat was te ver voor zo'n kleuter.
Dat was bij juffrouw van de Laar. Zij was er dus al in 1929. Doordat ik niet bleef zitten was ik nog leerplichtig aan het eind van de zevende klas. Daardoor bleef ik, samen met 5 a 6 anderen, 1 jaar in de achtste klas.
Volgens mijn rapportenboekje zat ik in 1936/1937 in de zevende klas en in 1937/1938 in klas 8. Van meester Tibosch (petje af voor die man) heb ik daarna nog 5 jaar les gehad op de avondnijverheidsschool.

Schooljaar 1935-1936

Klas ? Schooljaar 1935-1936

1935-1936, klas.??, geboren ca ....
Achterste rij A: 1 t/m 4 onbekend. Tweede rij B: 1 Mies van Helvoirt, 2 onbekend, 3 Harrie Bijsterbosch, 4 t/m 8 onbekend, 9 meester Tibosch Voorste rij C: 1 t/m 4 onbekend. 5 ………van Geffen, 6 en 7 onbekend., 8 …………Kastelijn, 9 Adri van UdenSchooljaar 1939

Klas 7 Schooljaar 1939

Klas 7, geboren ca 1926-1928
Achterste rij A: 1 Jan van Houtum, 2 Huub Steenbakkers, 3 Mies van Rozendaal, 4 Jo Blummel, 5 Mies van Helvoirt
Tweede rij B: 1 H.J. Tibosch Hoofd van de school, 2 Bertus van Roy, 3 Frans Vermeer, 4 Sjef van Houtum, 5 Bertus Broks, 6 Adrie Broks, 7 Gerard Verhagen
Voorste rij C: 1 Thieu van Oorschot, 2 Hein van Roy, 3 Jan Schel, 4 Jan van Uden, 5 Harrie van Geffen, 6 Wim van Erp, 7 Hein van Schaik, 8 Mies van Zoggel. 

Schooljaren 1941 - 1950[bewerken]

Schooljaar 1941 (?)

Klas ? Schooljaar 1941

1941?, klas..?, geboren ca ..?
beschrijving 1 Jos Hellings, 2 Wim Spierings, 3 Jo van Engeland, 4 Tijn van Roosmalen 5 ?? van Zandbeek, 6 onbekend, 7 ?? [ Broks, 8 onbekend 9 ?? v d Schoot, 10 Wim van Roosmalen, 11 Joske van Schaaijk, 12 Theo Kronenburg, 13 onbekend, 14 ?? v d Heijden, 15 ?? Dungen, 16 Cor vd Heuvel, 17 Jan van Alebeek, 18 meester Tibosch, 19 onbekend, 20 onbekend

Schooljaar 1942

Klas ? Schooljaar 1942

1942, Klas..?? geboren ca 1927

Achterste rij A: 1 Nico van Wanrooij, 2 Christ Steenbakkers, 3 Frans Vermeer, 4 ………..van Zoggel
Tweede rij B: 1 onbekend , 2 Toon van Houtum, 3 Onbekend 4 Toon vd Oetelaar, 5 onbekend , 6 onbekend, 7 onbekend, 8 meester Tibosch
Voorste rij C: 1 B. Steenbakers, 2 Adri Persoons ?, 3 ………van Houtum, 4 Toon vd Oetelaar, 5 Toon van Weert, 6 Piet vd Oetelaar, 7 onbekend, 8 Wim van Oirschot

Schooljaar 1943

Klassenfoto ter gelegenheid van de Plechtige H.Communie 24-07-1943

24-7-1943, eindklas voor de ingang van de school, ter gelegenheid van de Plechtige H.Communie, geboren ca 1930/31
Aan de achterzijde is geschreven door de heer Tibosch: Wim van Houtum--van uw onderwijzer HJ Tibosch (Handtekening Tibosch)
Achterste rij A: 1 Wim Blummel, 2 Adri Schuurmans, 3 Jo Brus, 4 Harry Vermeer, 5 Harrie v d Heuvel, 6 Jan Smits, 7 Toon Rijkers, 8 Harry Sesint, 9 meester Tibosch, 10 Bert vd Heijden, 11 Merks,
Rij B: 1 Jan van Zandbeek, 2 Jan van Heesch, 3 Frans Smits, 4 v Roosmalen ?, 5 Harrie Steenbakkers ? v Zoggel?, 6 Frans Broks, 7 Theo van de Oetelaar, 8 Wim van Houtum, 9 Henk van Kroonburg, 10 Tonny vd Eerden 11 Habraken.
Rij C: 1 Jan van de Donk, 2 Adrie Bijsterbosch, 3 Bert vd Schoot, 4 Henk Kronenburg, 5 Jo Verhoeven, Toon Tibosch (zoon van meester)
Rij D: 1 Harrie Kooymans, 2 Antoon vd Heijden, 3 Harrie van Roosmalen, 4 Mies van Schijndel, 5 Bertus v d Oetelaar
Op de foto ontbreken Harrie Steenbakkers (Hakkie), Frans van Doremalen, Bertus vd Sangen (den Baltus), Harrie van Houtum (Molendijk)
Schooljaar 1947

Klassenfoto 1947 klas 7

1947, klas7, geborem ca 1933-34
Achterste rij A: A1 Wim van Bokhoven, A2 Piet Gordijn, A3 Jan Broks, A4 Nard Mutsaars, A5 Theo van Dorenmalen, A6 Johan Korsten, A7 Theo Keetels, A8 Theo Hellings.
Tweede rij B: B1 Theo van Dinther, B2 Gijs van Aarle, B3 Frans v.d. Schoot, B4 Wim Vermeer, B5 Toon van Heertum, B6 Jos van Boxtel, B7 Meester Tibosch
Voorste rij C: C1 Bertje Kanters, C2 Jo v.d. Broek, C3 Bert v.d. Heijden, C4 Wim van Herpen, C5 Tijn v.d. Heuvel, C6 Jan Voets, C7 Jo van Kessel, C8 Mies v.d. Oetelaar, C9 Theo van Houtum, C10 Piet van Liempd, C11 André Cooymans

Schooljaar 1950

Jongenskoor en leerlingen van klas 7 Aloysiusschool Boschweg

1950, leden jongenskoor en leerlingen* klas 7 op schoolreis., geboren ca 1936-37.
Achterste rij A: 1 Christ Mettler, 2 Tonny van Os, 3 Jo van Alebeek, 4 Marie Dortmans, 5 Ge v d Heijden, 6 Adrie van Os, 7 Jo v d Merendonk, 8 Jo Eijkemans (geb. 1937), 9 Tonny Vervoort, 10 Frans vd Eerden, 11 Wim vd Oever, 12 Jan Verhoeven.
Tweede rij B: 1 Tijn vd Broek, 2 Jo vd Eerden, 3 Frans Verhoeven, 4 Jos Teunissen (geb.1936 - tweelingbroer van B11), 5 meester Tibosch, 6 Rien Goossens, 7 Harrie Lucius, 8 kapelaan van Helvoirt, 9 Jo Mettler, 10 Harrie van Houtum, 11 Harrie Teunissen, 12 ……..Oirschot?, 13 meester Gilsing, 14 Wim vd Broek, 15 meester A.J. van Oss, 16 Tiny van Kaathoven, 17 ………….Vermeer, 18 Albert Daniels, 19 chauffeur
Voorste rij C: 1 Theo v d Leest, 2 Ben Kamphorst, 3 Mies Broks, 4 Piet Gordijn, 5 Joost Tibosch, 6 Toon Kooijmans ?, 7 Tiny Lucius, 8 Hein Gordijn, 9 Piet van Oss, 10 Jos Kasteleijn, 11 Piet van Erp, 12 Tiny Baijens

Schooljaren 1961 - 1970[bewerken]

Jaartal onbekend.

Klassenfoto Aloysiusschool Boschweg.

Achterste rij A: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11,Onbekend, 12. Onbekend, 13. Onbekend, 14. Onbekend, 15. Onbekend. 16. Onbekend.
Tweede rij B: : 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend.
Voorste rij C: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend.


Schooljaar 1961

Klassenfoto 1961 klas 6

1961, klas 6, geboren ca 1949.
Rij A: 1 Ad Vorstenbosch, 2 Tonnie van Engeland of Toon van Engeland, 3 Jan v d Westelaken, 4 Ad Goossens, 5 Jan Verbruggen, 6 Onbekend, 7 Frank Oerlemans, 8 Onbekend, 9 Jo van Aarle, 10 dhr. Tibosch
Rij B: : 1 Gerry v d Schoot, 2 Jan v d Heijden, 3 Theo Vorstenbosch, 4 Theo Vousten,5 Jan v d Broek, 6 Jan Verhagen, 7 Chris van Liempd, 8 Onbekend, 9 Jo de Laat, 10 Rinie v d Broek of te wel Rien vd Broek
Rij C: 1 Koos Blummel, 2 Louis Cromsigt, 5 Gerard van Heeswijk of Jan Pennings, 6 Lambert Steen of Lambert v d Steen, 8 Lucien Cromsigt, 9 Mari Fransen, 10 Bert Kemps of Bart Kemps, 11 Henk v d Kruijsen, 12 Ad van Lanen
Verder zaten in deze klas: Ad Roosendaal, Ad van Heeswijk, Albert van den Heuvel, Jan Baaijens, Leon Roosendaal, Mari Pennings, Richard v d Heuvel en Tonnie Brus.

Klassenfoto 1964 klas 3

Schooljaar 1964
1964, klas 3, geboren ca 1954.
Rij A: 1 Jo Kastelijn, 2 Hans Korsten, 3 Hennie Bijsterbosch, 4 Willy van Kasteren, 5 Wim van Wanrooij, 6 Toon van Uden Rij B: 1 Jan van Weert, 2 Ad v d Meerakker, 3 Rinie Voets, 4 Henk Bijnen, 6 Rijk van Oostenbrugge, 7 Nard van Dijk, 8 Andre Fransen, 9 Joop Kemner, 10 Nico van Heeswijk, 11 Frank van Rozendaal, 12 Huub v d Donk
Rij C: 1 Mari de Laat, 2 Gerry v d Aa, 3 Thieu van Berkum, 4 Adri v d Oetelaar, 5 Adri Steenbakkers, 6 Leo v d Heijden, 7 Albert v d Broek, 8 Frans Habraken, 9 Karel van Lanen, 10 Bennie van Liempd, 11 Wim Schellekens, 12 Theo vd Heuvel, 13 Mari Schuurmans, 14 Felix v d Ekart, 15 Leo Smulders, 16 André Schellekens, 17 Jose v d Donk
Staand achteraan: Leerkracht Ton Stoffelen.


Schooljaar 1967

Klassenfoto 1967 klas 6

1967, klas 6, geboren ca 1953-55
Foto genomen achter op het schoolplein. Op de achtergrond de huizen aan de Zonnebloemstraat.
Achterste rij A: 1 Johnnie of John Schellekens, 2 Wim Schellekens, 3 Simon van Helvoort, 4 Theo v d Heuvel, 5 dhr.J.P. Witlox (hoofd), 6 Ad Steenbakkers (of Adri), 7 Karel van Lanen, 8 André Schellekens, 9 Rene Lammers, 10 Bennie van Liempd, 11 Ad v d Meerakker, 12 Gerry v d Aa, 13 Frans Habraken, 14 Henk Bijnen, 15 Peter van Aldenhoven<br Middelste Rij B: 1 Nard van Dijk, 2 Leo v d Heiden, 3 Antoon van Uden (of Toon van Uden), 4 Leo Smulders, 5 Mari de Laat, 6 Felix v d Ekart, 7 Hans Korsten, 8 Willie van Kasteren, 9 Albert v d Broek, 10 Andre Fransen. Voorste rij C: 1 Huub v d Donk, 2 Wim van Wanrooij, 3 Frank van Rozendaal, 4 Ad vd Oetelaar, 5 Jan van Weert, 6 Hennie Bijsterbosch, 7 Rijk van Oostenbrugge, 8 Nico van Heeswijk, 9 Mari Schuurmans, 10 Jose v d Donk, 11 Joop Kemner, 12 Ben vd Akker, 13 Rinie Voets.

Schooljaar 1967

Klassenfoto 1967 klas 1 of 2

1967??, klas 1 of 2 ?, geboren ca 1961.
Achterste rij A: 1 juffrouw van de Griend, 4 Hans Steenbakkers, 5 Ton Hermes, 6 Cor Ulehake, 7 Wim van Houtum, 8 ? van Moosdijk, 9 Henk van Kaathoven
Middelste Rij B: 1 Piet Kolhek, 2 Franco van Heertum, 3 Henk Evers, 4 Michel v d Heijden, 5 Mari Vermeer, 7 Gijs v d Bogaard, 8 Ger-Jan Bolwerk
Voorste rij C: 1 Ton Keetels, 2 Rene Kamphorst, 3 Stephie Wonders, 4 Adri van Houtum, 5 Rene Brus, 6 René Ulehake, 8 Harrie Kolhek, Jos van Schijndel

Schooljaar 1967

Klassenfoto Aloysiusschool Boschweg 1969 klas 3 of 4

1969??, klas 3 of 4 ??, geboren ca 1961.
Achterste rij A: A1 Huub Evers, A2 Ton van Beekveld, A3 Robert Bloks, A5 Erik Kamphorst, A7 Marcel vd Schoot, A8 Marcel van Uden, A9 Wim Kaptijns, A10 Lio of Leo van Schijndel, A12 René Ulehake, A14 Sjef van Schijndel, A15 ? van Dijk, A16 ? van Amesfoord of Amersfoort, A17 Fredie of Freddy van Nuland, A18 Jos der Kinderen, A19 Marcel van Herpen, A20 Arnout Verhoeven, A21 Tom Boerenboom
Voorste rij B: B2 Jos? of Toon van Schijndel, B3 Carlo Kronenburg?, B4 René Kronenburg?, B5 Wim Schellekens, B6 Albert Kessler, B7 Sjef Beekmans, B8 Michel v d Heijden, B9 Rob van Houtem of Houtum, B10 Rob van EngelandSchooljaar 1968

Klassenfoto Aloysiusschool Boschweg 1983-1984.

Kleuterklas of 1e klas foto Aloysiusschool Boschweg 1983-1984.
Voorste rij A: 1. Wim Kapteins , 2. Onbekend, 3. Sjef Beekmans, 4. Onbekend, 5. Onbekend.
Tweede rij B: 1. Anton van schijndel, 2. Marijn vd Rijdt, 3. Marcel van Kronenburg, 4. Robert Smits, 5. Ton Smulders ?. Derde rij C: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend.
Vierde rij D: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend.
Vijfde rij E: 1. Mien Wouters, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend.
Schooljaren 1971 - 1980[bewerken]

Schooljaar 1971

Klassenfoto 1971 klas 5 of 6

1971?, klas ..5 of 6 ??, geboren ca 1961.
Achterste rij A: 1 Ad van Kaathoven, 2 Leo van Schijndel, 3 Arnout Verhoeven, 4 Marcel van Uden, 5 Ton van Beekveld, 6 meester : Marcel M. Seegers
Middelste Rij B: 1 Huub Evers, 2 Robert Bloks, 3 Rob van Engeland, 4 Marcel v d Schoot, 5 René Ulehake, 6 Rob van Houtem
Voorste rij C: 1 Toon van Schijndel, 2 Wim Schellekens, 3 … Kronenburg, 4 Sjef Beekmans, 5 Hans vd Ven, 6 Hubèr van Houtum, 7 Freddy van Nuland.


Schooljaar 1979-1980

Klassenfoto Aloysiusschool Boschweg 1979-1980, klas 6 geboren ca. 1967/1968.

Klassenfoto Aloysiusschool Boschweg 1979-1980, klas 6 geboren ca. 1967/1968.
Achterste rij A: 1. meester Jan Witlox, 2. Gylian Muishondt, 3. Wilco van Osch, 4. Diana van de Heyden, 5. Carina van Hamond, 6. Twan Vos, 7. Marian Santegoeds.
Voorlaatste rij B: 1. Miriam Vorstenbosch, 2. Jolanda van de Broek, 3. Jose van Roosmalen, 4. Gerdien Voets, 5. Angelique van Hoof of Ine van de Oetelaar, 6. Jolanda Jansen.
Middelste Rij C: 1. Helma van Hamond, 2. Miriam Kastelijn, 3. Martin Bol, 4. Erik Steenbakkers, 5. Twan Habraken, 6. Arno Kronenberg, 7. Peter Verhagen.
Voorste rij D: 1. Yvonne Vousten, 2. Trudy Gordijn, 3. Aviola van de Heijden, 4. Roan van Uden, 5. Gerard Teeuwen.
Liggend rij E: 1. Ruud Merks, 2. Manon Verstraten.


Klassenfoto Aloysiusschool Boschweg.

Schooljaar 1974/1975
Klas 6 geboren 1962/1963
Hoogst waarschijnlijk 6e klas (omdat meester Witlox die altijd had) geboortejaar meeste kinderen is 1962/1963 Dus moet dit schooljaar 1974/1975 zijn

Achterste rij A: 1. Jan van der Heijden, 2. Peter Pennings, 3. Jos of Peter Kuijs, 4. Marcel van Herpen, 5. Paul den Otter, 6. Jeroen vd Schoot (scooter), 7. Mari Voets, 8. meester Jan Witlox.
Tweede rij B: : 1.Ton van Dijk, 2. Anthony Verhoeven, 3. Dick van Aarle, 4. Eric Voets, 5. Carli vd Ekart, 6. Sjef van Schijndel, 7. Ton Boereboom.
Voorste rij C: 1. Sunny Latumeten, 2. Rene van Kronenburg, 3. Gerard vd Heijden, 4. Eric Kamphorst, 5. Wim Kapteijns, 6. Jos van Uden, 7. Pierre vd Dungen, 8. Andre Rijkers.


Schooljaren 1981 - 1990[bewerken]

Klassenfoto 1981- 1982 klas 6

1981 - 1982, klas 6, geboren ca 1970?
Rij A: 1 Marcel van Eindhoven, 2 Erika Dingemans, 3 Michel van Kooten, 4 Miranda Smits, 5 Berry Rijkers
Rij B: 1 Theo van de Heuvel, 2 Dorothe Vorstenbosch, 3 Bennie Metler, 4 Carla Gordijn, 5 Hetty Dingemans, 6 Nathalie Broeren, 7 Richard Voets, 8 Jonnie Voets, 9 Marrielle van de Heuvel,
Rij C: 1 Liesbeth Kronenburg, 2 Erik Korsten, 3 Mireille Boerenboom, 4 Annemiek Strik, 5 Dhr. Seegers, 6 John Fransen, 7 Harrold Boselie, 8 Fred de Laat, 9 Hans Muijshond
Rij D: 1 Marja Klein, 2 Michel Broeren, 3 Netty Cornelissen, 4 Maikel van de Brand, 5 Patrick Sterrenburg, 6 Esther Wouters, 7 Rinie Brus, 8 Michel de Boer, 9 Erik Vorstenbosch, 10 Herbert van de Broek.

Klassenfoto Aloysiusschool Boschweg, Schooljaar 1981, 6e klas, geboren 1969/1970.

Klassenfoto Aloysiusschool Boschweg, Schooljaar 1981, 6e klas, geboren 1969/1970.
Achterste rij A: 1. meester Jan Witlox, 2. Mark van den Meerendonk, 3. Roger van Straaten, 4. Harold van den Broek, 5. Jacqueline Smits, 6. Truus van Gaalen
Voorlaatste rij B: : 1. Jan Lahey, 2. Paul Voets, 3. Brahim Moufid, 4. Twan Habraken, 5. Gaby Santegoeds, 6. Cathy van der Heijden, 7. Anjo Schellekens, 8. Astrid van Schijndel, 9. Manfred Lucius, 10. Mieke Smits.
Derde rij C: 1. Stephan Gordijn, 2. Jeroen Nouwens, 3. Eric van den Broek, 4. Harrie Russens, 5. Astrid Koolen, 6. Marianne Sanders, 7. Peter van de Broek, 8. Hennie Doll.
Voorste rij D: 1. Hans Cornelissen, 2. Rene Kastelijn, 3. Mariska Santegoeds, 4. Patrick van Aarle, 5. Natasja Princee, 6. Helen Eijkemans, 7. Sonja Rutten.
Liggend E: 1. Patrick van Aarle of Haiko Baijens, 2. Tayan Ucerler.
Klassenfoto Aloysiusschool Boschweg, combinatie klas 4-5, 1983-1984 geboren 1974-1975.

Klassenfoto Aloysiusschool Boschweg, combinatie klas 4-5, 1983-1984 geboren 1974-1975.
Achterste rij A: 1. meester Jan Witlox, 2. Angelique Geerts, 3. Harold van Engeland, 4. Jeroen Smulders, 5. Haico Schevers, 6. Betty Raaijmakers, 7. Nordin Moufid, 8. Marcel Hobbelen, 9. Willie Meulders, 10. meester Theo van Veghel.
Tweede rij B: 1. Natasja vd Elzen, 2. Ilse van den Broek, 3. Arno van Rosmalen, 4. Gilbert Bayens, 5. Gemma van Houtum, 6. Hans vd Steen, 7. Bram van de Broek, 8. Robert .......
Voorste rij C: 1. Jolanda Kastelijn, 2. Luc Schellekens, 3. Reggie vd Heijden, 4. Alexandra Smits, 5. Regina Fransen, 6. Carla van schijndel, 7. Astrid Habraken, 8. Sylvia vd Broek, 9. Miranda van de Schoot, 10. Miranda WelteKlassenfoto 1990 - 1991 groep 6

1990-91, groep 6, geboren ca 1980
Rij A: 1 leerkracht Annemarie van Tartwijk, 2 Bianca Habraken, 3 Kim van de Ven, 4 Guido Mutsaars, 5 Johan van de Tillaart. 6 leerkracht Annemarie Dortmans
Rij B: 1 Patrick vd Velden, 2 Roeland v d Poel, 3 Sjors v d Greef, 4 Bart Oerlemans, 5 Fons van Raaij, 6 Mark v d Dungen, 6 Kelly Smits, 8 Wilco v d Akker.
Rij C: 1 Roy v d Ven, 2 Bianca Lucius, 3 Mindy Gooyaarts, 4 Marieke vd Broek, 5 Alice van Helvoirt, 6 Tamara van Kasteren, 7 Wendy v d Heyden. 8 Chibeza v d Spank, 9 James van Kaathoven.
Rij D: 1 Nancy v d Ven, 2 Silvia v d Sangen, 3 Jose van Balkum, 4 Donny van Gorkum, 5 Ton van Kempen, 6 Johan Smits.


Fotoalbum[bewerken]

Fotoalbum Aloysiusschool Boschweg