Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Huishoudschool

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Sancta Maria RK Industrie- en huishoudschool (LHNO)[bewerken | brontekst bewerken]

De vleugel van het gasthuis op de hoek van de huidige Kloosterstraat/Pastoor van Erpstraat die in 1934-1935 ingrijpend is verbouwd.

Huishoudonderwijs in het verleden.[bewerken | brontekst bewerken]

Wie huishoudschool hoort, denkt aan een specifieke opleiding voor meisjes tussen de 12 en 16 jaar. Honderd jaar lang hebben ze bestaan. Na de laatste klas van de lagere school vervolgden heel veel meisjes hun opleiding op een huishoudschool om later een deugdelijke en ook degelijke huisvrouw te worden, voorbereid op een scala aan huishoudelijke taken. De jongens van die leeftijdscategorie bezochten de ambachtschool om er een goed vak te leren.
De eerste huishoudschool in Nederland dateert uit de jaren '80 van de 19e eeuw. In 1875 schreef een pleitbezorgster voor huishoudonderwijs het volgende:

“De vrouw neemt, als zij huwt, op zich het beroep van huishoudster. Neiging of bijzondere talenten, soms ook bijzondere omstandigheden, kunnen de vrouw tot een ruimere werkkring roepen; toch moet deze haar ambt als huisvrouw als haar voornaamste post blijven beschouwen”.

Zo'n uitspraak zegt iets over de maatschappelijke beeldvorming ten aanzien van meisjes en vrouwen in die periode. Goed een jaar later verschijnt er een brochure met als titel: ”De Huishoudschool, een eisch des tijds”. In 1881 wordt een commissie ingesteld om de wenselijkheid te onderzoeken van dagonderwijs aan kookscholen. De ideeën worden langzamerhand verfijnd en de roep om allerlei vormen van huishoudonderwijs wordt steeds sterker. Uiteindelijk ontstaat een vakgerichte opleiding die onder de categorie nijverheidsonderwijs komt te vallen, waarin een scala aan cursussen en opleidingen wordt ondergebracht. Vanaf 1919, het jaar van het invoeren van de Wet op het Nijverheidsonderwijs, is er eigenlijk sprake van de basisopleiding binnen de gewone huishoudschool en die van de landbouw- huishoudschool. Het leerplan van de primaire opleiding in de meeste katholieke huishoudscholen omvat in die tijd vooral de huishoudelijke vakken als koken, wassen en de naaldvakken. Daarnaast kent men opleidingen tot assistente in de huishouding, dienstbode, kinderverzorging en gezinshulp. Dat is héél globaal een beeld van de ontwikkelingen op dit gebied.

Begin van de Schijndelse huishoudschool[bewerken | brontekst bewerken]

Als pioniersters van het huishoudonderwijs worden altijd de religieuze vrouwencongregaties genoemd. Schijndel vormt hierop geen uitzondering.
Als we de archieven mogen geloven gaat de formele start van een huishoudschool in het moederhuis terug tot beginjaren '30 van de vorige eeuw. Of binnen het moederhuis veel eerder vormen van huishoudonderwijs hebben bestaan is niet helder uit de historische informatie af te leiden. In 1931 zouden er al naailessen gegeven zijn door de zusters, waarvoor examens worden afgenomen door de „Vereniging St. Anna‟.
In 1934 huizen de bejaarden en pensiongasten vanuit het gasthuis aan de Kloosterstraat (toen nog Nieuwstraat) over naar de nieuwbouw van het Lidwinaklooster aan de Boschweg. Een deel van de vrijgekomen ruimte zou meteen een andere bestemming krijgen en worden verbouwd tot huishoudschool. Wat is er in die tijd aan de hand? De NCB afdeling Noord Brabant laat al in 1928 aan het gemeentebestuur weten dat ze het voornemen hebben om een landbouwhuishoudschool op te richten. De Schijndelse afdeling van de NCB laat in 1929 weten dat ze er voorlopig van afziet. Twee jaren later doet de NCB opnieuw een verwoede poging en deponeert bij pastoor Gabriël van Dijk een conceptplan. In dat plan staat o.a. dat de NCB zich onthoudt van nijverheidsonderwijs aan jongere meisjes en aan fabrieksmeisjes, tenzij met toestemming van de parochiegeestelijkheid. Er is toen al duidelijk gedacht in de richting van een huishoudschool onder supervisie van de congregatie, want de NCB schrijft al meteen in dat plan… ”indien de zusters en de NCB allebei nijverheidsonderwijs geven, dan geschiedt dat niet in concurrentie, maar in hartelijkheid en oprechte samenwerking”. Algemene overste zuster Maria Theresia Veltman (1928-1940) schrijft in 1932 een uitgebreide brief aan de Schijndelse parochiegeestelijkheid met de volgende boodschap:

“Wij hebben reeds vele jaren aan de schoolvrije jeugd onderwijs in handwerken gegeven. Ook al ontmoeten wij van ouders en meisjes niet de gewenste belangstelling, toch willen wij een volledige huishoudschool oprichten met naaldvakken, huishoudkunde, koken, wasbehandeling enz. In aanmerking komen meisjes uit elke stand, nadat zij hun leerplicht hebben voldaan. Wij rekenen op steun en medewerking van de geestelijkheid”.

De congregatie is vastberaden en gaat intussen een stap verder door al in februari 1933 een begroting in te dienen bij het departement van onderwijs voor een industrie- en huishoudschool. Men had in het plaatsje Borne al de nodige ervaring opgedaan. Het jaar daarop begint men, na uitvoerig overleg met architect Chr. van Liempd en aannemer A. van Sambeek uit Heemstede, met de ombouw van een vleugel van het gasthuis. Men wil het volgende realiseren: een keuken met provisiekamer, een huishoudkundelokaal met drooginrichting, drie leslokalen, een directiekamertje, een paskamertje, beneden twee toiletten en de nodige kasten in de vertrekken en de gang.
In 1935 vindt al de plechtige inzegening plaats van de RK Huishoudschool.

Officiële opening van de huishoudschool[bewerken | brontekst bewerken]

Op 24 oktober 1935 vertrekken de algemene overste Zr. Maria Theresia Veltman en haar 1e assistente Zr. Petronellia Walboomers voor een visitatiereis naar Curaçao. Daarmee lopen ze, zeer tot hun spijt, de officiële inzegening, opening en ingebruikname van de huishoudschool mis, de eerste mijlpaal in de geschiedenis van het Schijndelse huishoudonderwijs. De dag begint met een plechtige misviering in de kapel van het moederhuis met als celebrant pastoor Gabriël van Dijk. De gezangen worden uitgevoerd door de leerlingen van de kweekschool en die uit de muloklassen. De inzegening van het schoolgebouw geschiedt door de drie Schijndelse pastoors waarbij het koor van de zusters de muzikale omlijsting verzorgt. Daarna trekt de stoet in optocht naar de verschillende klaslokalen voor de traditionele zegening der kruisbeelden. Pastoor Van Dijk houdt een openingsspeech en benadrukt nog eens dat de architecten Van Liempd en De Graaf en aannemer Van Sambeek „erin geslaagd zijn iets ouds en onbruikbaars om te scheppen tot iets schoons en doelmatigs‟.
Zo'n 120 meisjes volgen op dat moment huishoudonderwijs en aan de school is tevens een internaat verbonden dat onder leiding staat van Zr. Lidwien Elst. De stafdocenten zijn achtereenvolgens de zusters Magdalena de Pazzi de Graaf voor de naaldvakken, Zr. Xaveria van de Boom kookafdeling, Zr. Leonarda Samson huishoudelijke vakken, Zr. Johanna Nepomucemus Paulissen naaldvakken, Zr. Adeltrudis Timmermans zonder verdere aanduidingen, deken van Dijk verzorgt de godsdienstlessen en Zr. Antonie Rooijakkers is aangesteld voor het vakgebied liturgie, waarin ze erg goed thuis moet zijn geweest, want binnen de congregatie werd ze ooit schertsend „de wandelende Bijbel‟ of „de Hogepriester‟ genoemd.

Deze foto is genomen ter gelegenheid van de inzegening van de huishoudschool op 24 oktober 1935.

Deze foto is genomen ter gelegenheid van de inzegening van de huishoudschool op 24 oktober 1935.
Helaas zijn niet alle namen bekend.
Rij A: Zr. Adeltrudis, Zr. Leonarda, Zr. Magdalena, Zr. Xaveria, Zr. Lamberdine, Zr. Everarda, overige onbekend.
Rij B: 1. kapelaan Koopmans, 2. Mej. Michels inspectrice van het Nijverheidsonderwijs, 3. burgemeester Janssens, 4. pastoor Van Dijk, 5. pastoor Pessers, 6. pastoor Franken, 7. Janus van Liempd.

Rijkssubsidie in zicht[bewerken | brontekst bewerken]

Het heeft er alle schijn van dat de congregatie in de beginperiode het huishoudonderwijs zelf heeft bekostigd omdat van een subsidie van de overheid toen nog geen sprake was. Maar daar zou, zo dacht men, spoedig verandering in komen. Op 26 februari 1937 stuurt het hoofdbestuur aan de Raad van Schijndel een ondubbelzinnig verzoek om over te gaan tot de oprichting en instandhouding van een industrie- en huishoudschool. Die naamswijziging zou de basis zijn voor het ontvangen van een overheidssubsidie. Precies een week later reageert de Raad al, dat een dergelijke school inderdaad noodzakelijk wordt geacht, mede gelet op de 550 meisjes die werken op zowel de kousenfabriek als de kaarsenfabriek. Alles loopt echter niet op rolletjes en tot overmaat van ramp wordt het hele proces sterk vertraagd door de uitbraak van de oorlog.
Mejuffrouw M.M.A. Michiels is in die tijd inspectrice van het huishoudonderwijs. Ze adviseert het hoofdbestuur voor het schooljaar 1940 een subsidie aan te vragen, ook al is de school nog niet gesubsidieerd en die aanvraag op zegel naar Hare Majesteit de Koningin te sturen vóór 1 maart 1939 en een begroting naar het Ministerie van Onderwijs. De zusters volgen dit advies keurig op, maar het levert geen enkel resultaat op. Dezelfde procedure wordt in 1940 nog eens herhaald, gericht op het schooljaar 1941 en de officiële naam van de school wordt RK Huishoud- en Industrieschool. Het vlot niet erg en inspectrice Michiels vraagt een onderhoud aan met de burgemeester, in de hoop dat alles bespoedigd kan worden. Onder druk van de Duitse bezetter lijkt het verstandiger om RK te vervangen door het woord „gemeentelijk‟. We zien dan een interessante ontwikkeling. De gemeente Schijndel huurt tijdens de oorlogsjaren, vanaf 24 april 1942, van de congregatie vier leslokalen en een personeelskamer aan de oostzijde van de Kloosterstraat, wat natuurlijk de al bestaande huishoudschool is. De huurprijs wordt per 1 september van dat jaar vastgesteld op een bedrag van f 1440,=. Niet lang daarna wordt het gebouw gevorderd door de Duitse Wehrmacht en alle voorgenomen plannen stagneren.
Het is wachten tot na de oorlog eer de ontwikkelingen weer op gang komen. Op 19 oktober 1945 stuurt notaris J.F. Baggen de conceptakte naar het hoofdbestuur voor de stichting van de Industrie- en Huishoudschool. Een week later is het Mgr. Mutsaerts, de bisschop van 's-Hertogenbosch, die nog enkele wijzigingen voorstelt eer dat de bisschoppelijke goedkeuring verleend kan worden. Een kleine maand later hebben de zusters het gehele document aangepast en komt op 16 november 1945 de bisschoppelijke goedkeuring af. De zusters houden van doordacht en verantwoord, maar tevens, snel handelen. Een week later wordt de definitieve notariële oprichtingsakte gepasseerd en kent Schijndel haar Stichting Sancta Maria ter bevordering van RK Industrie- en Huishoudonderwijs met 5 bestuursleden voor een vierjarige zittingsperiode, met de mogelijkheid tot herverkiezing en tevens is een bisschoppelijk commissaris aangesteld. Leden van het dagelijks bestuur worden geacht op hun 70e af te treden. Inspectrice Michiels is zeer gelukkig met deze stichting. De zgn. Raad van Beheer is geheel in handen van het toenmalige hoofdbestuur.

Dagschool en avondcursus.[bewerken | brontekst bewerken]

Affiche van huishoudschool Sancta Maria met opleidingsgegevens.

Op de huishoudschool kent men enerzijds de dagschool en anderzijds een cursusaanbod in de avonduren. Over de periode 1945-1948 groeit het aantal meisjes dat eraan deelneemt sterk en wordt de bestaande huishoudschool al snel te klein. Een klein tabelletje maakt deze snelle groei van het aantal leerlingen zichtbaar:

Jaar Dagschool Avondcursus
1945 60 20
1946 117 98
1947 302 94
1948 424 80

In de jaren ‟40 wordt ook nog begonnen met een zgn. Laetitiaclub als voorloper op een jongerencursus. De lessen worden gegeven op zaterdag en maandag.
De leerkrachten die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het Schijndelse huishoudonderwijs zijn Van Helvert (Zr. Clementina), Van Goch (Zr. Willibalda), Van Iersel (Zr. Joanna Bosco), Kleyn (Zr. Johanna), Samson (Zr. Leonarda), Sterke (Zr. Marie Henrice) , Tausch (Zr. Francesca), Van de Weegh (Zr. Simona) en Steur (Zr. Eustochia).
Door overplaatsingen van zusters naar andere kloosters in het land was dit hele personeelsbestand voortdurend aan mutaties onderhevig.
De groei van de school houdt de gemoederen bezig. Rector van Helvoort, de bouwkundig inspecteur van het bisdom, komt op 23 mei 1946 naar het moederhuis om te spreken over een geschikt terrein aan de Hoofdstraat, dat het hoofdbestuur van de congregatie wenst te bestemmen voor de bouw van een huishoudschool met internaat. Enige weken later volgt inspectrice Michiels om hierover te komen onderhandelen. Architect Van Liempd komt in 1947 met een uitgewerkt plan voor nieuwbouw van de huishoudschool en brengt al een maquette mee naar het overleg met de zusters. Men denkt aan een internaat voor 40 meisjes en daarachter 11 leslokalen op een locatie aan de Hoofdstraat.

Grote verdiensten van zuster Hugolina van Leeuwen.[bewerken | brontekst bewerken]

In bijna elke onderwijscongregatie van broeders, fraters en zusters profileren en bekwamen zich bepaalde leerkrachten of docenten in het schrijven van onderwijsmethoden zowel voor het basis- als voortgezet onderwijs. Binnen de congregatie van de Zusters van Liefde van Schijndel is het zuster Hugolina van Leeuwen (1893-1969) geweest, die een landelijke methodiek heeft uitgewerkt ten behoeve van het industrie- en huishoudonderwijs. Rond 1947 is er een belangrijke innovatie waar te nemen in het katholiek huishoudonderwijs. Puur op basis van haar rijke praktijkervaring, ontwerpt zuster Hugolina een leerplan en onderwijsmethode voor het zevende en achtste leerjaar, een soort „kopklas‟ van het lager onderwijs (bekend als VGLO), en de primaire opleiding op industrie- en huishoudscholen. Haar inspiratiebron zijn de ideeën van de Amerikaanse Helen Parkhurst (1887-1973) die het bekende Daltonsysteem introduceerde. De belangrijkste basisprincipes zijn daarbij vrijheid, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Dat zegt iets over het onderwijs vernieuwend denken van deze zuster. Door het college van onderwijsinspecteurs wordt ze uitgenodigd haar methodiek te komen ontvouwen. Ze noemt haar methode „Zelf Doen‟ en neemt het katholieke huisgezin als uitgangspunt. In haar inleiding schrijft ze:

“Bijna alle meisjes zijn toekomstige huismoeders. De leerstof is zodanig gekozen, dat het meisje door de kennis die haar wordt bijgebracht, grote belangstelling krijgt voor de taak, die haar later in het katholieke gezin wacht. En opdat zij beter en met meer vrucht deze levenstaak zou kunnen volbrengen, willen we trachten de meisjes als door en door katholieke vrouwen haar intrede te laten doen in de maatschappij, overtuigd dat een diepgodsdienstige vrouw van een dergelijk grote betekenis is voor de samenleving”.

De methode wordt algemeen gezien als een prima didactische bijdrage aan het huishoudonderwijs, maar het bestaande „rollenpatroon‟ gericht op de moederlijke taak van meisjes, werd er niet in doorbroken, terwijl zich binnen de maatschappij toch wel ontwikkelingen begonnen af te tekenen die vraagtekens plaatsten bij de erg katholieke basisprincipes en het vooroorlogse beeld van „moeder de vrouw‟. De methode vindt in den lande behoorlijk wat aftrek en geniet algemene bekendheid.

Een lange weg te gaan.[bewerken | brontekst bewerken]

Internen van de huishoudschool anno 1939.

De nieuwbouwplannen voor een modern ingerichte industrie- en huishoudschool hebben alle aandacht van zusters, gemeente en de Stichting Sancta Maria. Een school annex internaat realiseren op een bouwterrein aan de Hoofdstraat, waarvan de zusters hadden gezegd dat het hun eigen grond was, wordt kritisch bekeken. Op 24 november 1950 reizen vicares Zr. Maria Theresia Veltman en zuster Clementina van Helvert als de huidige directrice van de huishoudschool en architect van de Meerendonk af naar Den Haag voor nader overleg met Mej. Michels de inspectrice van het Nijverheidsonderwijs. De architect is gevraagd een nieuw plan te maken voor 12 klassen, een overblijflokaal en drie kamers. Het te bouwen internaat komt geheel voor rekening van de congregatie en komt enigszins gescheiden van het schoolgebouw te staan. Bovendien dient men rekening te houden met een ruimte voor de plaatsing van zo'n 180 fietsen. De zaak vlot niet erg.
Vanuit het ministerie van onderwijs laat men in december 1951 echter weten dat het terrein wat men op het oog heeft te klein is en bovendien ongunstig gelegen. Door de planologische dienst wordt helemaal roet in het eten gestrooid, door de zusters erop te wijzen dat op die plek niet gebouwd mag worden en men dient uit te zien naar een andere locatie. Maar de zusters houden vast aan hun voorgenomen besluit en berichten aan een van de gemeentelijke ambtenaren, dat het terrein wat hen betreft nog wel wat vergroot kan worden, want het is hun eigen grond. Ze voegen er nog aan toe, dat ze er niet aan denken een ander terrein te gaan zoeken. Tussentijds gaan de directrices en leraressen van de huishoudscholen van de congregatie nl. die van Schijndel, Eindhoven (Hemelrijken) en Geldrop op bezoek bij hun collega's in Borne (Ov.), waar de huishoudschool onlangs is uitgebreid. Ze maken er een studiedag van en bekijken allereerst het gebouw en buigen zich vervolgens over allerhande vernieuwingen die ze graag willen gaan doorvoeren binnen de onderscheiden vakgebieden. Nog steeds heeft men de locatie aan de Hoofdstraat op het oog. Vanuit de gemeente Schijndel echter zoekt men contact met het adviesbureau van de Rijksgebouwendienst en legt het probleem aan hen voor. Op 21 mei 1952 volgt de definitieve slotconclusie…… daar bouwen is geen optie, onhaalbaar en de congregatie zal echt moeten uitzien naar een ander bouwterrein. Het hoofdbestuur capituleert en dient eind 1952 een compleet nieuw plan in dat reeds is besproken met Mej. E.M.M. Lommen de nieuwe inspectrice van het nijverheidsonderwijs. De grootte van het bouwterrein is 5950 ca. en bedraagt f 12.525. De staatssecretaris werpt geen blokkade meer op, meldt wel dat het terrein volgens de normen aan de grote kant is en vindt 5000 m² meer dan genoeg. Hij gaat akkoord met f 2,10 per m² en er kan gebouwd worden wat hem betreft.

Er komt langzamerhand schot in.[bewerken | brontekst bewerken]

De beide architecten Van Liempd en van de Meerendonk gaan aan de slag, vervaardigen de nodige schetstekeningen en stellen een begroting op van de geraamde stichtingskosten. Op het ministerie vinden ze de kosten aan de hoge kant, de gemeenteraad Schijndel kan „ermee leven‟, maar uiteindelijk zijn ze toch met f 200.000 verlaagd. Tenslotte vraagt men in Den Haag om nieuwe tekeningen en een actuele kostenberekening, zodat een eventuele aanbesteding weer uitgesteld wordt, want dat kan nl. niet zonder goedkeuring van de minister voor Wederopbouw en Volkshuisvesting. Medio 1954 schiet de Rabobank Schijndel financieel te hulp. In oktober van dat jaar stuurt men de urgentieverklaring in nodig voor de rijks goedkeuring en sluit daarbij in alle gewijzigde bestektekeningen. Op 10 december 1954 komt het bericht binnen dat de aanbesteding van de nieuwbouw kan doorgaan. Die tilt men over het oud jaar en de openbare aanbesteding wordt vastgesteld op 10 januari 1955. Liefst 34 inschrijvers hebben zich gemeld, het merendeel Brabantse bedrijven. Hoogste inschrijver is G. van Heesch van Tilbouw uit Tilburg voor een bedrag van f 459.450 en de laagste M. Versteegde uit Uden voor f 358.600.
Intussen kampen de zusters wel met een chronisch tekort aan huishoudlokalen in het moederhuis. Een gedeeltelijke oplossing wordt gevonden door de overplaatsing in 1956 van drie naailokalen naar het boerenbondsgebouw van de N.C.B. in afwachting van de voltooiing van de nieuwbouw aan de Pastoor van Erpstraat. In hetzelfde jaar komt er ook een wisseling van de wacht bij de inspectie van het nijverheidsonderwijs. Mej. Lommen wordt vervangen door inspectrice Cals. De bouw is nu in volle gang en vordert gestaag. Januari 1957 is men al zover dat een deel van de nieuwe huishoudschool in gebruik genomen kan worden nl. die van de theorie-, naai- en A.V.O. lokalen. De keukens en huishoudlokalen laten nog even op zich wachten, maar tot Pasen treft men hiervoor voorzieningen in de oude lokalen in het moederhuis. De eerste oplevering geschiedt op 18 oktober 1957, terwijl de hele nieuwbouw al in september in gebruik is genomen.

De nieuwbouw is gereed[bewerken | brontekst bewerken]

Iedereen is trots op de nieuwbouw van de huishoudschool. De plechtige inzegening vindt plaats op 8 mei 1958. In de dagboeken van de congregatie is te lezen: “Heden is de nieuwe huishoudschool „Sancta Maria‟ officieel geopend”. In de moederhuiskapel wordt de dag begonnen met een plechtige eucharistieviering om half 10 in de morgen met „drie heren‟ zoals dat toen heette, waarin leraressen en leerlingen alle gezangen verzorgen. Na die viering gaat het hele gezelschap in processie richting nieuwbouw om de school in te zegenen. De officiële opening verricht Mejuffrouw Cals als afgevaardigde van het departement van onderwijs. Namens de gemeente houdt de burgemeester een feestelijke toespraak. Daarna volgt de bezichtiging van het nieuwe gebouw en aan een 20-tal genodigden wordt een lunch aangeboden. Het bestuur wordt gevormd door de vijf zusters die zitting hebben in het hoofdbestuur en vanuit de gemeente de burgemeester en de gemeentesecretaris.

Prospectus voor de internen.[bewerken | brontekst bewerken]

Een aantal meisjes dat de huishoudschool bezoekt is intern. Voor deze internaat meisjes is een aparte prospectus opgesteld. Daarin kan men o.a. lezen dat het kostgeld f 200,= per jaar bedraagt, dat in drie termijnen betaald kan worden nl. rond de drie vakanties. Een meisje dat van de gelegenheid gebruik wil maken om pianoles te halen betaalt f 45,=. Voor het wassen en baden rekent men f 15,= en voor beddengoed f 3,=. Het dragen van armbanden, ringen en horloges is niet toegestaan. Voor de internaat leerlingen bestaat een vaste bezoekdag. Bij verjaardagen wordt voor snoep of een cadeautje gezorgd. Daarvoor wordt f 2,- tot f 2,50 in rekening gebracht. Snoep of fruit wordt onderling verdeeld. De meisjes mogen geen „fantasiekaarten‟ ontvangen of verzenden. Ze mogen ook geen foto's, boeken of tijdschriften meebrengen en ook geen albums.

Nieuwe initiatieven.[bewerken | brontekst bewerken]

Een aantal maanden na de officiële opening komt inspectrice Cals terug op het moederhuis om een bespreking bij te wonen over een nieuwe aan de huishoudschool verbonden cursus nl. die van bejaardenhelpster. Die cursus start op 6 oktober 1958 en de 18 cursisten zijn louter zusters van de congregatie, die al her en der in huizen voor bejaarden werken. Ze leggen aan het einde van deze tweejarige cursus een examen af en behalen vervolgens het diploma dat hen de bevoegdheid geeft tot bejaardenhelpster. Daarna hebben ze zich ingeschreven voor nóg een tweejarige cursus die hen opleidt tot bejaardenverzorgster.
Door de inspectie wordt dit type opleiding kritisch gevolgd. Inspectrice L. Witbroek komt hoogst persoonlijk naar Schijndel om een serie lessen te volgen. Enige jaren later (1960) volgt de opleiding tot kinderverzorgster. Omdat de meisjes stages kunnen doorlopen op bv. het instituut voor doven te Sint Michielsgestel en huize Sint Jozef te Eersel wordt deze nieuwe opleidingsvorm toegestaan. Voorwaarde is wel dat er minimaal 16 cursisten zijn per 1 september 1960.
De huishoudschool is in handen van de congregatie en dat biedt natuurlijk mogelijkheden om op diverse plaatsen in den lande congregatieprojecten te bezoeken. Zo gaat in juni 1961 zuster Josephia Havekes met 45 cursisten van de cursus bejaardenhelpster, zusters en internen, aangevuld met ziekenhelpsters uit Woensel, naar het nieuw gebouwde bejaardenhuis „Ten Anker‟ in Den Helder. Dat ook binnen het huishoudonderwijs nieuwe ontwikkelingen worden overwogen wordt duidelijk als inspecteur Wintermans een diepgaand gesprek heeft met zuster Veronique waarin hij de visie neerlegt over de toekomst van dit type onderwijs. In 1970 wordt een IHNO afdeling aan de school toegevoegd.

Zuster Henriëtte Marie Versteegde directrice.[bewerken | brontekst bewerken]

Op 12 februari 1965 publiceert de redacteur van het Schijndels Weekblad een kort en bondig verslag van de feestelijkheden rond het 25-jarig kloosterjubileum van de directrice van de huishoudschool zuster Henriëtte Marie Versteegde, zelf vakbekwaam lerares in naaldvakken. Het is een fantastische huldiging geweest met een feestlied waarin de hele levensloop van de jubilaresse symbolisch werd uitgebeeld. Als cadeau ontving ze een fors bedrag voor de blindenschool van de zusters in Zambia. Ruim 14 jaren later staat een nieuwe huldiging op het programma nl. haar zilveren ambtsjubileum als directrice van Sancta Maria. Tussen 1954 en 1979 is haar huishoudschool uitgegroeid tot een modern instituut voor lager en middelbaar beroepsonderwijs met 630 leerlingen en rond de 50 docenten. Ze bezit als directrice de gave zich perfect aan te passen aan nieuwe ideeën en ontwikkelingen binnen het onderwijs en leiding te geven aan dat vernieuwingsproces. Een betrokken directrice, die graag alle aandacht wil geven aan de persoonlijkheidsontwikkeling van de jeugd die aan haar zorgen is toevertrouwd. Haar devies is geweest….”kennis bezitten is mooi en van belang, maar je moet je op de eerste plaats als mens kunnen bewegen in de maatschappij‟. Een ander belangrijk uitgangspunt van haar is ….”het team moet een stuk ideologie in de school brengen en zichzelf blijven vernieuwen”. Binnen de samenleving bestonden her en der wel wat misverstanden over het LHNO, maar zuster Henriëtte Marie greep zowat elke gelegenheid aan om dat beeld bij te stellen. Ze laat in 1979 weten, wat ook wordt ondersteund door haar adjunct C. Versmissen, dat het LHNO een moderne lagere beroepsopleiding is die opleidt voor beroepen als winkel- en kantoorbediende, huishoudelijke assistente en doorstroming naar allerlei middelbare opleidingen is altijd mogelijk, zoals bv. de middelbare opleiding verbonden aan Sancta Maria voor kinder- en jeugdverzorging. Veel afgestudeerde meisjes tekenen in voor vervolgopleidingen, hetzij via een dagopleiding of binnen het leerlingwezen, waar je werken kunt combineren met enige dagen of dagdelen per week naar school. Een van haar speerpunten van beleid is een betere selectieprocedure voor de keuze van de vorm van voortgezet onderwijs. Ook ventileerde ze nogal eens hoe ze dacht over het gemis aan een afdeling voor lager economisch administratief onderwijs [LEAO].
In 1979 ontvouwt men plannen om het bestuur van de LHNO over te dragen aan een lekenbestuur.

Bestuur van de huishoudschool in lekenhanden.[bewerken | brontekst bewerken]

In het bijbelse boek „Spreuken‟ staat dat er een tijd van komen is en een van gaan. Dat besef leeft in de congregatie heel sterk nu het aantal kloosterroepingen tot een nulpunt is gedaald. Ook de gevorderde leeftijd van de nog actieve religieuze docenten noodzaakt tot bezinning. Er moeten taken afgestoten worden. Zo wordt bv. ook de overdracht van het bestuur van Sancta Maria aan leken in 1979 een feit. Er komt een Stichting Katholiek Lager en Middelbaar Onderwijs voor in de plaats. Directrice zuster Henriëtte Marie werkt nog tot 1981, het jaar waarin ze vanwege haar pensioengerechtigde leeftijd afscheid van de school neemt, nauw samen met de heer Harry Verstijnen, de voorzitter van de nieuwe stichting. Bij diens afscheid in 1985 wordt hij bestempeld als „de voornaamste man van het bestuur, die het ontstaan van het burgerbestuur van de grond af aan had meegemaakt en een open uitwisseling voorstond tussen bestuur, oudervereniging en personeel”. Er gebeurt echter nog meer in dat jaar. In 1985 breekt het moment aan dat de congregatie haar LHNO tijdperk in Schijndel afsluit en nemen in besloten kring de twee laatste zusters afscheid nl. Zr. Adelia van Moorsel en Zr. Stanislas Hendriks. Veel van hun medezusters zijn werkzaam geweest en hebben de huishoudschool groot gemaakt en regionale bekendheid gegeven. Zr. Adelia was vanaf 1960 verbonden geweest aan Sancta Maria als lerares huishoudkunde en gezondheidskunde. Zr. Stanislas was in 1959 als lerares naaldvakken aangenomen en later gaf ze ook kennis der natuur. In de periode 1966-1982 nam ze de taak van adjunct-directrice op zich. Ze krijgen van Rob Stevens, sinds 1981 de opvolger van zuster Henriëtte Marie een geweldig compliment, want deze beide scheidende zusters, zo betoogde hij, zijn altijd geweldige docenten geweest, sterk op hun vakgebied, begaan met de school en nauw betrokken bij alle LHNO leerlingen. In dat afscheid werd ook Mej. Door van Hoek betrokken.
Enkele jaren later nl. op 24 maart 1987 overlijdt de oud-directrice op 71-jarige leeftijd.

Herdenking 40 jaar Sancta Maria.[bewerken | brontekst bewerken]

Op 21 februari 1986 heeft men 40 jaar LHNO/IHNO herdacht en wordt in een uitgebreid krantenartikel de geschiedenis nog eens in vogelvlucht gepresenteerd. Een feest in drie fasen…..voor de leerlingen het radioprogramma „Hollands Glorie‟ in het City theater, een zeer druk bezochte receptie in de aula van Sancta Maria en op 19 april een groots opgezette reünie van oud-leerlingen en oud-docenten. Overigens enigszins bevreemdend dat men het robijnen feest viert, want het zou eigenlijk een gouden jubileum moeten zijn [1935-1985]. Men is echter uitgegaan van de in 1946 gerealiseerde Stichting Sancta Maria van de RK School voor Industrieel en Huishoudelijk Onderwijs. Adjunct-directeur André Brekelmans verklaart voor de pers, dat Sancta Maria een van de zeven grootste categoriale scholen is binnen deze tak van beroepsonderwijs. Er werken 33 docenten, 12 niet onderwijsgevenden en de school wordt bezocht door 350 leerlingen. Uitdrukkelijk wordt nog eens ingegaan op de vele mogelijkheden die de school biedt voor vervolgopleidingen en op haar toekomstige positie binnen het Schijndelse onderwijs. Sinds 1 januari 1986 vormt de school, samen met het Scinlecollege, een bestuurlijke eenheid onder de Stichting Voortgezet Onderwijs Schijndel [VOS]. In juni 1989 verschijnt de allerlaatste schoolkrant van Sancta Maria, want per 1 augustus van dat jaar gaat de school op in scholengemeenschap „de Steeg‟ voor beroepsonderwijs, met als directeur Dhr. Wiel Sporken. Er komt in Schijndel een gebouwelijke verdeling tot stand over het gebouw van de Lagere Agrarische School (LAS), het gebouw van de bestaande Lagere Technische School (LTS), Pastoor van Erpstraat 10 en 12. Geen ideale situatie, maar dat is dan ook niet het einde van het totale fusieproces. Uiteindelijk wordt aan de Putsteeg een zgn. uni locatie gebouwd, zodat nu alle afdelingen in het Eldecollege onder één dak zijn gehuisvest.

Reünie in 2003.[bewerken | brontekst bewerken]

In het jaar waarin het gebouw aan de Pastoor van Erpstraat onder de slopershamer zou gaan verdwijnen is er op zaterdag 24 mei 2003 nog een grote reünie gehouden voor alle collega's en oud-collega's, die naast het ophalen van allerlei herinneringen bovendien konden genieten van een prachtig verzorgde serie albums met historische informatie over Sancta Maria. Liefst 108 reünisten hebben toen een geweldige middag aangeboden gekregen, getuige het prachtige fotoverslag. Na de sloop van het scholencomplex LHNO en ULO is in het Kloosterpark de brede basisschool „de Heijcant‟ gebouwd met daarbij enige appartementencomplexen, waardoor dus na zowat een halve eeuw dat oude stukje dorpsgezicht met een huishoudschool en ulo-school volledig is vervangen door allerlei nieuwbouwprojecten en het oude vertrouwde beeld is op geen enkele wijze meer herkenbaar. Lager

Huishoudschool (voormalig ziekengasthuis . Op de gevel een beeld van de heilige Elisabeth van Hongarije, patrones van vele zieken en gasthuizen)
Huishoudschool en Moederhuis van de zusters van Liefde
Huishoudschool en Moederhuis van de zusters van Liefde

Geschiedenis in vogelvlucht .[bewerken | brontekst bewerken]

Huishoudonderwijs werd in de gemeente Schijndel al gegeven voor oprichting en opening van de Sancta Maria RK Industrie- en huishoudschool.
Uit briefwisseling tussen het hoofdbestuur van de Noord Brabantse Christelijke Boerenbond (NCB) te Tilburg en de Gemeente Schijndel blijkt dat het NCB reeds in oktober 1928 plannen had voor de oprichting van "Permanente Landbouw huishoudcursussen".
In september 1929 geeft het bestuur van de Boerenbond Schijndel te kennen dat zij afziet van verdere stappen tot het oprichten van permanent huishoudonderwijs.
Dat het hoofbestuur hier anders over denkt blijkt uit een brief van dit hoofdbestuur d.d. 3 augustus 1931 gericht aan pastoor G.L.J. van Dijk welke een samenvatting bevat van een toezegging gedaan op 29 juli (1931):

  • De NCB sticht in overeenstemming met het gemeentebestuur een vasten cursus voor landbouwhuishoudonderwijs, waarop alleen leerlingen boven 15 jaar in dagonderwijs worden toegelaten.
  • De NCB onthoudt zich van het geven van onderwijs aan jongere meisjes en van nijverheidsonderwijs aan fabrieksmeisjes, tenzij daarover vooraf goedkeuring is verkregen van de besturen der parochies in Schijndel.
  • etc

Reeds op 3 oktober 1931 verstuurt de NCB de eerste aanvraag voor subsidie van een tweetal cursussen landbouw huishoudonderwijs.
Op 24 oktober 1931 stuurt het NCB hoofdbestuur een verzoek aan de gemeente Schijndel om te verklaren dat het nodig geacht wordt in de gemeente een landbouw huishoudcursus te geven. In verband met een wetswijziging is het nodig dat de gemeente deze verklaring afgeeft.
Op 30 januari 1932 vraagt de NCB nog een voorzichtig of de gemeente al een besluit genomen heeft.
Op 30 januari 1932 laat de gemeente weten nog geen besluit genomen te hebben omdat er eerst een bespreking zou worden gehouden over deze kwestie met het hoofdbestuur van de NCB, mijnheer pastoor en de burgemeester.
Op 10 februari 1932 ontvangt de gemeente Schijndel een aantal stukken m.b.t. huishoudonderwijs van de NCB.
Op 12 augustus 1932 vraagt de NCB nogmaals of er al een besluit genomen is.
In een brief van de gemeente Schijndel aan de gemeente Boxtel d.d. 30 oktober 1935 staat dat "de afdeling Schijndel van den N.C.B., alhier een R.K. Huishoudschool werd opgericht, aan welke school in 1932 ook onderwijs werd gegeven. Dit bleek echter slechts om een 8 maanden durende cursus te gaan.
De Sancta Maria RK Industrie- en huishoudschool werd in eerste instantie geopend in het voormalige ziekengasthuis, deel van het moederhuis, Pastoor van Erpstraat 1.
Deze ruimte was vrij gekomen in 1934 na de bouw van het Lidwina ziekenhuis.
De ruimte werd naar een ontwerp van architect C.J. Chris van Liempd verbouwd.
De school werd geopend op donderdag 24 oktober 1935. Onderwijs wordt gegeven door de Zusters van Liefde, die ook het bestuur van de school vormen.
In 1945 werd de school door de overheid erkend en voortaan gesubsidieerd. De school telde toen 37 leerlingen.
In 1948 wordt het leerplan uitgebreid met een opleiding voor werkende meisjes, een zogenaamde "Mater Amabilisschool".
In 1957 wordt aan de Pastoor van Erpstraat 10 een nieuw gebouw gezet (architect Fr. van Meerendonk uit Tilburg).
Het gebouw wordt op 8 mei 1958 door deken van Dijk ingezegend en door mej. B.J.S.O. Clas, Inspectrice van het Nijverheidsonderwijs, geopend.
In de jaren '50 en '60 ontwikkelde de school zich tot "Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs " (LHNO).
In 1979 wordt het bestuur overgedragen aan leken. Zr. Henriëtte-Marie blijft tot 1981 directrice; dan wordt Rob Stevens benoemd.
In 1984 komen de Lagere Technische School (L.T.S.), Skinle en L.H.N.O. onder één bestuur.
Op 11 juli 1985 nemen de laatste 2 zusters, die nog aan de school verbonden waren, afscheid. Het waren Zr. Adelia van Moorsel en Zr. Stanislas Hendriks.
Zr. Adelia was vanaf 1960 aan de school werkzaam geweest als lerares huishoud- en gezondheidskunde.
Zr. Stanislas begon in 1959 als lerares naaldvakken, van 1962-1982 was zij adjunct-directrice.
Op het moment van hun afscheid telde de school 416 leerlingen.
Op 19 april 1986 wordt het 40-jarig bestaan van de huishoudschool Sancta Maria gevierd.
Directeur is Rob Stevens; adjunct-directeur André Brekelmans.
Ook de vakken informatica en tekstverwerken zijn ingevoerd.
De huishoudschool gaat per 1 augustus 1989 op in scholengemeenschap "De Steeg" voor beroepsonderwijs. Directeur zal zijn dhr. W. Sporken, die sinds februari 1989 directeur is van de L.A.S. als opvolger van J. van Nassau.
De school wordt gevestigd in gebouw B. van het Skinle; de lessen voor klas 2, 3 en 4 worden gegeven in gebouw A.

Directeur de Bruin van de L.T.S. doet beheer; Stevens van de L.H.N.O. is plaatsvervangend directeur en doet onderwijs; Brekelmans, de adjunct-directeur van Sancta Maria, doet begeleiding.
De 1e-jaars zitten in het gebouw van de L.A.S. (= de Landbouwschool). De bovenbouw zit in de L.T.S.
Het gebouw Pastoor van Erpstraat 10 van de L.H.N.O.-school doet dienst als dependance. Pastoor van Erpstraat 12 gaat naar Skinle.

De leerkrachten.[bewerken | brontekst bewerken]

1952. Onderwijzend personeel (zusters en leken) huishoud school.

Onderwijzend personeel (zusters en leken) huishoud school.
Rij A: 1. zuster onbekend, 2. zuster Pauline, 3. zuster Xaveria, 4. Will Schevers (zus van 8), 5. Mimi Verhoeven, 6. zuster Francesca, 7. onbekend, 8. Riet Schevers (zus van 4), 9. zuster Henriette Marie, 10. zuster Joanna Bosco, 11. zuster onbekend,
Rij B: 1. onbekend., 2. zuster Clementina, 3. zuster Leonarda,
Rij C: 1. Jo de Visser, 2. Alda Sterke (zus van 5), 3. onbekend, 4. Ans Boeren, 5. Nel Sterke (zus van 2), 6. Nel van de Heuvel (geen onderwijzeres, maar meer conciërge).
Een groep zusters die was verbonden aan huishoudschool Sancta Maria.

Een groep zusters die was verbonden aan huishoudschool Sancta Maria.
1. Zr. Xaveria van den Boom, 2. Zr. Henriëtte Marie Versteegde, 3. Zr. Ignatia Hettema, 4. Zr. Petronella Maria van Zeeland, 5. Zr. Leonarda Samson, 6. Zr. Genesia Vrooijink.


Lekenpersoneel verbonden aan de huishoudschool Sancta Maria in de jaren '60.

Lekenpersoneel verbonden aan de huishoudschool Sancta Maria in de jaren '60.
Rij A: 1. Alda Sterke, 2. Jo de Visser, 3. Marie-José van de Ven, 4. Nel Sterke, 5. Mimi Verhoeven, 6. Nini Hegtermans, 7. Willy Schevers,
Rij B: 1. Riek Schevers, 2. Ans Boeren.

Klassenfoto's[bewerken | brontekst bewerken]

Foto’s genomen tussen 1920-1940.[bewerken | brontekst bewerken]

12 mei 1927. Naaicursus.

12 mei 1927. Naaicursus.
Al voordat de huishoudschool bestond werden er cursussen door de zusters gegeven.
Rij A: 1. Anneke Bonten, 2. Anneke Oerlemans, 3. Jans van de Westelaken, 4. zuster Alida, 5. Maria Doreleijers, 6. Jaan van de Ven, 7. Betsie Schellekens,
Rij B: 1. Anneke van Kessel, 2. Sineke van Rozendaal.


24 oktober 1936. Klas ..??.

24 oktober 1936. Klas ..??.
1. zuster Magdelena de Pazzi, 2. Dora van Beurden, 3. Nellie van Gemert, 4. Marietje van Heeswijk, 5. Anna van Duinhoven, 6. Mies van den Hoogen, 7. Betsie van Heeswijk, 8. Anette van de Geer, 9. Toos Klijn.Een groep leerlingen van de huishoudschool van schooljaar 1937-1938 en 1938-1939.

Een groep leerlingen van de huishoudschool van schooljaar 1937-1938 en 1938-1939.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend.
Foto's genomen tussen 1941-1950.[bewerken | brontekst bewerken]

Juni of juli 1944. Examenklas, geboren ca 1928.

Juni of juli 1944. Examenklas, geboren ca 1928.
Rij A: 1. Mien Bolwerk (geboren 1928), 2. Trees Eijkenaar, 3. Marietje den Ouden, 4. Toos Hermes, 5. Josien Kemps, 6. Mia Vousten, 7. Martha Spierings, 8. Marietje Koppens, 9. Trees Rademakers, 10. Betsie den Ouden,
Rii B: 1. Joke Vissers, 2. Betsie van Berkel, 3. Marietje van Heertum, 4. Riek van den Broek.1949 of 1950, Assistenten klas voor Sacramentskoepel in de tuin van de zusters.

1950, Assistenten klas voor Sacramentskoepel in de tuin van de zusters.
Rij A: 1. Fientje Bot, 2. Marietje Pijnappels, 3. Martina van Grinsven, 4. Marietje van Gestel of den Otter?, 5. Addie de Louwere, 6. Nel van Rooij,
Rij B: 1. Mientje van Vught, 2. Leonie van Roessel, 3. Willy van Roessel, 4. Ellie Klerkx, 5. Ria van Weert, 6. Truus van de Velden, 7. Liesje Verhoeven.
1949-1952?, naailes, geboren ca. 1936.

1949-1952?, naailes, geboren ca. 1936.
Rij A: 1. onbekend, 2. Jeanne Kusters, 3. Anneke van Rooij, 4. Mien Bolwerk, 5. zuster Henriette Marie Versteeg,
Rij B: 1. Ricky van Kasteren, 2. Mientje van Geffen, 3. onbekend, 4. Petra Korsten,
Rij C: 1. Mia Kusters, 2. onbekend, 3. Mariet van Erp Steenbakkers, 4. Petra van de Laar, 5. den Otter,
Rij D: 1. Hanny Lathouwers, 2. Diena van Schijndel, 3. Petra Pijnappels, 4. Jo in ´t Zandt, 5. onbekend.

1949-1952?. Klas..??.

1949-1952?. Klas..??.
Rij A: 1. Elly Jonkers, 2. zuster Joanna Bosco (Co van Iersel), 3. Mia Doleweerd, 4. Betsie Sleutjes, 5. Nolly Otten, 6. zuster Bonita van Kilsdonk, 7. Mien van Zoggel, 8. Gonnie Goossens, 9. Hannie Schevers, 10. Regien van Esch, 11. Gerda Schevers,
Rij B: 1. Annie Verhoeven, 2. Maria Hubers (weeshuis), 3. Tonny de Greef, 4. Jo Mutsaars, 5. Hanny Eijkemans, 6. Nelly Fransen (weeshuis), 7. Nelly Hellings.
Rij C: 1. Maria Verhoeven, 2. Diny Pennings, 3. Antonet Kuenen.

1950-1954?, Klas..??, geboren ca 1936.

1950-1954?, Klas..??, geboren ca 1936.
1. Betsie van Heertum, 2. Annie van Heertum, 3. onbekend, 4. Thera van Bers (Den Dungen), 5. Betsie Sleutjes (Den Dungen), 6. onbekend, 7. Nellie Smits, 8. Joke Goijaarts, 9. Maria van Esch, 10. onbekend, 11. zuster Francesca Tausch, 12. Sjaantje Smits, 13. Maria de Wit, 14. onbekend, 15. van Weert.Foto's genomen tussen 1951-1960.[bewerken | brontekst bewerken]

Mei 1952, klas 2, geboren ca 1937.

Mei 1952, klas 2, geboren ca 1937.
Op deze foto staan ook kinderen die in het weeshuis verbleven.
Rij A: 1. onbekend, 2. onbekend, 3, onbekend, 4. juffrouw Mimi Verhoeven, 5. Mien van de Velden, 6. onbekend, 7. van der Heijden, 8. Toos Hulsen (Sint Oedenrode),
Rij B: 1. onbekend, 2. Annie van Schaik (Sint-Oedenrode), 3. Tonnie van den Burcht (Sint-Oedenrode), 4. onbekend, 5. Vogels (Sint-Oedenrode), 6. Ria van den Brand, 7. Dinneke Rovers (Sint-Oedenrode), 8 Nolly van den Brand (Sint-Oedenrode),
Rij C: 1. Mia van den Dungen (Sint-Oedenrode), 2. Betsie Gevers (Sint-Oedenrode), 3. Thea van Hooft, 4. Mientje Smits, 5. Rikie Eijmberts, 6. Netty Gevers.28 mei 1952. Klas..? in lokaal 7 van het klooster, geboren ca 1935.

28 mei 1952. Klas..? in lokaal 7 van het klooster, geboren ca 1935.
Rij A: 1. Mien van Heertum, 2. Wies van den Broek,
Rij B: 1. Josine Bolwerk, 2. Joke van Heertum, 3. Gerda Kraayvanger,
Rij C: 1. Will Schevers, 2. Christel Wegener, 3. Mien Verhagen, 4. Leida Jansen,
Rij D: 1. Toos van der Heijden (dochter van slager Sint Servatiusstraat), 2. Riek van de Ven, 3. (Zus) Riek Gordijn, 4. onbekend,
Rij E: 1. Jo van der Heijden, 2. Sjaan Buuts, 3. Ria van der Eerden
ca.1954. Klas 1E, geboren ca 1952.

ca.1954. Klas 1E, geboren ca 1952.
Rij A: 1. Joke van Weert, 2. Stina Verkuylen, 3. Trees Smits, 4. Jet Verkuylen, 5. Mien van Engeland, 6. Zus Quivooi, 7. Annie Lathouwers,
Rij B: 1. Willy Sterks, 2. Toos van Oers (Asten), 3. Ria van de Steen, 4. Anneke Vervoort, 5. Maria Otten, 6. Corry van Vught, 7. Annie Raaijmakers,
Rij C: 1. Bertha van de Schoot, 2. Louise Holtermans, 3. Joke van Geffen, 4. Trees van den Brand, 5. Mientje Broeren.


Een groep van de huishoudschool van vóór 1955.

Een groep van de huishoudschool van vóór 1955.
Rij A: 1. Pieter van der Aa, 2. Gerda van Oorschot, 3. Betsie Sleutjes, 4. Joke van de Ven, 5. D. van den Biggelaar, 6. Riek van de Velden, 7. Thera van Bers, 8. Annie Stempelbroek,
Rij B: 1. Riek Voets, 2. A. Schellekens, 3. B. van Zoggel, 4. Maria van de Zanden, 5. Zus Smulders, 6. Corrie Majoor, 7. Mien Goossens, 8. Riek van Alebeek, 9. Annie van den Oever.ca 1957, klas 1, geboren ca 1943-1944.

ca 1957, klas 1, geboren ca 1943-1944.
In de tuin van het Moederhuis van de Zusters, op de achtergrond het Jan Heestershuis en het gebouw van de jongens Mulo aan de Pompstraat.
Rij A: 1. Thea van der Aa (Sint Oedenrode), 2. Annie van Heesch, 3. Toos van Houtum, 4. Martina van den Boogaard, 5. Janske Schellekens, 6. Lenie Voets, 7. Ans van Doremalen, 8. onbekend, 9. Jose Pelders, 10. Maria Scheepers (Wijbosch), 11. Ineke van Oorschot, 12. Corrie Fransen (St Oedenrode),
Rij B: 1. Tinie Venmans, 2. Riekie van Heertum, 3. Nettie Sanders, 4. Riet Steenbakkers, 5. Riet Copier, 6. Betsy Foolen, 7. Hannie van Breughel,
Rij C: 1. Ria Steenbakkers, 2. Bep van Rozendaal.

ca 1957, klas 1, geboren ca 1943-1944.

ca 1957, klas 1, geboren ca 1943-1944.
1. Betsy Foolen, 2. Riet Copier (zittend), 3. Zuster Petronella (naaien), 4. Toos van Houtum.
1958-1959 klas 2, geboren ca. 1945.

1958-1959 klas 2, geboren ca. 1945.
1. Jeanne Aldenhoven, 2. Jeanne Kooymans, 3. Ciska van de Ven, 4. Tini van de Tillaart, 5. Sjaan Steenbakkers, 6. Toos van Eijndhoven, 7. Lenie Verhoeven, 8. Tilly van Summeren, 9. Lenie Verhoeven, 10. Coby Kelders, 11. Willie van den Heuvel, 12. Maria van der Zanden, 13. Nellie Langewerf, 14. Toos Broeren, 15. Henriette Kivits, 16. Gerrie Schevers, 17. Mieke van Rooy, 18. Gisela Eikemans 19. Annie Vermeulen, 20. Judy Daams, 21. Jeanne van der Spank, 22. Hannie Spierings, 23. Francien Habraken, 24. Francien van den Broek, 25. Annie van de Biggelaar, 26. Coby van Uden, 27. Toos van Kasteren, 28. Betsie van de Ven, 29. Annie van der Linden, 30. Tonnie Voets, 31. onbekend., 32 Antoinet de Wit, 33. Elly van Weert, 34. Sjaan van den Bogaard, 35. Annie Ophey, 36. Francien Fransen, 37. Joke van der Spank, 38. Marietje Smits, 39. Ella Eimberts, 40. Rientje Heesakkers, 41. Tilly van Engeland, 42. Mien van der Heijden, 43. Petra van Hooft, 44. Willie Munsters, 45. pater van de Braak, 46. Ans Geerts, 47. Mieke Deelen, 48. Trees van Pinxteren, 49. Riek van der Spank.

1958-1959 klas 2, geboren ca. 1945.

1958-1959 klas 2, geboren ca. 1945.
1. Ria Hermes, 2. Juffr. van de Pol, 3. Fransien van den Broek, 4. Annie van der Linden, 5. Toos van Kasteren, 6. Hannie Spierings, 7. Gerrie Schevers, 8. Betsie van de Ven, 9. Rientje Heesakkers, 10. onbekend, 11. Annie Vermeulen, 12. juffr. de Visser, 13. Zr. Ignatia, 14. Annie van den Biggelaar, 15. Judy Daams, 16. Jeanne van der Spank, 17 Sjaan van den Bogaard, 18. Tilly van Engeland, 19. Zr. Henriette Marie, 20. Juffrouw Verhoeven, 21. Coby van Uden, 22. Jeanne Aldenhoven, 23. pater van de Braak, 24. Fransien Habraken, 25. Nelly Langewerf.


1958-1959, Kookles, Klas..?

1958-1959, Kookles, Klas..?
Rij A: 1. zuster Harriet Maria Versteeg, 2. Ria van Esch, 3. Annie van Schayk of Henriette Versteegde, 4. Thea Hellings, 5. Leny Santegoeds, 6. Gerda van Liempd, 7. zuster Petronella Marie van Zeeland, 8. Maria van de Dungen, 9. Annie Pennings,
Rij B: 1. Bep van Orsouw, 2. Gerda Bolwerk, 3. Riekie Havinga, 4. Jet van Geffen, 5. Sjaan Daniels, 6. Addi Persons, 7. Thea Kerkhof, 8. Elly van den Brand, 9. juffrouw Lea Borms,
Rij C: 1. Sjan van Oorschot, 2. Annie van der Heijden, 3. Thera van der Heijden, 4. Mieke Lammers, 5. Nelly Vink, 6. Petra Waals.

1958, Klas..??

1958, Klas..??
Rij A: 1. de heer (pater) Mertens? 2. Sjaan van den Oetelaar, 3. Dien van Erp 4. juffrouw Rooijakkers (gaf Engels op de Mulo), 5. Fransien Schellekens, 6. Betie Rijkers, 9. Thia van Kempen, 10. onbekend, 11. juffrouw Verhoeven, 12. zuster Henri Jet Marie.
B: 1. Annie Heesakkers, 2. Annemie Daniels Toos van der Eerde, 3. Lies Korsten, 4. Annie Smits, 5. Mien Kruisen 6. Annie van Erp, 7. Annie Verhagen, 8. Mientje van Eindhoven, 9. Tonnie van der Linden, 10. Sjaan van den Oetelaar, Annemie Daniels staat achter B2.

<br


Mei 1959,klas 1, geboren 1944-1946.

Mei 1959,klas 1, geboren 1944-1946.
Links boven A: 1. Jufrouw Fransen,
Links boven staand B: 1. Jufouw De Louwere, 2. Nelly van Boxtel, 3. Corry de Bie, 4. Sjaan van de Ven (geboren 1944), 5. Diny van Uden, 6. onbekend 7. Toos Pennings? 8. Zuster Harrieét Marie.
Tussen staande en zittende rij C: 1. Tonny van den Broek,
Rij D: 1. Mia Brus, 2. Sjanny van der Aa, 3. Maria Schakenraad, 4. Marietje van der Heijden, 5. Jozien Vorstenbosch, 6. Maria Pennings,
Zittend op de grond E: 1. Jozien Rijkers, 2. Thea Baijens, 3. Gonnie Cromsigt, 4. Annie Voets.1960, klas 2 (1959-1960) ter gelegenheid van retraite, geboren ca. 1946.

1960, klas 2 (1959-1960) ter gelegenheid van retraite, geboren ca. 1946.
Rij A: 1. Tiny Kuijpers (Wijbosch), 2. Annie Vervoort (Olland), 3. Bep Majoor (Olland), 4. Jozien Vorstenbosch 5. Helma Ondersteijn (Den Dungen), 6. Marietje van der Heijden, 7. Maria Pennings, 8. Zuster Harieét Marie.
Rij B: 1. Thea Baijens, 2. Joke de Laat (Den Dungen), 3. Corrie de Bie. 4. Riekie van Geffen (Eerde), 5. Jeanne Verberk (Eerde), 6. Riekie de Koning (Eerde), 7. Jet van den Donk (Den Dungen), 8. Wilhelmien van Boven.
Rij C: 1. Gonnie Cromsigt, 2. Annie Voets, 3. Tineke Swanenberg (Wijbosch), 4. Nellie van Boxtel, 5. Mientje Goossens (Den Dungen), 6. Rikie van Breugel (Den Dungen), 7. Tonnie van den Broek.


1960. Klas..??.geboren ca 1946.

1960. Klas..??.geboren ca 1946.
Rij A: 1. Corrie de Bie , 2. Tonnie van den Broek, 3. Bep Majoor,
Rij B: 1. onbekend, 2. Maria pennings, 3. Thea Baijens, 4. Gonnie Cromsigt, 5. Annie Voets, 6. Jozien Vorstenbosch1960. Klas..??.geboren ca 1946.

1960. Klas..??.geboren ca 1946.
Rij A: 1. Mientje Goossens 2. onbekend, 3. Tonnie van den Broek, 4. Corry de Bie, 5. onbekend, 6. Annie Voets, 7. onbekend,
Rij B: 1. Gonnie Cromsigt, 2. Tineke Swanenberg, 3. onbekend, 4. Nelly van Boxtel, 5. onbekend.
1960, klas F1, geboren ca 1948?

1960, klas F1, geboren ca 1948?
Rij A: 1. Zr. Hariette Marie, 2. Zr. Ignatia, 3. Mien van den Oetelaar, 4. Rie van de Tilaart, 5. Zr. Stanislas, 6. Nel van Wanrooy, 7. Bep Verhoeven, 8. Mieke Paanacker, 9. onbekend,
Rij B: 1. Jose van Weert, 2. Marietje van Uden (Eerde), 3. Sjaan van Kessel, 4. Riek van Balkum, 5. Stien van der Heijden, 6. Sjaan van de Mee, 7. Mariet? van Geffen, 8. Mia Vogels, 9. Ans Vogels,
Rij C: 1. Ans van der Pol, 2. Netty Verberk, 3. Riek van Geffen, 4. onbekend, 5. onbekend, 6. onbekend, 7. Mariet Steenbakkers,
Rij D: 1. Toos van Lieshout, 2. Jeanne de Laat, 3. Riek Venmans, 4. Tineke Verkuijlen, 5. onbekend, 6. Thea van Eindhoven, 7. Petra Heesakkers.


1960-1961, klas C2, geboren ca 1946-1947.

1960-1961, klas C2, geboren ca 1946-1947.
Rij A: 1. Maria Vermeulen, 2. Tineke Verkuijlen, 3. Riek Venmans, 4 Juffouw de Visser, 5. Zr. onbekend, 6. onbekend, 7. onbekend, 8. Gonnie Steenbakkers, 9. Maria Mettler, 10. Christien van Liempd,
Rij B: 1. Maria Broeren, 2. Sjaan Voets, 3. Wilhelmien Jansen, 4. Netty van de Pol,
Rij C: 1. Anneke Sleutjes, 2. Elly Vesters, 3. Jose Hairwassers, 4. Gerrie Meulenbroek, 5. Mieke Doreleyers of Mieke Dorelijers, 6. Marij van Liempd, 7. Annie van Houtum, 8. Ans van Zoggel.


Foto's genomen tussen 1961-1970.[bewerken | brontekst bewerken]

1963-1964. Klas F1.

1963-1964. Klas F1.
Rij A: 1. zuster Henriette Marie, 2. Tineke van Boxtel, 3. Jeanne van Dijk, 4. Mia van de Rijt, 5. Gerrie Schevers, 6. Corrie Kronenburg, 7. Willemien van den Broek, 8. zuster Williebalda van Gogh.
Rij B: 1. onbekend, 2. Rina van der Eerden, 3. Marie Jose van de Steen, 4. Marian van den Akker, 5. Christien Hellings, 6. Annie van den Boogaard.
Rij C: 1. Annie de Bie, 2. Hennie van Veghel, 3. Thea van der Heijden, 4. Josje Vorstenbosch, 5. Marijke Verhoeven.

Schooljaar 1963-1964, klas A2.

Schooljaar 1963-1964, klas A2.
Rij A: 1. Betsie van den Boogaard, 2. Maria Bijnen, 3. Digna Rijkers, 4. Mieke van Roozendaal, 5. van Grinsven?, 6. juffrow de Louwere, 7. Ria van Beekveld, 8. Hennie Terneuzen, 9. Ria van de Vorstenbosch, 10. onbekend, 11. directrice Zr. Henriëtte-Marie.
Rij B: 1. Maria Mettler, 2. Jose Kasteleijn, 3. Helma van Liempd, 4. Martha Keunen, 5. Dorethe van de Kerkhof, 6. Lenie Munsters, 7. Toos Geerts, 8. Ria van Aarle, 9. Ans Kreuzen? 10. Sjaan van der Vleuten, 11. Sjan Russens.

Schooljaar 1963-1964, klas Na.

Schooljaar 1963-1964, klas Na.
Rij A: 1. onbekend, 2. onbekend, 3. onbekend, 4. onbekend, 5. onbekend, 6. onbekend, 7. onbekend, 8. onbekend, 9. Riky van Zutven, 10. onbekend.
Rij B: 1. onbekend, 2. Annemieke Verhoeven, 3. onbekend, 4. onbekend.
Rij C: 1. onbekend, 2. onbekend, 3. Carien van der Steen (Den Dungen), 4. onbekend, 5. onbekend, 6. onbekend, 7. onbekend, 8. onbekend.


Schooljaar 1963-1964, klas Na.

Schooljaar1963-1964, klas Na.
1. onbekend, 2. onbekend, 3. onbekend, 4. onbekend, 5. onbekend, 6. onbekend, 7. onbekend, 8. onbekend, 9. onbekend, 10. onbekend.

5 juni 1963, excursie naar Vlisco- Helmond.

5 juni 1963, excursie naar Vlisco- Helmond.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Onbekend, 12. Onbekend, 13. Onbekend.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Jeanne van Gestel, 8. Onbekend.
Rij C: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend.1965-1966, Klas Ass. A+N..??, opleiding Kinderverzorging en Opvoedkunde.

1965-1966, Klas Ass. A+N..??, opleiding Kinderverzorging en Opvoedkunde.
Rij A: 1. zuster Adelia van Moorsel, 2. Jean van Oorschot, 3. Vera van Zutphen, 4. Renee Gerartzis, (St. Michielsgestel), 5. Coby Tiemissen, 6. Ria Minkels (St. Michielsgestel), 7. Maria Nooijen, 8. zuster Johanna Ma Priems, 9. Toos Versantvoort, 10. Willie Heijnen, 11. Sjaan van Hedel (St. Michielsgestel), 12. juffrouw Verhoeven.
Rij B: 1. Jeanne van Dijk, 2. Onbekend, 3. Miek Ruis, 4. Hennie Nederveen, 5. Anne van den Wassenberg (St. Michielsgestel), 6. Cecilia Smith, 7. Wil van de Pol (St. Michielsgestel).
Rij C: 1. Hannie Langenhuijsen, 2. Paula van Grinsven (St. Michielsgestel).


1960, klas F2, geboren ca 1946-1947, retraite dag / bezinningsdagen.

1960, klas F2, geboren ca 1946-1947, retraite dag / bezinningsdagen.
Rij A: 1. Joke van Kasteren, 2. Wilhelmien Jansen, 3. zuster Leonarda Samson, 4. zuster Henriette Maria Versteegde.
Rij B: 1. Anna de Greef, 2. Sjan van Delft, 3. Ans van Boxtel, 4. Pater Oomes, 5. Fonsien Hellings of Lucy van den Oetelaar, 6. Toos Marinus, 7. Onbekend.
Rij C: 1. Maria van de Meer, 2. Riesje van der Heijden, 3. Riekie van der Hofstad, 4. Lucy van den Oetelaar, 5. Hetty Bennik, 6. Klazien de Laat, 7. Riet Barten, 8. Stien Geerts.
Rij D: 1. Sjannie van Schijndel (stomerij), 2. Willy Smulders, 3. Ine Langenhuijzen, 4. Fientje van Kessel, 5. Dieneke van Bilzen, 6. juffrouw Trikels de Louwere.1961-1962, klas 2D.

1961-1962, klas 2D.
Rij A: 1. Dinie Rijken (Gemonde) of Rina Verhagen (Gemonde), 2. Annie Blummel, 3. Betsie den Otter (Gemonde), 4. Marietje Voets, 5. Diny Rijken (Gemonde), 6. Betsie van Uden, 9. Betsie van Helvoirt (van den Akker?), 10. Liesbeth Eymberts (overleden).
Rij B: 1. Onbekend, 2. Antonie van Gestel, 3. Onbekend, 4. Anita Doreleyers, 5. Zr. Henriette Marie.
Rij C: 1. Tiny van den Broek, 2. Marietje van Heeswijk, 3. Hennie Smits, 4. Rikie van Esch.

1962-63.klas 2F.

1962-63.klas 2F.
Rij A: 1. Lenie Sanders, 2. Maria Smits, 3. Onbekend, 4. Toos Schuurmans, 5. Mariet Sanders, 6. Yvonne Benjamins, 7. Els Meulenbroek, 8. Maria Broeren, 9. Onbekend, 10, Onbekend.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Anneke Ondersteyn, 4. Onbekend, 5. Annie van den Broek, 6. Dora van Stiphout.
Rij C: 1. Onbekend. 2. Janet Groenendaal, 3. Carien van de Steen, 4. Marjo van de Bruggen, 5. Clasien de Laat, 6. Ans Broeren.1962-63.Klas 1B.

1962-63.Klas 1B.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Yvonne Benjamins, 3. Klasien de Laat of Clasien de Laat, 4. Bets Hellings of Betsie Hellings, 5. Bea Meulenbroek 6. Carla Ondersteyn of Carla Onderstein, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Toos Schuurmans, 11. Lenie Sanders.
Rij B: 1. Mariet Sanders of Stien Sanders, 2. Ans Broeren, 3. Marjo van de Bruggen, 4. Gerda Schuurmans of Tonnie Schepers, 5. Ietje Boom, 6. onbekend, 7. Marijke Pennings, 8. Annie van den Broek, 9. Dora van Stiphout.
Rij C: 1. Janet Groenendaal, 2. Sjaan van Bers, 3. Els Meulenbroek, 4. Maria Smits, 5. Anneke Ondersteyn of Anneke Onderstein.

1962-1963. Klas 1C.

1962-1963. Klas 1C.
Rij A: 1. Ans Eikemans, 2. zuster Adelia van Moorsel, 3. Jose van Grinsven, 4. Marian van Orsouw (jongere zus van Bep), 5. Els van der Heijden, 6. Mieke van Rozendaal.
Rij B: 1. Hennie Terneusen of Hanny Terneuzen, 2. Ria Vorstenbosch, 3. Willy de Bont (Den Dungen), 4. Anja van Dam (St. Oedenrode).
Rij C: 1. Diny de Haas, 2. Hanny van Oorschot, 3. Ria van Griensven, 4. Jose Kastelijn, 5. Onbekend, 6. Ria van Aarle.


1964-1965, klas 1C, geboren ca 1951-1952.

1964-1965, klas 1C, geboren ca 1951-1952.
Rij A: 1. Joke Heesakkers, 2. Marijke van Dijk, 3. Antoinette Schel, 4. Juffouw van Oorschot, 5. Zr. Johanna Marie, 6. Juffouw van Duijnhoven, 7. Ellie Wagner, 8. Franca Blummel, 9. Gonnie van Roosmalen, 10. Christine van de Steen, 11. Betsie Lamers, 12. Alma Eijkemans.
Rij B: 1. Bea van den Oetelaar, 2. Jeanne van de Wijdeven, 3. Marianne van den Broek, 4. Jeanne van de Wijst, 5. Betsy Kastelijn, 6. Tonnie Claassen.
Rij C: 1. Toos van Schijndel, 2. Sjan Mettler, 3. Marina van der Heijden, 4. Irene Eijkemans, 5. Maria Schellekens.

1964-1965, klas 1A, geboren ca. ...??.

1964-1965, klas 1A, geboren ca. ...??.
Rij A: 1. Willy van Grinsven (Gemonde), 2. Onbekend, 3. Ria Hellings (Gemonde), 4. Ellie Broeren (Hoogstraat, Den Dungen), 5. Janet Putmans, 6. Onbekend, 7. Ans Mauriks (Den Dungen), 8. Ria van de Westelaken (Den Dungen), 9. Maria Smulders, 10. Lenie Schouten (Den Dungen), 11. Zr. Maria Wilhelma Broeders.
Rij B: 1. Paulien Mauriks, 2. Wilhelmien Strik, 3. Hannie Pennings (Den Dungen), 4. Hennie van der Heijden (Den Dungen).
Rij C: 1. Onbekend, 2. Henriet van Grinsven, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Annie van den Broek (Den Dungen), 6. Marijke van de Steen (Den Dungen).

1965-1966. Klas 1B, geboren 1952-1954.

1965-1966. Klas 1B, geboren 1952-1954.
Rij A: 1. Stella Nijendorf, 2. Nolly of Nollie van de Leest, 3. Annie Vorstenbosch, 4. Hanny of Hannie van Delft, 5. Tilly Franssen, 6. Paula van de Mee, 7. Janny van de Rijdt, 8. Elly of Ellie van Esch, 9. Rieky Jansen of Rikie Janssen.
Rij B: 1. Corrie Langenhuijsen, 2. Maria van den Oetelaar, 3. Gerry van Schijndel, 4. Maria Smulders, 5. Hennie van Helvoort (Bunderstraat), 6. Hannie Eijkemans, 7. Ans van Esch, 8. Joke Goossens.
Rij C: 1. Hannie van Uden, 2. Vera Smit 3. Marian van den Dungen, 4. Wilma Eijkemans, 5. Sjan van der Heijden, 6. Berrie van Balkom.

1964-1965, klas 1D, geboren ca 1952.

1964-1965, klas 1D, geboren ca 1952.
Rij A: 1. Tinie van Vleuten, 2. juffrouw Franssen, 3. Mieke van Aarle.
Rij B: 1. Annie Doornik, 2. Bep van Boxtel, 3. Toos Steenbakkers, 4. Lia Verhoeven, 5. Maria Bindels, 6. Beppie Maas, 7. Lies Groenendaal, 8. Marietje van Heeswijk
Rij C: 1. Willy Baijens, 2. Ria Schellekens, 3. Nettie van Oorschot, 4. Frida Kluytmans, 5. Toos van den Westelaken, 6. Annie Kastelijn, 7. Tinie van den Broek, 8 Nellie van de Heuvel.1963-1964, klas 1E, geboren ca 1952.

1963-1964, klas 1E, geboren ca 1952.
Rij A: 1. Zr. Henriette Marie, 2. Marjan Jansen, 3. Dinie van Ooschot, 4. Tonnie van Aarle, 5. Mien Hulsen, 6. Jeanne van Oorschot, 7. Annie van de Ven, 8. juffrouw de Valk, 9. juffrouw van Gorp, 10. Onbekend.
Rij B: 1. Els Kruissen, 2. Toos van den Akker, 3. Jeannette van Tartwijk, 4. Mien Wouters, 5. Toos van de Ven 6. Nettie Beekmans, 7. Marijke Bozelie.
Rij C: 1. Ans Lucius, 2. Thea van der Aa, 3. Ellie van Helvoirt, 4. Riki van Houtum, 5. Joke van de Ven, 6. Arjam van Rozendaal, 7. Ans van Uden.


Klas 1F, 1965-1966, voor de school, geboren ca 1953.

Klas 1F, 1965-1966, voor de school, geboren ca 1953.
Rij A: 1. Maria van de Langenberg, 2. Nettie van Vught, 3. Gerdie Mutsaars, 4. Francien Manders, 5. Ans Hommeles, 6. Jose van Bokhoven, 7. Wilma Voets, 8. Hanny Heessels, 9. Annemieke Koolen?, 10. Christien van Kaathoven , 11. Zr. Johanna Marie, 12. Juffrouw Van Duijnhoven.
Rij B: 1. Hanny van Doorn, 2. Anita Eijkemans, 3. Willie van de Ven, 4. Gerda van de Ven, 5 Sjaan Doedee, 6 Jeanne van Aarle, 7 Rian van de Sanden.
Rij C: 1. Annelies Jansen, 2. Hannie Ligtenberg, 3. Willemien Eijmberts, 4. Wilma Mettler, 5. Jane Neijendorf, 6. Sjaantje van Heeswijk.


Klas 2C, 1966-1967, geboren ca 1953.

Klas 2C, 1966-1967, geboren ca 1953.
Rij A: 1. Nettie van Vught, 2. Gerda van de Ven 3. Juffrouw van Duijnhoven, 4. Juffrouw Princee? 5. Ans Hommeles, 6. Wilma Voets, 7. Wilma van de Meerakker, 8. Hanny Heessels, 9. Maria Langenhuizen, 10. Lia van Oorschot, 11. Wilma Mettler.
Rij B: 1. Gerdie Mutsaarts, 2. Hanny van Vught, 3. Jenny van Dorp, 4. Jane Neijendorf, 5. Anita Eijkemans.
Rij C: 1. Hanny Kivits, 2. Mia van Gorkum, 3. Onbekend. 4. Maria Kluijtmans, 5. Jose van Bokhoven.1966-1967?. Klas 3, opleiding Assistenten Naaien, geboren ca 1952-1954.

1966-1967?. Klas 3, opleiding Assistenten Naaien, geboren ca 1952-1954.
Rij A: 1. zuster Johanna Marie Priems, 2. Mientje van de Maasen, 3. van Aarle, 4. Truus van Engeland (Wijbosch), 5. Joke Goossens, 6. Nollie van de Leest, 7. Stella Nijendorf, 8. Gerrie van Helvoirt, 9. Annie van Osch, 10. Ans van Esch.
Rij B: 1. Mariette de Greef, 2. Sjan van der Heijden, 3. Gerrie van Schijndel (Keur) of Els Oomen, 4. Rikie Janssen of Rieky Jansen, 5. Berrie van Ballekom, 6. Hennie van Helvoort (Bunderstraat), 7. Marian van den Dungen.
Rij C: 1. Betsie Vervoort?, 2. Annie van den Boogaart, 3. Claartje Blummel.


Juni 1967, Klas 3, geboren ca. 1952.

Juni 1967, Klas 3, geboren ca. 1952.
Tijdens verdieping dag, gemaakt op de Ruwenberg in St. Michielsgestel.
Rij A: 1. Mariet van Alebeek (Den Dungen), 2. Toos van de Westelaken, 3. Mariet Smulders, 4. Truus Tiemissen.
Rij Rij B: 1. Trees Schellekens (Gemonde), 2. Willy Bayens, 3. Onbekend, 4. Kooimans of Lenie Schouten (Den Dungen), 5. Betsie van de Westelaken.
Rij C: 1. Janet Putmans, 2. Willy van Grinsven (Gemonde), 3. Ardien Schellekens.

Juni 1967, klas Ass. A1 geboren ca. 1952.

Juni 1967, klas Ass A1 geboren ca. 1952.
Tijdens verdieping dag, gemaakt op de Ruwenberg in St. Michielsgestel.
Rij A: 1. Jeanne Berkelmans, 2. Netty van Geffen, 3. Coby Tiemissen, 4. Maria Schellekens.
Rij B: 1. Jeanne van der Aa, 2. Lina Ondersteijn, 3. Jeanne van Hommel, 4. Ria Westerlaken, 5. Frida Kluijtmans, 6. Betsie Lamers, 7. Maria Bindels, 8. Franka Blummel.
Rij C: 1. Marijke van Dijk, 2. Beppie Maas, 3. Marij van de Steen, 4. Ellie Wagner, 5. Annie van den Broek, 6. Betsy van den Boogaard, 7. Tonnie van Bakel, 8. Ans van Heeswijk.


Klas 2, 7 juni 1967, op De Ruwenberg tijdens bezinningsdag. Geboren ca 1953.

Klas 2, 7 juni 1967, op De Ruwenberg tijdens bezinning dag. Geboren ca 1953.
Rij A: 1. Maria van den Langenberg, 2. Hanny Heessels, 3. Nettie van Hintum, 4. Anita Eijkemans, 5. Wilma van de Meerakker, 6. Gerda van de Ven
Rij B: 1. Rikie van den Heuvel, 2. Mia van Gorkum, 3. Maria Kluijtmans, 4. Jose van Bokhoven, 5. Ans Hommeles, 6. Nettie van Vught, 7. Gerdie Mutsaars.
Rij C: 1. Wilma van de Meerakker, 2. Lia van Oorschot, 3. Hanny van Vught, 4. Hanny Kivits, 5. Jane Neijendorf, 6. Jenny van Dorp.

1966-1967, klas 1B aan het einde van het schooljaar, geboren ca 1954.

1966-1967, klas 1B aan het einde van het schooljaar, geboren ca 1954.
Rij A: 1. juf Lindeman, 2. Hannie Schellekens (Abeelen), 3. Mia van Gorkum (Vervoort), 4. Jeanne van der Heijden (gehuwd van der Linde), 5. Toos Smulders, 6. Wilma Langen (Eghelen), 7. Leentje van de Meerakker (Ellen), 8. Thea van der Velden, 9. Carla de Weijer, 10. Maria van Osch, 11. Annie van Houtum, 12. Marjo van Oorschot (Schouten), 13. Zuster Willibalda.
Rij B: 1. Ineke Doreleijers, 2. Rieky van den Dungen (overleden), 3 Mieke van den Boogaard, 4. Maria van Heeswijk, 5. Eimbertie van Aarle, 6. Gera Eikemans.
Rij C: 1. Carla van den Boogaard?, 2. Christien van Schijndel, 3. Leny Mettler (Aa), 4. Tineke Bolwerk, 5. Mia van de Ven, 6 Willy van Heeswijk.


Schooljaar 1969-1970, klas 1F, geboren ca 1956.

Schooljaar 1969-1970, klas 1F, geboren ca 1956.
Rij A: 1. Ans Nooien, 2. Dhr. Leyten, 3. Bertie Wouters, 4. Gerrie Termeer, 5. Rina van Helvoort, 6. Clara van de Ven, 7. Hannie, 8. Ans van Zantvoort, 9. Hennie van Wanrooi, 10. van de Mee, 11. Ans van der Heijden, 12. Juffrouw van der Spank.
Rij B: 1. Annemiek Martens, 2. Ellie van den Boogaard, 3. Antonet Ebbenn, 4. Jose Habraken, 5. Truus van Stiphout, 6. Sjan Smulders, 7. Dinni van Galen.ca 1969, klas 2A, geboren ca 1956.

ca 1969, klas 2A, geboren ca 1956.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Jeanne Smulders, 12. Onbekend, 13. Onbekend, 14. Onbekend, 15. Onbekend, 16. Onbekend.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend.
1968-1969, Klas 1A, geboren ca 1956.

1968-1969, Klas 1A, geboren ca 1956.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Mieke Schouten, 3. Gerda Minkels, 4. Rie-Jeanne Broeren, 5. Ellie van Grinsven, 6. Tonnie van de Velden, 7. Tinie van de Meerakker, 8. Mia Steenbakkers, 9. Dinie van Laarhoven, 10. Annette Groen, 11. Franca Goossens, 12. Pijnappels, 13. Onbekend, 14. Zuster Henriette Marie, 15. Toos Ruttens.
Rij B: 1. Marjon van Wanrooij, 2. Ciska Schellekens, 3. Clemie Schuurmans, 4. Tineke Hoevenaars, 5. Franka Hollanders. 6. Mariette Smits, 7. Liesbeth Smits (Den Dungen), 8. Jannie van der Heijden (groenteboer Hoofdstraat), 9, Ans ? 10, Christa van de Westerlaken, 11. Dimphy de Laat.

1969-1970, Klas 2A, geboren ca 1956.

1969-1970, Klas 2A, geboren ca 1956.
Op de achtergrond de Lambertusschool, Pompstraat 25.
Rij A: 1. Ciska Schellekens, 2. Mieke Schouten, 3. Onbekend, 4. Liesbeth Smits (Den Dungen), 5. Christa van de Westelaken, 6. Ans? 7. Dimphy de Laat, 8. Gerda Minkels, 9. Tineke Hoevenaars, 10. onbekend, 11. Rie-Jeanne Broeren, 12. Joep van Giersbergen docent, 13. Jo de Visser docente.
Rij B: 1. Mariette Smits, 2. Franca Goossens, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Annette Groen. 6. Clemie Schuurmans 7. Tonnie van der Velden (Eerde), 8. Mia Steenbakkers (Eerde), 9. Tiny van de Meerakker (Eerde).

1969-1970 klas 1C, geboren ca 1956.

1969-1970 klas 1C, geboren ca 1956.
Rij A: 1. Andrea van der Sangen, 2. Annie Mathijsen, 3. Hennie Steenbakkers (nicht van B7), 4. Gerrie Kanters (overleden), 5. Ans Sanders, 6. Jemet Mathijsen, 7. Tonnie van Esch, 8. Leontine van Engeland, 9. Christien van Oorschot, 10. Sjannie Smits, 11. Wilma van den Wassenberg, 12. leraar Joep van Giersbergen
Rij B: 1. Annelies van de Greef, 2. Wilma van Oorschot (Hoevenbraak), 3. Mariette van Liempd, 4. Mario van Gorkum, 5. Anita van Ham, 6. Francien van der Heijden, 7. Hannie Steenbakkers (nicht van A3), 8. Gonnie van den Oetelaar.
1969-1970, klas 1E, geboren ca 1955.

1969-1970, klas 1E, geboren ca 1955.
Rij A: 1. Nettie Steenbakkers, 2. Onbekend, 3. Marie-José van der Sangen, 4. Onbekend, 5. Sjan Smits? 6. Jufrouw van den Berg, 7. Jufrouw Baken.
Rij B: 1. Bernadette? 2. Yvonne Jansen, 3. Hannie Speeks, 4. Josien Kooijmans, 5. Ria Hermes, 6. Bettie van de Schoot, 7. Ineke van Oorschot, 8. Mannettie van ? 9. Antoinette van den Oetelaar, 10. Sjan Schellekens, 11. Onbekend, kwekeling/stagiaire.
Rij C: 1. Ria Nooijen, 2. Marthje van Osch, 3. Francien van Thiel, 4. Hanny van de Weijer, 5. Maria van den Donk, 6. Els van de Ven, 7. Ellie van de Westelaken.

1969-1970, klas 2E, geboren ca 1955.

1969-1970, klas 2E, geboren ca 1955.
Rij A: 1. Wilhelmien van der Heijden, 2. Joke ?, 3. Doortje Boselie, 4. Onbekend, 5. Annie Looman, 6. Ria Schouten, 7. Fientje de Visser, 8. Onbekend, 9. Onbekend.
Rij B: 1. Annet ?, 2. Mieke van Hintum, 3. Toos de Laat, 4. Ella Manders, 5. Elly van der Aa, 6. Onbekend, 7. Dorien Beijsterbosch, 8. Willy ?.

1970-1971 klas ..??, geboren ca 1955-1957.

1970-1971 klas ..??, geboren ca 1955-1957.
Rij A: 1. Christien van den Boom (Den Dungen), 2. Onbekend, 3. Beppie van de Schoot, 4. Ineke van Oorschot, 5. Ineke van Liempd, 6. Annie Mathijsen, 7. Onbekend, 8. Jose van Kasteren, 9. Manetti van Eindhoven, 10. Ans van de Wijdeven, 11. Diny van Gaal, 12. juffrouw van der Spank, 13. Sjan Vermeulen, 14. Anita Mathijsen.
Rij B: 1. Harriet van de Ven, 2. Lea van der Velden (Eerde), 3. Marianne Sterks (Den Dungen of St. Michielsgestel), 4. Truus van Stiphout, 5. Paula Verhagen, 6. Annelies van de Greef.1970-1971, Klas 3A PT z, geboren ca 1956.

1970-1971, Klas 3A, geboren ca 1956.
Op de achtergrond de Lambertusschool, Pompstraat 25.
Rij A: 1. Ciska Kapiteins, 2. Jose van der Velden (Houterdsedijk?), 3. Onbekend, 4. onbekend, 5 Ton Kelders, 6. Marian ?, 7. Marion van Wanrooy, 8. Onbekend, 9 Onbekend, 10. Annet Groen, 11. Sjan van Nieuwburg (Gemonde), 12. Joke van de Westenlaken, 13. Marina van den Broek, 14. dhr. Gribling (docent).
Rij B: 1. Ria van Esch, 2. Nellie Smulders, 4. Annemarie van Gemert, 5. Ciska Schellekens, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Marijke van den Boogaart.

1970-1971, klas ..?, geboren ca 1955.

1970-1971, klas ..?, geboren ca 1955.
Rij A: 1. Wilma van den Wassenberg, 2. Annemieke Mettler, 3. Leraar Joep van Giersbergen.
Rij B: 1. Chrisjean van der Heijden, 2. Sjan Steenbakkers, 3. Yvonne Jansen, 4. Ans Mathijsen, 5. Marthje van Osch, 6. Hannie Speeks, 7. Josien Kooijmans, 8. Ans van den Oetelaar, 9. Tonnie van Esch, 10. Willie van Esch, 11. Ria Mauriks, 12. Maria van Grinsven, 13. Maria van den Donk.
Rij C: 1. Sjan Schellekens, 2. Antoinette van den Oetelaar, 3. Hanny van de Weijer, 4. Francien van Thiel, 5. Marian Beijnen.
Een groep 1e jaars van de huishoudschool afdeling LHNO 1970-1971.

Een groep 1e jaars van de huishoudschool afdeling LHNO 1970-1971. 1b
Rij A: 1. Petra Smits, 2. Oda Bax, 3. Onbekend, 4. Anja Brus,
Rij B: 1. Juffrouw de Visser, 2. Marleen de Bitter, 3. Mieke van Breugel, 4. Jeanne van Oorschot, 5. José van de Rijdt.
Rij C: 1. Ellie van Alebeek, 2. Jetje Kanters, 3. Reni van Aarle, 4. Anita Gevers, 5. Ans Manders, 6. Thea Kluijtman.
Foto's genomen tussen 1971-1980.[bewerken | brontekst bewerken]

1971-1972, kantoorklas TZ, geboren ca 1955.

1971-1972, kantoorklas TZ, geboren ca 1955.
Rij A: 1. Wilma van Heeswijk, 2. Ria Mauriks, 3. Annie van Dijk, 4. Jufrouw Karsmit, 5. Jufrouw Franssen, 6. Lenie Pijnenburg.
Rij B: 1. Marian Beijnen, 2. Rolanda Rutten, 3. Marie-José Michiels, 4. Hannie Speeks, 5. Sjan Schellekens, 6. Tonnie van Esch, 7. Els Kerkhof, 8. Maria van Grinsven, 9. Francien van Thiel, 10. Ellie Manders.
Rij C: 1. Hanny van de Weijer, 2. Sjan Steenbakkers, 3. Annemieke Mettler, 4. Ellen Steenbakkers, 5. Gerda van Veghel, 6. Christine van Oorschot, 7. Meike Vaassen, 8. Hannie Steenbakkers.1976-1977, klas 1A, geboren ca 1963-64, Klassendocent juffrouw Maasen.

1976-1977, klas 1A, geboren ca 1963-64, Klassendocent juffrouw Maasen.
Foto genomen bij het klooster.
Rij A: 1. Jolanda Verbruggen, 2. Marion Verhagen, 3. Manita Timmermans, 4. Annelies Vorstenbosh, 5. Anja van de Laar, 6. Yvonne de Boer, 7. Patricia Steenbakkers, 8. Ingrid Ligtenberg, 9. Suzanne van Herpen, 10. Daisy van den Berg.
Rij B: 1. Yvonne Pawiroredjo, 2. Maria Kapteins, 3. Bernadette Smits, 4. Mieke van Boxtel, 5. Therese Voets, 6. Hetty Wijgergangs.
Rij C: 1. Mirjam Heerkens, 2. Cristel van Ham, 3. Magda Kolhek, 4. Sjannie Lenearts.1977-1978, Klas 2C, geboren ca 1963-1964.

1977-1978, Klas 2C, geboren ca 1963-1964.
Foto genomen voor de school met op de achtergrond de tuin van de zusters en de Lambertusschool.
Rij A: 1. Bea van Berkel, 2. Miriam Heerkens, 3. Yvonne Pawiroredjo, 4. Cristel van Ham, 5. Patricia Steenbakkers, 6. Manita Timmermans, 7. Bernadette Smits, 8. Yvonne de Boer, 9. Ingrid Ligtenberg, 10. Mieke van Boxtel, 11. Marga Ulenhake, 12. Daisy van den Berg, 13. Jolanda Verbruggen, 14. Maria Kapteins.
Rij B: 1. Hetty Wijgergangs, 2. Sjannie Lenearts, 3. Jose van Houtum, 4. Brigitte van Uden, 5. Lindy van de Maat, 6. Magda Kolhek, 7. Annelies Vorstenbosch 8. Anja van de Laar, 9. Marion Verhagen, 10 Romina ?.

Overige afbeeldingen[bewerken | brontekst bewerken]