Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Meisjes Mulo

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Meisjes MULO aan de Pastoor van Erpstraat 12.

Meisjes Mulo Mater Christi[bewerken | brontekst bewerken]

Meisjesmulo Heikantstraat B 201[bewerken | brontekst bewerken]

Interieurfoto van het mulo-internaat.
Interieurfoto van het mulo-internaat.
Interieurfoto van het mulo-internaat.
Interieurfoto van het mulo-internaat.
Interieurfoto van het mulogebouw.
De mooie langgevelboerderij van de familie Verhagen die in 1958 moet wijken voor de nieuwbouw van de meisjes-ulo.

Aanvankelijk zijn er altijd A-, B- en C-klassen geweest als voorbereiding op de kweekschool. Dit was destijds een vorm van herhalingsonderwijs, waar behalve van de vakken uit het lager onderwijs ook Frans en wiskunde zijn gegeven. Vanaf 1918 bestaat er officieel een mulo internaat en vanaf 1922 spreekt men expliciet van RK Meisjesmulo of Bijzondere Uloschool, die later wordt omgedoopt tot RK Meisjes-Ulo Mater Christi. Het zijn de voorbereidingsklassen van de kweekschoolopleiding. Tussen 1918 en 1944 is het Zr. Theodora Vernooij geweest die eerst hoofd was van de voorbereidende klassen en later hoofd van de muloschool. Er wordt Frans, Duits en Engels gegeven binnen een driejarige opleiding, maar Schijndel neemt nog geen deel aan de landelijke mulo-examens. In 1934 komt er een omschakeling. De vierjarige kweekschoolopleiding wordt driejarig, terwijl het in het mulo-onderwijs juist andersom was. Vanaf 1935 gaan de studenten aan de meisjesmulo ook deelnemen aan de officiële examens.

In de jaren '40-'45 is het continu behelpen en improviseren geweest. De mulo-examens en lessen zijn zoveel mogelijk doorgegaan, maar een ideale situatie was het natuurlijk niet. Op 30 augustus 1943 lezen we een bericht dat rector Verhoeven de vertrekken van de mulo weer opnieuw inzegent, nadat die waren schoongemaakt en ontsmet. In september van dat jaar keren 109 meisjes van de mulo terug van vakantie. Ruim na de bevrijding op 23 oktober 1944 wordt het moederhuis toch weer even opgeschrikt door een exploderende V-1 in het Hermalen, waardoor een groot aantal ruiten in het moederhuis sneuvelt, ook in het mulo-gebouw. Begin 1945, als de lagere school nog is bezet door Engelse militairen, die pas op 11 mei daar vertrekken, hebben de kinderen van de meisjesschool twee keer per week een halve dag les in de studiezaal van de mulo. Op 25 april 1945 logeren nog steeds een groep evacués in de mulo-lokalen, maar die worden enige dagen later ondergebracht in de oude lokalen van de huishoudschool en het huishoudonderwijs wordt dan gegeven in de keuken van het moederhuis. Het creatief vermogen van de zusters wordt danig op de proef gesteld. Alle nieuwelingen die oorspronkelijk in 1944 zouden komen, waaronder 99 mulo-meisjes, arriveren pas in mei 1945. In dat jaar maakt de Schijndelse gemeenschap overigens een prachtig gebaar naar de zusters.
Deken van Dijk, de heren Harry en Frits Bolsius, dokter W.H.A. van Oppenraaij en H. Jansen-Verzijl hebben het plan opgevat om, uit dankbaarheid der Schijndelaren, de zusters van het moederhuis en van Lidwina een prachtig concert aan te bieden, als dank voor de “grote offervaardigheid van de zusters tijdens de evacuatie”. Op de 27e mei voert het gemengd koor van Schijndel, bestaande uit 30 heren en 50 dames, Verdi‟s Requiem uit ondersteund door een orkest uit 's-Hertogenbosch.
Vier dagen later volgt weer voor het eerst de bekende sacramentsprocessie. Na al die ongeregeldheden vanwege de oorlogstoestand, verduisterde lokalen, inkwartieringen, ontruimingen en herstel van de geleden schade, hebben de zusters de draad weer opgepakt. De orde en regelmaat keert terug, de ouders van de mulo-meisjes worden weer uitgenodigd voor een bezoekdag en de lessen worden weer keurig volgens het rooster gegeven. Zo kent men ook contact-middagen voor de ouders die dan in de gelegenheid worden gesteld te praten met de docenten.
Dan gebeurt er plots iets spannends. Deken G.L.J. van Dijk komt op 11 juni 1954 naar het moederhuis en werpt daar het idee op van een gemengde mulo. De zusters aanhoren zijn ideeën maar geven voorlopig hun principes niet prijs en behouden hun eigen meisjesmulo. De meisjes uit Schijndel kunnen als externen aansluiten bij die van het internaat, maar voorlopig geen jongens!
Ook de bisschoppelijk inspecteur Van Gerwen waagt een poging, maar….tevergeefs! De Schijndelse jongens- en meisjesmulo zullen nog gescheiden voortleven voor zolang het duurt, want bij de beleidsmakers leven daaromtrent duidelijk andere ideeën. Ook de traditionele driedaagse retraites voor de meisjes van het mulo-internaat houdt men in ere. Wat inmiddels wel leeft is het idee om een nieuwe muloschool te bouwen.
Op 9 maart 1955 stapt Zr. Ma. Annie van Overbeek naar Piet en Annie Verhagen in de Pastoor van Erpstraat met de vraag of de boerderij met omliggend terrein eventueel te koop is, want men zou daar graag een school bouwen. Er valt nog geen beslissing. Begin juli keert ze echter terug en wordt de koop gesloten en enige weken later volgt de overschrijving en de definitieve overname wordt gepland voor september 1956.
Intussen laten de zusters er geen gras over groeien want begin '56 worden inspectrice Op de Coul, architect de Reus uit Oss en burgemeester A.Th.J.H. van Tuijl uitgenodigd om over de nieuwbouw te komen praten. Aan het begin van het nieuwe schooljaar 1956 is het vanwege ruimtegebrek weer passen en meten geblazen omdat de mulo begint met 172 internen en 67 externen, de kweekschool 94 internen en 6 externen. Er was al eens een lokaal gehuurd op de meisjesschool aan Pastoor van Erpstraat 4, ook had rector van de Schoor een klein kamertje ter beschikking gesteld waar net 16 muloleerlingen in pasten. Ook het docentenkorps is toen uitgebreid en wel voor het eerst met een leek nl. Mw. Jo van de Pol. Een jaar later volgden de heer A.J. Verkuijlen en Mw. Bets van den Oetelaar. Op 26 februari 1957 brengt inspectrice Op de Coul de vreugdevolle boodschap dat de urgentie voor de meisjesmulo binnen is. Diverse bouwvergaderingen volgen. In februari 1958 komt het bericht binnen dat de bouwvergunning van de 10-klassige meisjesmulo is verleend. Beeldhouwer J.B.A. Claesen uit Tilburg krijgt een driedubbele opdracht nl. een beeld in kunststeen te plaatsen in het gazon, een voetstuk in baksteen en een kruisbeeld voor in de hal.

Pastoor van Erpstraat 12.[bewerken | brontekst bewerken]

Op 12 maart 1958 wordt de nieuwbouw aanbesteed en maar liefst 40 aannemers hebben er wel zin in. De aanbesteding wordt afgeblazen en op 5 april opnieuw opgestart. Vier Schijndelse aannemers komen in aanmerking te weten de fa. J. Schellekens, de fa. Van Schaik, de fa. A. de Wit en uiteindelijk wordt het werk gegund aan aannemer G. Goossens. Architect De Reus benoemt de heer Graat als opzichter.
Er wordt voortvarend gebouwd zodat de nieuwe meisjesmulo in 1959 (23 april) al betrokken kan worden en op 20 mei 1960 volgt de officiële opening.
In 1962 wordt gewerkt aan een groot sportveld achter de school. Deken van Dijk haalt een oud stokpaardje van stal en komt in 1963 nog eens spreken over een gemengde mulo. Het blijft stil, maar het idee blijft leven in de hoofden van bestuurders. Twee jaren later vindt er op het moederhuis een belangrijke bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van diverse belanghebbenden nl. deken van Dijk, de burgemeester, de zusters Veronique, Norbertini en Martinia en de bisschoppelijk hoofdinspecteur. De laatste doet verwoede pogingen om de jongensuloschool en die van de meisjes te laten voortbestaan, maar burgemeester van Tuijl ziet meer heil in één school. In hetzelfde jaar nog ontstaat een stichting die als bestuur fungeert over de beide uloscholen.
Er wordt dan nog gesproken van een gecombineerde Ulo-school, een fusieschool, die in 1965 in handen komt van de Stichting Sint Servaas, een bestuurlijke koepelorganisatie, naast de Stichting Sancta Maria voor het huishoudonderwijs en later zien we ook de Stichting Pastoor van Erp ontstaan voor het lager- en kleuteronderwijs.
In de beginfase heeft de congregatie nog een leidende functie, want tussen 1960 en 1972 zijn de drie voorzitters resp. Zr. Veronique van Woerkum (1960-1965), Zr. Martinia Huijbers (1965-1971), Zr. Josephina van Helvoort samen met Zr. Johanna Vianney van Uden (1971-1972) en tot dit jaar is het secretariaat in handen van de secretaris van het hoofdbestuur wat ook gold voor het penningmeesterschap. Daarna is het DB van het scholenbureau in handen gekomen van leken en zijn de beide laatst genoemde zusters nog als bestuursleden aangebleven tot 1977.

De beide Uloscholen gaan deelnemen aan het bekende Mavo-experiment, wat alleen maar kon na een fusie van beide scholen. De zusters laten hun bestuurlijke verantwoordelijkheid niet varen, want in het eerste bestuur van de Stichting Sint Servaas nemen zitting Zr. Martinia Huijbers als voorzitter, de heer Roebroek als secretaris en als leden Zr. Norbertini van Rijssel, Zr. Josepha Calasantia Jaspars en namens de gemeente de heer S. van Berkum. De gecombineerde uloschool komt onder leiding te staan van de heer Aldenhoff, de directeur van de voormalige jongensulo en Zr. Heleni Teunissen wordt adjunct-directrice en concentreert zich in hoofdzaak op de meisjesafdeling. Aanvankelijk blijven de jongens en meisjes nog op hun eigen locatie. De gecombineerde school telt op dat moment 553 leerlingen, 18 leerkrachten en 5 vakleerkrachten. Vanaf die tijd gaan de gedachten over de algehele herinrichting van het voortgezet onderwijs al in de richting van grotere scholengemeenschappen. De oorspronkelijke meisjesmulo van de zusters zal uiteindelijk opgaan in het Skinlecollege met nieuwbouw aan de Putsteeg en in de jaren '90 in de zeer brede scholengemeenschap van het Eldecollege, die elk weer hun eigen historie hebben. De zusters hebben dus uitdrukkelijk aan de wieg gestaan van het voortgezet onderwijs in Schijndel en geleidelijk aan hebben ze zich hieruit teruggetrokken. In 1983 is het Zr. Pauline Lagarde die het onderwijs verlaat, zes jaren later gevolgd door Zr. Marie Lidwina Beckers, waarmee na ruim een anderhalve eeuw een einde is gekomen aan de concrete inzet van zusters in het Schijndelse voortgezet onderwijs.

De leerkrachten.[bewerken | brontekst bewerken]

Meisjes MULO waarschijnlijk 1958 Leerkrachten.

Leerkrachten MULO, waarschijnlijk 1958.
Rij A: 1. Zr. Pauline, 2. Bets Loeffen van den Oetelaar, 3. Dhr. Adrianus Verkuylen, 4. Zr. Aloysa (Mahieu), 5. Jo van de Pol (haar zus was onderwijzeres op de huishoudschool).
Rij B: 1. Zr. Maria Magdalena (Docente Duits), 2. Zr. Heleni, 3. Zr. Jacquelino.
Meisjes MULO 1960 leerkrachten.

1960 leerkrachten.
Rij A: 1. Zr. Maria Magdalena, 4. Zr. Gemma (overleden in 2009), 3. Zr. Pauline, 6. Zr. Heleni, 7. Dhr. Adrianus Verkuylen, 8. Zr. Jacquelino, 9. Zr. Aloysa (Mahieu)?
Rij B: 1. Bets Loeffen van den Oetelaar, 2. Jo van de Pol.Meisjes MULO ca 1968, leerkrachten.

ca 1968, leerkrachten meisjes MULO.
Rij A: 1. Jan Raaijmakers (leraar Boekhouding), 2. Wim Steenbergen, 3. juffrouw Jo van de Pol, 4. Jan Rietbergen, 5. pastoor Kees Aarssen (leraar godsdienst), 6. zuster Leonie van der Heyden, 7. Paul Hermsen (net zichtbaar).
Rij B: 1. zuster M. Catharina A…., 2. Mia Schellen (Veghel, boekhandel), 3. zuster Jacquelino Kuitert, 4. Adrianus Verkuylen (leraar Duits?), 5. Mimi Verhoeven, 6. Tonny Rooijakkers, 7. zuster Wilhelmina Bongers, 8. Desire Groot (muziekleraar).


Meisjes MULO Zuster Maria Goretti, Anna Maria Venbrux, Marietje.

Zuster Maria Goretti, Anna Maria Venbrux, Marietje.
Leerkracht van 1955 tot augustus 1961.
Geboren te Haps 19 augustus 1929, overleden 30 januari 1992 te Wijbosch.
Dochter van Hermanus Venbrux en Maria Jacoba Goossens. Zij was het 5e kind uit het gezin van 6 kinderen.
Op 4 augustus 1950 werd zij Zuster van Liefde.
In augustus 1961 vertrekt zij naar Curaçao en van daaruit naar Chili.
Na vele jaren in Chili te hebben gewerkt keert zij terug naar Nederland. Helaas heeft zij maar kort kunnen genieten van haar verblijf bij de andere zusters en haar familie. Al snel bleek dat ze ongeneeslijk ziek was. Op 30 januari 1992 te Schijndel-Wijbosch is zij overleden. Zij is aansluitend begraven op het kloosterkerkhof in Wijbosch. Link naar prentjes uitgegeven n.a.v. haar professie en haar vertrek naar Curacao.
De zusters die op een of andere manier de verantwoordelijkheid droegen voor het wel en wee van het internaat in de jaren ‟30 van de vorige eeuw.

De zusters die op een of andere manier de verantwoordelijkheid droegen voor het wel en wee van het internaat in de jaren ‟30 van de vorige eeuw.
Na het vertrek van Zr. Gonzaga naar Geldrop is het internaat in 1922 opgesplitst in twee afdelingen nl. dat van de voorbereidende klassen A, B en C en het internaat van de kweekschool. Op deze foto die van het mulo-internaat van 1932.
1. Zr. Chrysogona van Boxtel, 2. Zr. Geertruda Schellekens, 3. Zr. Theodora Vernooy, 4. Zr. Marie Bernardine Weernink, 5. moeder Elise van der Heijden, 6. Zr. Marie Heijmans.


Een trots docententeam o.l.v. directrice Zr. Heleni Teunissen.

Een trots docententeam o.l.v. directrice Zr. Heleni Teunissen.
Rij A: 1. dhr. Wim Steenbergen, 2. Juffrouw Jo van de Pol, 3. dhr. Vissers, 4. dhr. Verkuijlen, 5. Juffrouw Bets van den Oetelaar, 6. Zr. Pauline Lagarde, 7. Zr. Heleni Teunissen, 8. Zr. Jacquelino Kuiten, 9. dhr. J. van Riel.
Rij B: 1. Zr. Maria Magdalena Laurentzen, 2. dhr. Joop Felix, 3. Juffrouw Tony Rooijakkers, 4. Zr. Cornelia van Woerkum, 5. Zr. Aloysa van Amersfoort.
Het docententeam van de gecombineerde uloscholen in 1972.

Het docententeam van de gecombineerde uloscholen in 1972.
Rij A: 1. Dien Bongers, 2. Theo van Dijk, 3. Johan Plegt, 4. J. Volwater, 5. Gerard te Dorshorst, 6. Jan Raaijmakers, 7. Zr. Pauline Lagarde, 8. Piet Creemers, 9. Theo van Heijningen, 10. Martie Versantvoort, 11. Hans Ketelaars, 12. George Cornelis, 13. Mia Schellen, 14. Con Lauret, 15. Jan van de Wiel, 16. Ton van den Heuvel.
Rij B: 1. Mimi Verhoeven, 2. Jo Loermans, 3. Zr. Jacquelino Kuiten, 4. de heer Aldenhoff (directeur), 5. Zr. Leonie van der Heijden, 6. Zr. Catharina Maria Albers.Klassenfoto's[bewerken | brontekst bewerken]

Foto's genomen tussen 1900-1920.[bewerken | brontekst bewerken]

1916 Personeel een leerlingen van de Voorbereidingsklas van de lagere meisjesschool

1916
Personeel en leerlingen van de Voorbereidingsklas van de lagere meisjesschool.
Wij houden het op voorbereidingsklassen van de kweekschool, voorloper van de (M)ULO.Foto's genomen tussen 1931-1940.[bewerken | brontekst bewerken]

De 86 mulo-leerlingen in 6 rijen uit 1936.

De 86 mulo-leerlingen in 6 rijen uit 1936
De 86 mulo-leerlingen in 6 rijen uit 1936, mooi in uniform onder de koepel in de kloostertuin, vergezeld van 2 zuster. De koepel is tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoest en later door een andere vervangen.
Rij A: 1. Thea Pulles?, 2. Dora de Wit, 3. Jet Geerkens, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Dinie Peeters, 7. Nel Beijers, 8. Onbekend, 9. Ali Erkelens, 10. Dora Bardoel?, 11. Jo Charmant.
Rij B: 1. Anna de Haas, 2. Rea Schafrath, 3. Annie van Woezik, 4. Bertha van Roij, 5. Mien Tibosch, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Riek Schutjes?.
Rij C: 1. zr. Alphonso Swinkels, 2. Cobie van Kasteren, 3. Annie van Opstal, 4. Truus Vervoort?, 5. Thea Zoontjes, 6. Jo Sterke, 7. Carla Driessen, 8. Ellie Krekelberg, 9. Onbekend, 10. Miep van Helvert, 11. Eddy Scholten?, 12. zr. Theodora Vernooy, 13. Onbekend, 14. Onbekend, 15. Corrie Hellemonds?.
Rij D: 1. Onbekend, 2. Mien de Louwere, 3. Annie Schaffrat, 4. Toos van der Heijden, 5. Johanna Hamelynck, 6. Annie Beijers, 7. Jaantje van Alebeek, 8. Anna Melis, 9. Annie van de Steen, 10. Trees van Wychen, 11. Jo Goudsmits?, 12. Ton van de Velden, 13. Aloysia Sterke, 14. Johanna Janssen, 15. Minkels, 16. Jeanne van Dongen, 17. Drea Coppens, 18. Corrie van Loosdrecht.
Rij E: 1. Tonny Schaffrat, 2. Betty Krekelberg, 3. Frieda van de Wiel, 4. Dora Wouters, 5. Paula van Wetten, 6. Tonny Blankers, 7. Antoinet Eijkemans, 8. Lieske Bouw, 9. Mien van de Westerlaken, 10. Sientje (Ine) Bouwman, 11. Drea van Hoof, 12. Anneke? 13. Adriana Gloudemans, 14. Nelly Teunissen.
Rij F: 1. Nelly van den Hoogen, 2. Thea Hellemonds, 3. Dina Cornelissen, 4. Doortje Lomme, 5. Nella Bosch, 6. Willie Smits, 7. Jo (Dorry) van Hoof, 8. Hortence van Hoorn, 9. Tinie de Martinez, 10. Martha van Berlo?, 11. Electa Tijhuis, 12. Jo Kuiten, 13. Jo Kasteleijns, 14. Lien Hendriks, 15. Bep Hendriks, 16. Toos Hendriks, 17. Jo Peijnenburg, 18. Bertha Pennings, 19. Corrie van Uden.
Bij de onbekenden zouden o.a. Wies Witbroek, Riet Witbroek, Dora van Aarssen en Gerdie van Aarssen kunnen staan.

Uit het eeuwfeestjaar 1936 is deze unieke foto bekend van Mater Christi. Van de vier cursussen staan de allerkleinsten voorop en de ouderen bovenin. De foto is genomen bij de koepel in de kloostertuin met alle mulo-leerlingen uit 1936 en is overhandigd door Zr. Margarethe van Uden, die zelfs in staat bleek om, in nauw overleg met oud-klasgenoten en tevens met behulp van oude puntenlijsten uit die periode, heel veel namen te achterhalen, zodat we nu de meeste meisjes van naam kennen die toen op het mulo-internaat zaten. Een fantastisch resultaat als we bedenken dat we praten over 70 jaren geleden. We willen die foto het lezerspubliek niet onthouden, temeer daar er vast en zeker Schijndelse moeders of oma's op zullen staan!

Foto's genomen tussen 1941-1950.[bewerken | brontekst bewerken]

Groepsfoto van geslaagde muloleerlingen uit 1949.

Groepsfoto van geslaagde muloleerlingen uit 1949.
Van de namen zijn er slechts enkelen bekend nl. M. van Amelsvoort, Petra van de Loo, Ada Blankers, J. Krekelberg en M. van de Laar.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Onbekend, 12. Onbekend.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Onbekend.
Rij C: 1. Onbekend, 2. Onbekend.

Foto's genomen tussen 1951-1960.[bewerken | brontekst bewerken]

Geslaagde muloleerlingen uit 1951.

Geslaagde muloleerlingen uit 1951.
Rij A: 1. N. Meijs, 2. A. Werterbroek, 3. Onbekend, 4. E. Slaats, 5. Onbekend, 6. T. Mutsaarts, 7. D. Passier, 8. J. van Overbeek, 9. C. Tijhuis, 10. B. Paauwe.
Rij B: 1. M. van den Akker, 2. M. Kroeff, 3. T. Peeters, 4. J. Clabbers, 5. F. Gielen, 6. R. van de Ven, 7. D. Rooijackers, 8. T. Versantvoort, 9. N. Valentijn, 10. J. Ruijs.
Rij C: 1. J. Verhagen, 2. A. Prinsen, 3. A. Hamelynck, 4. N. Adriaans, 5. C. Peeters, 6. N. Bevers, 7. M. Scholten, 8. M. Flericks?.


Een muloklas uit 1952.

Een muloklas uit 1952.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Onbekend.
Rij C: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend.
Rij D: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend.

Muloleerlingen uit 1953 met de religieuze leerkrachten op de achtergrond.

Muloleerlingen uit 1953 met de religieuze leerkrachten op de achtergrond.
Meisjes MULO, 1954, klas 4, geboren ca 1937-1938.

1954, klas 4, geboren ca 1937-1938.
Rij A: 1. zuster Maria Goretti Venbrux, 2. Annie van den Braken, 3. Hannie Jans, 4. Annie Lamers, 5. Toos van Berlo, 6. Onbekend.
Rij B: 1. Jo van Asseldonk, 2. Thera Klerkx, 3. Mia Nabuurs, 4. Ria de Wit (1937 - 1995), 5. Thea Wouters, 6. Gerda Crey, 7. Tonnie van Eck, 8. Leny van de Cruysen, 9. Annie Cooijmans.
Rij C: 1. Tinny Wertenbroek, 2. Henriette van Tartwijk, 3. Bep Bouwman, 4. Hannie Oerlemans, 5. Tilly Verhagen, 6. Greet Thijssen.


Meisjes MULO, 1955, klas 1, geboren ca 1942.

1955, klas 1, geboren ca 1942.
Rij A: 1. Anneke Geurtsen, 2. Joke Fassbender, 3. Jeanne van Dijk, 4. Annie van de Kamp, 5. Gonnie van de Wijdeven, 6. Onbekend, 7. Joke Foolen (1942 - 1960).
Rij B: 1. Onbekend, 2. Corry Munsters, 3. Sjan (Sjannie) Copier (1942 - 2004), 4. Onbekend, 5. Ine Wouters, 6 Betsie van den Heuvel, 7. Onbekend.
Rij C: 1. Thea van Tartwijk, 2. Mien van Hooft, 3. Marijke Bolwerk, 4. Thea de Visser 5. Jacqueline van den Heuvel, 6. Gerdie Seegers 7. Onbekend, 8. Corrie de Beer.

Groepsfoto van de mulo uit 1955.

Groepsfoto van de mulo uit 1955.
Rij A: 1. Carin van Vroonhoven (Son). 2. Lies Timmers (Boekel), 3. Jo Coppelmans (Zeelst), 4. Ans de Visser (Heeswijk), 5. Tonny Creemrs (Oploo), 6. Lia van den Bosch (Haps), 7. Zr. Jacobina Klerks, 8. Ria Roelofs (Sint Oedenrode), 9. zr. Cunera Verhagen, 10. Maria Linkens (Oploo).
Rij B: 1. Nelly van de Hoven (Loon op Zand), 2. Huub van Erp (Sint Oedenrode), 3. zr. Pauline Lagarde, 4. Leny van Gorkum (Kerkdriel), 5. Jo van den Berg (Bakel), 6. zr. Aloysa van Amersfoort, 7. Mies van den Heuvel (Berghem), 8. Annie Oerlemans (Schijndel), 9. Nelly Janssen (Sint Anthonis), 10. Jo van der Aa (Nijnsel), 11. zr. Maria Magdalena Laurentzen, 12. Jo Huijben (Dongen), 13. Chrisje van Helvoort (Rosmalen), 14. zr. Adriana de Lat. 15. zr. Jacquelino Kuijten.
Rij C: 1. zr. Christiana Lenkens, 2. Maria Verbruggen (Erp), 3. zr. Gemma van Kasteren, 4. Miep Noy (Overloon), 5. zr. Heleni Teunissen, 6. Jeanne Ploegmakers (Geffen), 7. B. Teunissen (Sint Anthonis), 8. zr. Luca Koolen.
Rij D: 1. Ine Clabbers (Son), 2. Jenny Weemar (Hulst), 3. Riet Biemans (Boekel), 4. Maris Versleijnen (Tienraij), 5. Riekie Peters (Escharen), 6. Joh. Versmissen (Eersel), 7. Annie van den Langenberg (Schijndel), 8. Lies Hovenier (Schijndel), 9. Margriet Hamelynck (Beek en Donk).

Meisjes MULO, september 1956, klas 1A, geboren ca 1944.

September 1956, klas 1A, geboren ca 1944.
Rij A: 1. Maria (Riet) Verkuilen, 2. Joke van Kasteren, 3. Henny Oerlemans, 4. Mariet van Breugel (Sint-Oedenrode), 5. Maria Schel, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Zr. M. Antoine, 9. Onbekend, 10. Joke van de Looij (Sint-Oedenrode), 12. Marijke de Backer, 13. Marijke Schellekens, 15. Mariette van de Linden.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6 Bep Meulenbroek, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10 Nellie van de Sande.
Rij C: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Ellie Vugts, 8. Onbekend, 9 Mieke Ketelaars.Meisjes MULO, Klas 2b uit 1956-1957.

Meisjes MULO, Klas 2b uit 1956-1957.
Rij A: 1. Jeanny Blankers, 2. Riet Hüsken, 3. Nelly Willems, 4. Nelly van Dinter, 5. zr. Marie Antoine, 6. Truus van de Elzen, 7. Truus van de Ven, 8. zr. Cunera, 9. Loes de Gier, 10. Clementine de Groot.
Rij B: 1. Tresa van Tilborg, 2. Maria van Zandbeek, 3. Marietje Ondersteen?, 4. Toos van de Heuvel, 5. Corrie van de Meijden, 6. Will Corstens?, 7. Jeanne van Nuenen, 8. Dora van den Berg, 9. Nelly van Kempen.
Rij C: 1. Ineke Sars, 2. Jos Kooymans, 3. Lies Braak, 4. Annie van de Heuvel, 5. Gerda van Erp, 6. Coba Verhoeven, 7. Mien van Pelt.

Klas 1b van de Mulo van 1956-1957.

Klas 1b van de Mulo van 1956-1957.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Onbekend, 12. Onbekend, Onbekend.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Onbekend, 12. Onbekend.
Rij C: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend.

Klas 1c van de Mulo van 1956-1957.

Klas 1c van de Mulo van 1956-1957.
Rij A: 1. Nelly van de Meerakker, 2. Mien van der Heijden, 3. Cisca Loeffen, 4. Maria Schel, 5. Annie Govers, 6. Thea van Zandbeek, 7. zr. Marie Antoine, 8. Mien Peters, 9. Truus Lienesch, 10. Annie de Beer, 11. Wilma van den Dungen.
Rij B: 1. Ineke Schoenmakers, 2. Mien Cromsigt, 3. Sjaantje Dirks, 4. Riky van Moll, 5. Truus van Zutphen, 6. Betsy Verboort, 7. Anneke van der Voort, 8. zr. Cunera, 9. Truus Oordijk, 10. Thea Corstens, 11. Ans Tausch.
Rij C: 1. Annie Smits, 2. Anita Eikemans, 3. Willie Verhoeven, 4. Gerra Jansens, 5. José Toonen, 6. Maria Fleuren, 7. Maria van Kimenade, 8. Marijke Rongen, 9. Coby van Bree.
Klas 2a van de Mulo uit 1956-1957.

Klas 2a van de Mulo uit 1956-1957.
Rij A: 1. Marietje Peters, 2. Greet Ansems, 3. Lia van Gorp, 4. Agnes van de Wiel, 5. zr. Marie Antoine, 6. Elly Seegers, 7. Jeanne van Erp, 8. Will van den Oever, 9. Ine Raijmakers.
Rij B: 1. Leny Kooymans, 2. Marianne Klerkx, 3. Leny van der Heijden, 4. José Vorstenbosch, 5. Doortje de Leur, 6. Annie van Gemert, 7. Marga van Oorschot, 8. Jo Eikemans, 9. Marietje Kuipers, 10. zr. Cunera, 11. Riky van den Berg.
Rij C: 1. Ria van Doremaele, 2. Maria Toelen, 3. Ans Boerkamp, 4. Nelly Michiels, 5. Ans van den Heuvel, 6. Betsy Huibers, 7. Annie van Erp, 8. Thea Teunissen.
Muloklas 1b uit 1956.

Muloklas 1b uit 1956 .
Rij A: 1. Jos van Schraven, 2. Betsie Huibers, 3. Annie van den Heuvel, 4. Rikie van Lanen, 5. Thera van de Velden, 6. Rikie Willems, 7. Doortje de Leijer, 8. Loes de Gier, 9. Willy van Rozendaal, 10. Clementine de Groot.
Rij B: 1. Lies Braat, 2. Teresa van Tilborg, 3. Thera Corstens, 4. Wilhelmien Corsmit, 5. Dora van den Berg, 6. Truus Verdijk, 7. Tonny de Leest, 8. Annemieke Rooijakkers, 9. Truus Peeters, 10. Marietje Peeters, 11. Joke Gasse, 12. Riet Hüsken.
Rij C: 1. Lies Schellekens, 2. Marianne Klerx, 3. Ina van de Maasakker, 4. Nelly Dobbelsteen, 5. José Vorstenbosch, 6. Jenne Blankers, 7. Truss van den Elzen, 8. Leny van der Heijden, 9. Jeanne van Erp, 10. Nettie van Kempen, 11. Rikie Megens, 12. Maria Thomassen, 13. Ine Sax, 14. Truus Linesch.De muloklas 1a uit 1956 .

De muloklas 1a uit 1956.
Rij A: 1. Nellie Willems, 2. Ellie Seegers, 3. Lenie Gerrits, 4. Jean van Nuenen, 5. Gerda van Erp, 6. Thea Theunissen, 7. Annie van Erp.
Rij B: 1. Marga van Oorschot, 2. Corrie Kusters, 3. Josje Kooijmans, 4. Rikie Nabuurs, 5. Wilhelmien van den Oever, 6. Greetje Ansems, 7. Marietje Ondersteijn, 8. Leny Kooijmans, 9. Cobie Verhoeven, 10. Rikie van den Berg, 11. Mientje van Pelt.
Rij C: 1. Agnes van de Wiel, 2. Joke Voets, 3. Ans Boerkamp, 4. Ria van der Weijden, 5. Toos van den Heuvel, 6. Nellie van Dinther, 7. Mien van Zeeland.
Rij D: 1. Ria Stockmann, 2. Nellie Janssen, 3. Annie Biemans, 4. Marietje Kuijpers, 5. Miepie Zwaverink, 6. Lia Giersbertz, 7. Riekie Jansen, 8. Corrie van der Meidjen, 9. Wilhelmien van de Laar, 10. Johanna van den Burgt, 11. Ans van den Heuvel.Muloklas 2b uit 1956.

Muloklas 2b uit 1956.
Rij A: 1. Anneke Geurtsen, 2. Jo Fassbender, 3. Jeanne van Dijk, 4. Annie van de Kam, 5. Tiny van de Wijdeven, 6. Nellie van Lieshout, 7. Ria van Doormalen.
Rij B: 1. Tineke van der Heijden, 2. Corrie Munsters, 3. Jeannie Copier, 4. Ciska Peeters, 5. Ina Wouters, 6. Betsie van den Heuvel, 7. Maria Toelen.
Rij C: 1. Thea van Tartwijk, 2. Mien van Hoof, 3. Marijke Bolwerk, 4. Thea de Visser, 5. Nellie Michiels, 6. Gerdi Seegers, 7. Ellie Dingen, 8. Corrie de Beer.

Muloklas 2a uit 1956.

Muloklas 2a uit 1956.
Rij A: 1. Gonnie van de Wijdeven, 2. Maria Tielemans, 3. Marijke van der Zande, 4. Annie van den Berg, 5. Jacqueline van den Heuvel, 6. Annie van Boekel.
Rij B: 1. Mien Mooren, 2. Jo van Gemert, 3. Jos Duffhues, 4. Truus van de Ven, 5. Dora Martens, 6. Thea van Schaik, 7. Lettie de Wit, 8. Mientje van Hoenselaar.
Rij C: 1. Guus Dobbelsteen, 2. Francien van de Laar, 3. Mientje Haarman, 4. Annet Corsmit, 5. Tonnie Vloet, 6. Lenie Stadegaard, 7. Thea van der Aa, 8. Mieke van Dijk.


Meisjes MULO, 1957, geboren ca 1936-1938.

1957, geboren ca 1936-1938.
Rij A: 1. Annie van de Kamp, 2. Thea van der Aa, 3. Jacqueline van den Heuvel, 4. Minie Haarman, 5. Annie van Boekel, 6. Annie van den Berg, 7. zuster Thedorica.
Rij B: 1. Ine Wouters-Roijackers, 2. Lenie Stadegaard, 3. Corrie Kusters.
Rij C: 1. Onbekend, 2. Nellie Jansen, 3. Miep Zwaferink, 4. Lia Giesbers, 5. Francien van de Laar, 6. Wilhelmina van de Laar, 7. Joke Voets, 8. Corrie de Beer.


Meisjes MULO, 1957, klas 3, geboren ca 1939-1942.

1957, klas 3, geboren ca 1939-1942.
Rij A: 1. Zr. Jacobina Klerkx, 2. Riet ter Bekke (overleden 2000), 3. Joke Fassbender, 4. Mieke van Dijk, 5. Gonnie van de Wijdeven, 7. Mientje Mooren, 8. Mientje van de Hoenselaar, 9. Tonnie Vloet, 10. Jeanne van Dijk, 11. Magda Bernard, 12. Thea van Schayk.
Rij B: 1. Gerdie Seegers, 2. Frieda Clabbers, 3. Guus Dobbelsteen, 4. Anneke Geurtsen, 5. Joke van Gemert, 6. Annet Corssmit, 7. Sjannie Copier (1942 - 2004), 8. Corrie Kusters, 9. Onbekend.
Rij C: 1. Marijke Bolwerk, 2. Doortje Schuts, 3. Annie Biemans, 4. Thea van Tartwijk, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Letty de Wit.

Meisjes MULO, 1957, klas 3, geboren ca 1936-1938. Met leerkrachten.

1957, klas 3, geboren ca 1936-1938. Met leerkrachten.
Rij A: 1. Betsie van den Oetelaar, 2. Corrie de Beer, 3. zuster Pauline, 4. Jo van de Pol, 5. zuster Magdalena, 6. Verhagen (St Oedenrode ?), 7. zuster Ma Heleni, 8. zuster Ma Aloijsa, 9. Zr. Elisa (internaat), 10. Thea van der Aa, 11. Annie van den Berg, 12. Annie van Boekel, 13. Zr. Jacobina (internaat), 14. zuster Gemma, 15. Zr. Jacquelino.
Rij B: 1. Lia Giesbers, 2. Miep Zwaferink, 3. Francine van de Laar, 4. Lenie Stadegaard, 5. Minie Haarman.
Rij C: 1. Annie van de Camp, 2. Onbekend, 3. Ine Wouters, 4. Corrie Kusters, 5. Nellie Jansen, 6. Wilhelmina van de Laar, 7. Joke Voets (geboren juli 1938), 8. Onbekend.


Meisjes MULO, Toneelstuk ‘De pruik van de Koning’.

Meisjes MULO, Toneelstuk ‘De pruik van de Koning’.
Toneelstuk ‘De pruik van de Koning’ dat is gespeeld ter gelegenheid van het koperen feest van de rector op 25 januari 1957.

Meisjes MULO, 1958, klas 4 geboren ca 1939-1942 voorzijde school.

1958, klas 4 geboren ca 1939-1942 voorzijde school.
Rij A: 1. Joke Fassbender, 2. Dora Martens, 3. Thea van Schayk, 4. Agnes Bos, 5. Joke van Gemert, 6. Jeanne van Dijk, 7. Magda Bernard, 8. Mientje van de Hoenselaar, 9. Betsie van der Heijden?, 10, Guus Dobbelsteen, 11, Gerdie Seegers, 12, Riet ter Bekke (overleden in 2000).
Rij B: 1. Mientje Mooren, 2. Will van de Ven, 3. Annet Corssmit, 4. Doortje Schuts, 5. Anneke Geurtsen, 6. Gonnie van de Wijdeven, 7. Mieke van Dijk, 8. Tonnie Vloet, 9. Mientje van Zeeland.
Rij C: 1. Thea van Tartwijk, 2. Thea de Visser of Joke Foolen (1942 - 1960), 3. Sjan Copier (1942 - 2004), 4. Frieda Clabbers, 5. Marijke Bolwerk, 6. Annie Biemans.Meisjes MULO, 1958, klas 2, geboren ca 1942-1944.

1958, klas 2, geboren ca 1942-1944.
Rij A: 1. Wilma van den Dungen, 2. Jes Aldenhoven, 3. Ineke of Marina Schoenmakers, 4. Gerrie Diepstraten? 5. Mariette van de Linden, 6. Maria Verkuilen, 7. Marijke de Bakker, 8. Oda Schevers.
Rij B: 1. Joke Steenbakers, 2. Annette van de Ven (Sint-Oedenrode), 3. Mieke Ketelaars (St Oedenrode), 4. Ans van Liempd (St Oedenrode), 5. Joke van Kasteren, 6. Elly Vughts, 7. Maria Thomassen? (Olland), 8. Mientje Cromsigt, 9. Maria van Roessel.
Rij C: 1. Bep Meulenbroek?, 2. Francien van den Berk, 3. Marijke Lamers, 4. Nellie van de Sanden, 5. Wilhelmien (Mien) Oerlemans, 6. Anita Eykemans, 7. Ans Tausch.Meisjes MULO, 1958-1959, klas 3A, geboren ca 1944.

1958-1959, klas 3A, geboren ca 1944.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Netty van Kempen, 3. Marlies Vilé, 4. Onbekend, 5. Wies?, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Onbekend, 12. Onbekend.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend. 7. Henny Oerlemans.
Rij C: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend.
Rij D: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend.


Muloklas uit juli 1958.

Muloklas uit juli 1958.
Rij A: 1. Truus Lienesch, 2. Lenie de Klein, 3. Thea Corstens, 4. Truus Peeters, 5. Marlies Vilé, 6. Nettie van Kempen, 7. Joke Gasse, 8. Marja Rooyakkers, 9. Annemie Rooyakkers, 10. Jo Bardoel, 11. Maria Brauwers, 12. Henny Oerlemans, 13. zr. Cunera.
Rij B: 1. Truus Verdijk, 2. Nolda van de Meijden, 3. Joke van de Looij, 4. Hannie Sleegers, 5. Maria van Asseldonk, 6. Thea Donkers, 7. Thera van de Velden, 8. José Schraven, 9. Maria van de Groes, 10. Marijke Schellekens, 11. Marijke Rongers (of Bongers?).
Rij C: 1. Maria Dortmans, 2. José van Halderen, 3. Margriet Staadegaard, 4. Joke Linssen, 5. Tineke van den Eijnden, 6. Maria van Breugel, 7. Eugenie Corstens, 8. Sjaantje van Gils, 9. Sjaantje Dirks, 10. Greet Ansems, 11. José Toonen, 12. Elly Toonen, 13. Thea van Sambeek, 14. Wies Schmeink, 15. Mien van de Meijden.
Muloklas uit juli 1958.

Muloklas uit juli 1958.
Rij A: 1. Dorrie Peters, 2. Loes Smits, 3. Jeanne Fassbender, 4. Miep Basgoed, 5. Lenie van Kasteren, 6. Enny van Maasakkers, 7. Marian van Boxmeer, 8. Rien van de Ven, 9. Mien Streppel, 10. Corrie Borg?, 11. Annie Biesterbos, 12. zr. Cunera.
Rij B: 1. Riky Dortmans, 2. José Borgers, 3. Irene Corssmit, 4. Fientje van Haandel, 5. Els Hoogendoorn, 6. Toos Havens, 7. Annie Elizen, 8. Truus Rooyakkers, 9. Jeanne van Zandbeek, 10. Henny Schellekens.
Rij C: 1. Toos Clabbers, 2. Yvonne Seegers, 3. Oda Giesberts, 4. Ida Kuypers, 5. José van Vijfeijken, 6. Dini van Berlo, 7. Henny van Gemert, 8. Annemarie Verstappen.

Muloklas uit juli 1958.

Muloklas uit juli 1958.
Rij A: 1. zr. Cunera, 2. Bertie Dekkers, 3. Annelis van de Doelen, 4. Henny Schevers, 5. Ger van Stekelenburg, 6. Truus Boumans, 7. Mien Peeters, 8. Betsie Verboort, 9. Betsie de Laat, 10. Annie Dortmans, 11. Magda Berg.
Rij B: 1. Willy Govers, 2. Joke Meulenmeesters, 3. Ria van den Brand, 4. Ciska in ’t Zandt, 5. Gerda Siroo, 6. Joke van de Sterren, 7. Agnes Colen, 8. Ady Royakkers, 9. Jeanette Toonen, 10. Maria van Kemenade.
Rij C: 1. Maria Fleuren, 2. Greet Hermanussen, 3. Francien de Bie, 4. Marie-Louise Habets, 5. Tonny Benneheij, 6. Trees van Woerkum, 7. Betsie Bosgoed, 8. Ria Gerink, 9. Marijke Elshout, 10. Jeanette Voet.

Meisjes MULO, 1960, examenklas geboren ca 1944.

1960, examenklas geboren ca 1944.
Rij A: 1. Adrianus Verkuylen, 2. Juffr. Rooyakkers, 3. Zr. Jacquelino, 4. Hr. Steenbergen (leraar Frans), 6. Zr. Heleni, 7. Onbekend, 8. Jes Aldenhoven , 10. Yvonne Seegers of (Segers?) (Sint-Oedenrode), 11. Jose van Veijfeijken, 12. Onbekend, 13. Onbekend.
Rij B: 1. Juffr. van de Pol, 2. Mien Oerlemans, 3. Jos van de Schoor, 4. Ton van Herpen, 6. Ineke Schoenmakers, 7. Anita Eijkemans, 8. Marijke de Bakker, 9. Marjan van Boxmeer (Sint-Oedenrode), 16. Bets Loeffen van den Oetelaar, 17. Zr. Cornelia.
Rij C: 1. Willie Verhoeven, 3. Mien Streppel, 4. Maria Verkuylen, 6. Annette (Sint-Oedenrode), 8. Wies Schmeink, 9. Henny Oerlemans, 10. Joke van Kasteren, 11. Oda Schevers, 13. Mien van Hooft.
Rij D: 1. Onbekend, 2. Ans van Liempd (Sint-Oedenrode), 3. Mieke Ketelaars, 4. Nelly Foolen, 6. Gerrie Diepstraten, 9. Thea Donkers, 10. Annie Schel.Meisjes MULO, 1959-1960, klas 2, geboren ca 1946.

1959-1960, klas 2, geboren ca 1946.
Rij A: 1. dhr. van Steenbergen, 2. Jeanne Oerlemans, 3. Onbekend.
Rij B: 1. Marianne van Susante, 2. Ans van de Westelaken, 3. Onbekend.
Rij C: 1. Marianne Geraedts, 2. Nellie Raaijmakers, 3. Onbekend, 4. Hetty van den Heuvel.
Rij D: 1. Lucia Schevers, 2. Willy Schevers, 3. Conny de Wit, 4. Onbekend, 5. Annelies van de Nieuwenhuizen, 6. Onbekend.
Rij E: 1. Diny Fassbender, 2. Annemieke Wouters, 3. Ria Smits, 4. Maria Mettler, 5. Mimi Hermes, 6. Leny van Schie.

Meisjes MULO, 1960, klas 1A.

1960, klas 1A.
Rij A: 1. Toon de Laat (gymdocent), 2. Zr. Ma. Heleni (hoofd Mater Christi UlO), 3. Clazien de Laat, 4. Thea van de Eng, 5. Herma Baaijens, 6. Antoinette van Boxtel, 7. Agnes Broeren, 8. Margriet van Breughel, 9. Hannie van den Broek.
Rij B: 1. Jose van Raay, 2. Annie van Hoorn, 3. Thea van de Wielen, 4. Agnes van der Eerden, 5. Tonnie van Oorschot, 6. Mimi Hermes.
Rij C: 1. Jo Meulendijks, 2. Els Linders, 3. Riek Huibers, 4. Engelien Geboers, 5. Jacintha Geurts, 6. Ans van Kleef, 7. Thea Jansen, 8. Nellie Willems.
Rij D: 1. Marian van Vugt, 2. Nelly van der Looy, 3. Frida van Dijk, 5. Maria Nijssen, 6. Marianne (Voets) van Liempd, 7. Marijke van Oorschot.

Foto's genomen tussen 1961-1971. [bewerken | brontekst bewerken]

Meisjes MULO, 1963, klas 1C, geboren ca 1950.

1963, klas 1C, geboren ca 1950.
Rij A: 1. Jeanne Schellekens, 2. Mia van Mol, 3. Rien Gieben, 4. Mieke van Woerkom, 5. Marianne van Schaik, 6. Thea van de Westelaken, 7. Henny van Engelen, 8. Margo van Venrooy, 9. Ria van Heeswijk, 10. Hetty de Bok, 11. Carina Wouters, 12. Joke van Doorn, 13. Marita Deelen, 14. Henny Frencken, 15. Corry van Kempen, 16. Angela Obers.
Rij B: 1. Annette de Greef, 2. Ine van Deursen, 3. Carla van Loon.
Rij C: 1. Jose van Herpen, 2. Anneke van Kemenade, 3. Greetje Steenbergen, 4. Nelly van den Dungen, 5. Anny Lagarda, 6. Marianne Smits, 7. Giny Zondag, 8. Marjo Maas, 9. Ansia Bijnen,
Rij D: 1. Ria Aldenhoven, 2. Els Kluitmans, 3. Ine Vervoort, 4. Henriette van Son, 5. Thea Gooyaarts, 6. Ria Schevers, 7. Willy Pennings, 8. Henny Goossens.
Meisjes MULO, 1963, 16-18 september, retraite.

1963, 16-18 september, retraite.
Rij A: 1. Mieke Haagman, 2. Annie van de Hoogenhof, 3. Annie van de Putten, 4. Tonnie Albers, 5. Ans Doensen, 6. Christien van Es, 7. Helma van Osch, 8. Wilma van Schijndel, 9. Annemie van Balkom, 10. Miek van Osch, 11. Betsie Streppels, 12. Hermien Boerkamp, 13. Dinie Meus, 14. Riek Lagarda, 15. Elly Vermeulen, 16. Annie van de Hoogenhof.
Rij B: 1. Annie Cremers, 2. Rietje van de Leest, 3. Mia van Genugten, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Sjan Kooijmans, 9. Will Bode, 10. zuster Paulin, 11. Bep van Wanrooij, 12. Onbekend, 13. Annie Heldens, 14. Ria van de Steen, 15. Dory Dito, 16. Jos Venraaij.
Ergens op rij B staan waarschijnlijk nog; Tinie van de Langenwerf, Truus Weijers, Gerrie Verhoeven.
Rij C: 1. Anja Zwanenberg, 2. zuster Leonie, 3. Ria van den Brand, 4. Annie van Hoorn, 5. Guenny Berber, 6. Paula Smits, 7. Tonnie van de Rijdt, 8. Nicky Verhagen, 9. Ad Geurtsen, 10. Ankie Mutsaarts, 11. Annie Wijten, 12. Maria Pennings, 13. Rikie van den Broek, 14. Ans Schellekens, 15. Hannie van den Broek, 16. Riekie van Aarle, 17. Toos van Zandbeek, 18. Els Schel.
Rij D: 1. Ine van Roosmalen, 2. Marian van Vessem, 3. Ine Duffhues, 4. Marijke Schevers, 5. Mieke van Houtum, 6. Ellie Dortmans, 7. Maria van Maasakkers, 8. Henriette van de Sanden, 9. Maria Verhagen, 10. Tinie van Oorschot, 11. Ria de Jong.


Meisjes MULO, 1963, klas 4a, geboren ca 1947-1948.

1963, klas 4a, geboren ca 1947-1948.
Rij A: 1. Dinie Bekkers, 2. Mia van der Loop, 3. Marie Jose Schiffer, 4. Betsie Streppel, 5. Francine Goudsmits (internaat), 6. Thea van de Eng, 9. Mimi Hermes, 10. Irene Boogerd, 11. Onbekend.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Nel van der Sanden, 4. Willie Schevers, 5. Carina Nabbe, 6. Mia van der Zande, 7. Onbekend, 8. Ria Priems?,
Rij C: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Christien van de Spank, 4. Onbekend, 5. Marian van Vugt.


Meisjes MULO, 1964, klas 4B.

1964, klas 4B.
Rij A: 1. Annie Hoogendorf? 2. Rikie van den Broek, 3. Marianne van Vessem, 4. Onbekend, 5. Marijke Schevers, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10 Henriëtte van de Sanden, 11. Onbekend.
Rij B: 1. Ine Duffhues, 2. Anja Zwanenberg, 3. Onbekend, 4. Onbekend 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8 Ria van der Steen.
Rij C: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Ria van den Brand.
Rij D: 1. Will Bode, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Beppie van Wanrooy, 5. Riek Lagarda, 6. Onbekend, 7. Tineke van Oirschot

Meisjes MULO, 1964, klas 2A, geboren ca 1950.

1964, klas 2A, geboren ca 1950.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Ine Vervoort, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5 Annette de Greef, 6. Onbekend, 7. Henny Frencken, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Onbekend, 12 Yvonne van Dencken, 13. Onbekend.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Jose Verbruggen, 3. Trees van de Vorstenbosch, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Janny Duffhues, 8. Willy Pennings, 9. Onbekend, 10. Mientje van den Dungen, 11. Onbekend, 12. Onbekend, 13. Onbekend, 14. Onbekend.
Rij C: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend.Meisjes MULO, 1964, geboren ca 1950-1952.

1964, geboren ca 1950-1952.
Rij A: 1. Antoinette van Rosmalen, 2. Onbekend, 3. Henny van Engelen of Mieke Verhoeven, 4. Onbekend, 5. Jose Verbruggen, 6. Onbekend.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Coby Tiemissen, 3. Onbekend, 4 onbekend, 5. Onbekend, 6. Ans van Kaathoven, 7. Onbekend, 8. Marion Verhagen, 9. Onbekend.
Rij C: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Marjet Corssmit, 5. Marjan van de Gevel, 6. onbekend, 7. Corrie Korsten, 8. Onbekend, 9. Els Jacobs, 10. Onbekend.
Rij D: 1. Jose Keetels, 2. Tonnie van Schayk, 3. Ans Ploegmakers, 4. Onbekend, 5. Antje Doreleijers, 6. onbekend, 7. Sjaantje Pijnappels, 8. Johanna van de Ven, 9. onbekend.


Meisjes MULO, 1964-1965, klas 2B, geboren ca 1950-1951.

1964-1965, klas 2B, geboren ca 1950-1951.
Rij A: 1. Els van Moll, 2. Thea van de Westelaken, 3. Thea van Alebeek, 4. Carla van Loon, 5. Maria Hofman, 6. Hanny van Roozendaal, 7. Henny van Engelen, 8. Ria van Heeswijk, 9. Leny van Hak, 10. Tonny van Schaijk, 11. Truus van Bomen, 12. Marianne Verhagen, 1.3 Onbekend (Lia Hoogsteder?).
Rij B: 1. Ans van Kaathoven, 2. Manjorie Profeet, 3. Corry Corsten, 4. Carla van Linden, 5. Mario Maas, 6. Ria Aldenhoven, 7. Riekie Steenbakkers, 8. Johanna van de Ven.
Rij C: 1. Joke Dobbelsteen, 2. Jose van Herpen, 3. Ria Aldenhoven, 4. Els Kluitmans, 5. Els Jochems 6. Rikie Steenbakkers , 7. Ria Schevers, 8. Annemieke Coppens.

Meisjes MULO, 1964-1965, Klas 2, geboren ca 1948.

1964-1965, Klas 2, geboren ca 1948.
Rij A: 1. Marjo van der Heijden, 2. Paula Pennings, 3. Hennie Kolen, 4. Lies van Moorsel, 5. Dinie van Erp, 6. R. Mettler, 7. Dieneke Cornelissen, 8. Betsie Berk, 9. R. Plaat, 10. Christien van Roozendaal, 11. Maria Claassen, 12. Netty Kooymans, 13. Els Driessen, 14. Ria Koning, 15. Annemieke Stekelenburg, 16. S. van der Pol.
Rij B: 1. Ria Peijnenburg, 2. M. Keisers, 3. Martje Adriaansens, 4. Lucia Coppelmans, 5. Catrijn van Ostaden, 6. Jeanne Schraven, 7. Annelies de Hommel, 8. Mien van den Broek, 9. Jacqueline Theunissen, 10. Willy van de Rijdt, 11. M. Eikemans.
Rij C: 1. Hermien van Gestel.
Gerda van de Schoot was afwezig.
Meisjes MULO, 1964-1965, klas 1a, geboren ca. 1952.

1964-1965, klas 1a, geboren ca. 1952.
Rij A: 1. Rieky Pijnappels, 2. Betsie van de Westelaken, 3. Marijke Toelen, 4. Onbekend, 5. Ginny Zondag, 6. Jeanne van de Wijdeven, 7. Trees Koppelmans, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Jeanne Peters, 11. Onbekend, 12. Onbekend, 13. Siny van de Ven (Rosmalen).
Rij B: 1. Onbekend, 2. Helma de Laat, 3. Onbekend, 4. Alma Eikemans, 5. Onbekend, 6. Elly van de Rijdt, 7. Maria van Hedel, 8. Mariet Smulders.
Rij C: 1. Gerry Mutsaars, 2. Marianne van Schayk, 3. Anja van Roessel, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Mieke van Liempd, 7. Marijke van de Heuvel, 8. Onbekend.
Rij D: 1. Onbekend, 2. Maria Korsten, 3. Onbekend, 4. Marijke van Elst, 5. Beppie van Balkom, 6. Elly van Thiel.
Meisjes MULO, 1964-1965, klas 2b?, geboren ca.1948-1949.

1964-1965, klas 2b?, geboren ca. 1948-1949.
Rij A: : 1. Ingrid Hartman (dochter tandarts), 2. Onbekend, 3. Letty Graafmans, 4. Ineke van Tuijl, 5. Marjan de Jong, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Willemien Rooijakkers, 9. Jet Schraven, 10. Rian van der Eerden?, 11. Onbekend, 12. Corrie Oerlemans, 13. Miep Fassbender, 14. Dini Steenbergen, 15. Jeanne van Rooij, 16. Egidia van den Broek (internaat), 17. Ton van den Hoogen (internaat), 18. Wil Verhagen.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Onbekend 3. Truus Fleuren (internaat), 4. Marianne Peeters Weem (internaat), 5. Marian Scheepers (internaat), 6. Annie Pennings, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Ria van Hedel, 11. Onbekend.
Rij C: 1. Onbekend, 2. Joke van den Dungen, 3. Berdy van Lankvelt (internaat), 4. Paulien Smits, 5. Onbekend, 6. Sjan Coppens (internaat), 7. Steenbakkers.

Meisjes MULO, 1962, klas 3?, Schoolreisje naar de Hoge Veluwe.

1962, klas 3?, Schoolreisje naar de Hoge Veluwe.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Annie van Hoorn, 3. Mieke van Houtum, 4. Ria van den Brand.
Rij B: 1. Anja Zwanenberg, 2. Marijke Schevers, 3. van Aarle.

Meisjes MULO, 1964, klas 4, schoolreisje naar Antwerpen.

1964, klas 4, schoolreisje naar Antwerpen.
Half zichtbaar: Betsie Streppels, 1. Annie Wijten, 2. Will Bode, 3. Nicky Verhagen, 4. Marijke Schevers, 5. Mieke van Houtum, 6. Ine Duffhues.
Meisjes MULO, 1964, klas 4, schoolreisje naar Antwerpen.

1964, klas 4, schoolreisje naar Antwerpen.
1. Will Bode, 2. Nicky Verhagen, 3. Annie Wijten, 4. Ine Duffhues, 5. Marjan van Vessum, 6. Marijke Schevers, 7. Mieke van Houtum, 8. Ad Geurtsen.Meisjes MULO, 1964, klas 4, schoolreisje naar Antwerpen.

1964, klas 4, schoolreisje naar Antwerpen.
Rij A: 1 Mieke van Houtum, 2 Will Bode,
Rij B: 1. Dhr. van Riel (tekenleraar), 2. juffrouw Rooyakkers (Engels), 3. zuster Cornelia, 4. zuster Heleni (Dir), 5. meester Steenbergen (Frans).Meisjes MULO, 1964, 15 mei, Eindexamenklas 4A.

1964, 15 mei, Eindexamenklas 4A.
Rij A: 1. Tony Aalbers, 2. Mien van den Oetelaar, 3. Helma van Osch, 4. Jos Verraaij, 5. Els Schel, 6. Ans Schellekens, 7. Mieke Hageman, 8. Hanny van den Broek, 9. Anny van de Hoogenhof, 10. Ad Geurtsen.
Rij B: 1. Paula Smits, 2. Hermien Boerkamp, 3. Annie Wijten, 4. Riky van Aarle, 5. Ine van Roosmalen, 6. Anny van Hoorn, 7. Christien Hellings, 8. Wilma van Schijndel, 9. Will Bode, 10. Ankie Mutsaars.
Rij C: 1. Anny van de Putten, 2. Trees Coppelmans, 3. Anny Heldens, 4. Marina Manders, 5. Mieke van Houtum, 6. Nicky Verhagen, 7. Mia van Genugten, 8. Elly Dortmans.
Rij D: 1. Maria van Maasakkers, 2. Ria de Jong, 3. Annemy van Balkom.

Meisjes MULO, 1968, klas 4, geboren ca 1952.

1968, klas 4, geboren ca 1952.
Rij A: 1. Maria Korsten, 2. Annie Vissers, 3. Carla van Loon, 4. Riky Pijnappels, 5. Onbekend, 6. Resy van Roosmalen, 7. Jose Wassenberg, 8. Selma Coppens.
Rij B: 1. Francien van den Oetelaar, 2. Helma de Laat, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Doortje Aben? 6. Hannie van de Kerkhof, 7. Marian Eijkemans, 8. Alice Verkuylen.
Rij C: 1. Lien van Doorn, 2. Petra Hellings, 3. Maria Melis? 4. Annemarie Gerrits, 5. Annet de Greef.


Muloklas 3b uit 1969.

Muloklas 3b uit 1969.
Rij A: 1. Henry van Houtum, 2. Rein van der Eerde, 3. Fonger Galema, 4. Truus Schepers.
Rij B: 1. Wilma van de Weijst, 2. Gerrie van Grunsven, 3. Wilma van Wanrooij, 4. Ans de Bijl, 5. Helma Schellekens, 6. Marie José Raaijmakers, 7. Annemarie van Osch.
Rij C: 1. Ad Schevers, 2. Gera van der Bruggen, 3. Maria Kemps, 4. Cecile van Berkum.
Rij D: 1. Felix Heijnen, 2. Henriëtte van Vlerken, 3. Nellie van Erp, 4. Thijs Gottmer, 5. Adré Geerts, 6. Noortje van de Pas.


Een muloklas uit 1971-1972.

Een muloklas uit 1971-1972.
Rij A: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend, 10. Onbekend, 11. Onbekend.
Rij B: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend.