Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 9 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Sint Jansschool

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Sint Jansschool
Sint Jansschool 01.jpg
Wijbosscheweg 47.
Gebruik Schoolgebouw.
Gereed 1949.
Opening 20 mei 1949.
Bouwpartners
Architect J. Heijkants (Erp).


Sint Jansschool
Sint Jansschool 1954-01.JPG
Bunderstraat 8.
Gebruik Schoolgebouw.
Gereed 1955.
Bouwpartners
Architect Ch.J. van Liempd.

Sint Jansschool, bijzonder onderwijs.[bewerken | brontekst bewerken]

Van 1948 tot heden. De school begint in 1948 als Buitengewoon Lager Onderwijs (BLO).
Van 1973 tot 2003 heeft de school een afdeling Voortgezet Buitengewoon Onderwijs (VBO) voor leerlingen van 13 tot 20 jaar.
In 2003 gaat de school verder als Speciaal Basis Onderwijs (SBO).
Anno 2009 ontwikkeld de Sint Jansschool zich naar een kleine reguliere basisschool waar men de waarden van een SBO wil garanderen.
Een school met zo'n 50 leerlingen die normaal maar toch speciaal zijn.

Geschiedenis.[bewerken | brontekst bewerken]

Jaren dertig.[bewerken | brontekst bewerken]

In 1935/1936 ontstaat er in Schijndel een grote bezorgdheid voor het onderricht en de opvoeding van het moeilijk lerend kind. Door de groei van de scholen en de grote klassen wordt het probleem zichtbaar. Daarom willen de autoriteiten een vergadering beleggen op het gemeentehuis maar deze gaat niet door omdat er vanuit Veghel een uitnodiging komt voor een vergadering om te komen tot het oprichten van en streekschool voor Buitengewoon Lager Onderwijs.
De pastoor van Schijndel stuurt de kinderen uit Schijndel liever niet naar Veghel om de volgende redenen:

 • In Schijndel is het aantal leerlingen dat in aanmerking voor dit soort school erg hoog.
 • Het vervoer van zoveel kinderen is omslachtig, ongewenst en erg duur.
 • De arme (behoeftige) kinderen kunnen in Schijndel gebruikmaken van een gratis middagmaaltijd uit de spijskokerij. In Veghel zouden ze deze moeten missen.

Veghel wil echter ook zonder medewerking van Schijndel een school oprichten en opent deze op 1 september 1937.
In Schijndel gaat men flink aan de slag om een eigen school op te richten. Op 12 april 1938 wordt er een z.g. propagandavergadering gehouden in het Moederhuis van de Zusters van Liefde om de belangstelling van de autoriteiten te wekken.
Onder de aanwezigen zijn:

 • Prof. Dr. I van Houte, hoofdinspecteur van het onderwijs,
 • Dhr Christ, voorzitter van de Bond voor Buitengewoon Onderwijs,
 • Ds. Van Gerwen (bisschoppelijk inspecteur),
 • Burgemeester W.J.N. Wijs, Wethouders en Secretaris Verhagen,
 • de Geestelijkheid van Schijndel en Kerkbesturen,
 • Hoofdbestuur van de Zusters, Zuster Theopdora,
 • de artsen, leden van de gemeenteraad, alle onderwijzend personeel, de voorzitters en
 • de secretarissen van de Vincentiusvereniging, de Elisabethvereniging, Tabitha en Wit-Gele Kruis.

Na deze vergadering ontvangt dhr. H.J. Tibosch, hoofd van de lagere school op de Boschweg, de opdracht een rapport samen te stellen over de kinderen met leerproblemen in Schijndel.
In september 1939 worden alle kinderen die hiervoor in aanmerking komen, getest door Dr. Chorus uit Nijmegen. Deze besluit zijn begeleidend schrijven met de hoop uit te spreken dat de Schijndelse wens van een eigen school spoedig in vervulling zal mogen gaan.

Jaren veertig.[bewerken | brontekst bewerken]

Het rapport van dhr. Tibosch is klaar in januari 1940 en wordt zeer gunstig ontvangen.
Enkele fragmenten hier uit:

 • Schijndel heeft met 9000 inwoners een potentieel van 59 kinderen voor een bijzondere school,
 • deze kinderen horen niet thuis op een gewone lagere school,
 • een speciale school voor B.L.O. geeft aan deze kinderen het geëigende onderwijs en de voor hen passende opvoeding,
 • daardoor worden de lagere scholen niet langer belast met kinderen, die een rem zijn voor de normale voortschrijding van het onderwijs.

In januari 1941 wordt een poging ondernomen om erkenning te krijgen maar deze aanvraag wordt vanwege de oorlogstoestand afgewezen.
In november 1946 wordt de draad weer opgenomen, waarna de gemeente een oud schoolgebouw (de Openbare Lagere School Wijbosscheweg 47) beschikbaar stelde. Deze werd verbouwd en uitgebreid tot 3 lokalen.
Op 13 maart 1948 wordt de Piusstichting opgericht als bestuur van de school. Hierin hebben zitting:

 • De Pastoors van Schijndel,
 • De Algemeen Overste van de Zusters,
 • Burgemeester en Secretaris
 • Dhr. Bolsius en
 • Dhr. Tibosch

De naam van de school wordt Sint Janschool (met één s), de patroonheilige is Johannes de Doper.
Op 2 juni 1948 ontvangt men een brief van het Ministerie dat de rijksbijdrage kan worden verleend.
Op 28 augustus benoemd de Piusstichting de heer A.C. Schuurmans tot schoolhoofd per 1 november 1948.
Hij begint op die datum met het onderwijs aan 8 leerlingen, waarvan de oudste geboren is op 3 november 1935.
De kinderen krijgen les rondom een grote kachel die midden in het lokaal staat.
Zuster Ma. Angeline treed vanaf 1 januari 1949 aangesteld als leerkracht en op 1 februari volgt dhr. L. Verleun.
Op 16 mei 1949 wordt de school officieel geopend en ingezegend, er zijn dan 43 leerlingen, 31 jongens, 12 meisjes.

Feestelijke opening Sint Jansschool[1][bewerken | brontekst bewerken]

In het Schijndels Weekblad van 20 mei 1949 wordt beschreven hoe feestelijk de Sint Jansschool officieel is geopend. De Schijndelaren die dit festijn hebben meegemaakt moeten misschien wel ver terug in hun herinneringen, maar feiten en namen roepen mogelijk toch wel weer het een en ander op. Opvallend is in dit stukje Schijndelse onderwijshistorie hoe men toen aankeek tegen de Sint Jansschool hetgeen af te leiden is uit diverse termen die wij nu echt niet meer zouden gebruiken voor deze vorm van speciaal onderwijs. Maar 60 jaren terug had men daar nog andere gedachten over. Dat maakt deze historische sfeerbeelden zo boeiend omdat men ziet hoe mensen geschiedenis schrijven en ontwikkelingen binnen een halve eeuw drastisch kunnen veranderen.

Krantenartikel:
Hoewel de Sint Jansschool, de school voor het debiele kind al vanaf november 1948 in werking is, heeft vandaag de officiële opening plaats gehad. Dat men deze opening, die een feestelijk karakter droeg, tot nu toe heeft uitgesteld, heeft 'n bijzondere reden. Ze werd gehuisvest in de totaal vervallen oude Openbare Lagere School Wijbosscheweg. En toen de heer Schuurmans, die inmiddels als hoofd van deze inrichting was benoemd, zijn werkzaamheden aanving, was de toestand nog zo hopeloos verward, dat 't complex van gebouwen zich niet leende om iemand behoorlijk te kunnen ontvangen. Des te groter was dan ook de verwondering, toen de vele officiële personen deze morgen werden ontvangen in een gebouw, dat vooral inwendig zo'n grondige metamorfose heeft meegemaakt, dat iedereen verstomd stond over wat hier in korte tijd is gepresteerd. De lokalen zijn prachtig opgeknapt, ze zijn doelmatig ingericht en gemeubileerd en er heerst zo'n zonnige blijde sfeer, dat we de ouders kunnen begrijpen, die hun kinderen, als 't nodig mocht zijn, graag aan deze school afstaan.
Om 9 uur werd in de Servatiuskerk een H. Mis opgedragen door de Hoogeerwaarde Heer Deken G.L.J. van Dijk, de voorzitter van de Piusstichting.
Om 10 uur waren in een der lokalen de vele genodigden bijeen, waarvan we vermelden: Drs. van Gerven bisschoppelijk hoofdinspecteur, de heer Broeren inspecteur van het B.L.O., Mevr. Op de Coul inspectrice L.O., rector van Haaren bisschoppelijk inspecteur, naast burgemeester W.J.N. Wijs met de wethouders De Visser en Hovenier, moeder Petronelia als vertegenwoordigster der Zustercongregatie, alle hoofden der Schijndelse scholen, de Z. Eerw. Heren Pastoors uit Den Dungen en Sint Michielsgestel, de heer Prince en Fr. Rodulphus namens de B.L.O.-vereniging.
De voorzitter, dhr. Van Dijk, herinnerde in zijn openingswoord de lange moeizame weg die bewandeld moest worden aleer deze school een feit was geworden. Hij dankte allen die hadden meegewerkt om uiteindelijk de pogingen met succes bekroond te zien. Hij herinnerde in dit verband aan de grote steun die hierbij was ondervonden van prof. L.C. van Houte, indertijd hoofdinspecteur van het B.L.O. die in een sympathiek schrijven zijn spijt betuigde deze morgen niet aanwezig te kunnen zijn. Hij dankte zeer in het bijzonder burgemeester Wijs en secretaris Verhagen voor de prettige medewerking die van gemeentewege was verleend. Hij gewaagde nog van zr. Theophora die voor de eerste testing der kinderen zorgde en van het deskundig rapport dat door de heer H.J. Tibosch over deze stof was uitgebracht. Daarna zegende hij de kruisbeelden en de gebouwen.
Drs. van Gerven wenste Schijndel geluk met z'n nieuwe mooie school. Met een verwijzing naar Sint Jan hoopte hij dat bestuur en personeel in liefde voor het hulpbehoevende kind bij de patroon der school in de leer zouden gaan.
Inspecteur Broeren noemde 't bezit van armen naar lichaam of geest een geluk in onze samenleving. Mensen die aardse of geestelijke goederen te vergeven hebben, vinden hun levensgeluk van hun overvloed te kunnen geven aan misdeelden. Hij prees de Schijndelse gemeenschap gelukkig in 't bezit van deze mooie school.
Burgemeester Wijs bracht de hem gebrachte hulde terug op de voorzitter, die onvermoeid en met energie voor de totstandkoming van deze school had geijverd.
Pastoor van den Eerenbeemt uit Den Dungen sprak zijn voldoening er over uit, dat hier in een landelijke omgeving een school tot stand was gekomen, waar de kinderen uit een dorps milieu beter thuis voelen dan in de stad. Mede namens de pastoor van Sint Michielsgestel zei hij toe, stappen te overwegen om de kinderen van zijn parochie voortaan naar deze school te sturen.
De heer Prince drukte zijn volste vertrouwen uit in de kundigheid van het personeel, in het bijzonder van de heer Schuurmans, met wie hij vele jaren had samengewerkt.
Tot slot dankte de heer Schuurmans als hoofd der school voor het in hem gestelde vertrouwen en beloofde zijn beste krachten te geven aan de school.
Daarna werd een rondgang gemaakt door het gebouw. Allen spraken hun bewondering uit over de mooie inrichting van de school. Moge de Sint Jansschool een ware zegen worden voor de Schijndelse gemeenschap.

Sint Jansschool, Bunderstraat 8 in 2008.
Zij en achtergevel van de Sint Jansschool in 2008.
Zij en achtergevel van de Sint Jansschool in 2008.

Jaren vijftig, zestig en zeventig.[bewerken | brontekst bewerken]

In 1955 verhuist men naar een nieuw gebouw aan de Bunderstraat.
Rond 1968 telt de school 136 leerlingen verdeeld over 8 groepen.
In 1973 wordt de afdeling Voortgezet Buitengewoon Onderwijs opgericht voor leerlingen van 13 tot 20 jaar (later VSO genoemd, Voortgezet Speciaal Onderwijs).
De Piusstichting zal tot 1979 bestaan. De St. Janschool wordt dan overgenomen door de Katholieke Stichting Pastoor van Erp, die het bestuur vormde van alle lagere scholen in Schijndel. De Piusstichting blijft nog 5 jaar "slapend".

Jaren tachtig en negentig.[bewerken | brontekst bewerken]

In 1983 wordt de eerste directeur, dhr A.C (Toon) Schuurmans, na 35 jaar, opgevolgd door dhr Piet van den Brand. Deze was al sinds 1958 leerkracht op de school.
De school krijgt de zwaluwen als logo, krijgt de noemer "Speciaal Onderwijs" en de tweede "s" sluipt in de schoolnaam.
In februari 1998 geeft dhr Van den Brand te kennen dat hij in augustus 1998 wil stoppen.
Adjunct directeur dhr St. van de Boom neemt het roer over en wordt interim directeur.
Samen met de unit leiders de heren Jan Kolks en Hans van Kaathoven, verzorgt hij dan het management van de school.

2000- tot heden.[bewerken | brontekst bewerken]

In 2003 wordt het Voortgezet Speciaal Onderwijs een afdeling van het Elde-college; Hans van Kaathoven blijft schoolleider.
De St. Jansschool gaat zelfstandig verder als Speciaal Basis Onderwijs (SBO).
In de jaren erna verminderd het aantal leerlingen drastisch, door ontwikkelingen rondom inclusief onderwijs in Schijndel.
In het schooljaar 2007-2008 telt de school slechts drie groepen maar er is weer toekomstperspectief. De school gaat zich transformeren naar een kleine reguliere basisschool waarin men de waarden van een SBO wil garanderen.
Op 1 maart 2009 telt de school 50 leerlingen en groeit het leerlingen aantal geleidelijk.
Er wordt een vierde groep gestart en de school viert haar 60 jarig bestaan met een gezellige feestmarkt op dinsdag 17 maart, in de hal van de school. De opbrengst is voor een goed doel.Sint Jansschool, 1999 team in het 50-jarig jubileumjaar.

De leerkrachten.[bewerken | brontekst bewerken]

1999, team in het 50 jarig jubileumjaar.
Rij A: 1. Stephan van den Boom, 2. Yvonne van der Linden, 3. Jan Kloks, 4. Carlo Pril, 5. Lenie Janssen, 6. Hans van Kaathoven, 7. Monique Beekmans (stagiaire).
Rij B: 1. Henk van Boxmeer, 2. Hans Streppel, 3. Danielle van Bers, 4. Astrid Westerbeek, 5. Riky van Oirschot, 6. Linda Hoevenaars, 7. Henny van Uden, 8. Marja van den Berg, 9. Pim van Loon, 10. Tineke Jansen.
Rij C: 1. Sjannie van den Meerendonk, 2. Marianne Brockhouse, 3. Monique Klaassen, 4. Ingrid den Ouden, 5. Dymph Streppel, 6. Jacky Wetzer, 7. Joke Kemps, 8. Nel van den Akker, 9. Gerbrand Heijting.
Sint Jansschool, A.C. Schuurmans.

A.C. (Toon) Schuurmans.
Hoofd/directeur van 1 november 1948 tot 1983.

Sint Jansschool, P. van den Brand.

P. (Piet) van den Brand.
Leerkracht van 1958 tot 1981,
Waarnemend directeur 1981-1983,
Directeur van 1983 tot 1 september 1998.Sint Jansschool, S. van den Boom.

S. (Stephan) van den Boom. .
Adjunct directeur van 1993 tot 1998,
Interim directeur van 1998 tot 2003?
Hans van Kaathoven, Unitleider tot 2003, Schoolleider vanaf 2003 tot heden.
Zuster Ma. Angeline, leerkracht vanaf januari 1949 tot ....
dhr. L. Verleun, leerkracht vanaf februari 1949 tot eind jaren 50.
dhr. J. van den Bosch, leerkracht vanaf 16 april 1950 tot eind jaren 50.
mvr. A. Latour, leerkracht vanaf 1952 tot ...
mvr. Riek Tibosch, leerkracht vanaf 1953 tot ... Voor de school aan de Bunderstraat klaar was, zat Riek met een klas in het Patronaatsgebouw.
dhr. A. van Poppel, leerkracht vanaf eind jaren 50 tot ...
dhr. B. van de Velden, leerkracht vanaf eind jaren 50 tot ...

Klassenfoto's[bewerken | brontekst bewerken]

Sint Jansschool, 1948-1949?, geboren ca 1939-1941.

1948-1949?, geboren ca 1939-1941.
Voorzijde St. Jansschool Wijbosscheweg.
Rij A: 1. meester Schuurmans, 2. Onbekend, 3. van Breugel (geboren Boschweg), 4. van Herpen, 5. van Geffen (geboren Pompstraat), 6. Brus, 7. Onbekend, 8. Jan Schevers, 9. Onbekend, 10. Jan Kasteleijns, 11 Tiny Brus (geboren 1938), 12. meester Verleun 13. Onbekend.
Rij B: 1. Onbekend, 2. van den Berg, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. van Breugel (geboren Boschweg), 7. Onbekend, 8. Onbekend, 9. Onbekend.
Rij C: 1. Onbekend, 2. Onbekend, 3. Onbekend, 4. Onbekend, 5. Onbekend, 6. Onbekend, 7. Piet van Galen (geboren 1939), 8. Jo Buuts, 9. Harrie van Galen (geboren 1941).
Overige afbeeldingen.[bewerken | brontekst bewerken]

Bronnen, noten en/of referenties
 1. Heemblad Rond die Cluse 16e jaargang nummer 1 bladzijden 13 tot en met 15