Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Godefridus Maria van Velthoven (1878 - 1947)

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Godefridus Maria van Velthoven
Kweekschool 08.jpg
Persoonsinformatie
Volledige naam Godefridus Maria van Velthoven
Geboorteplaats Waspik
Geboortedatum 5 april 1878
Overl.plaats Den Dungen
Overl.datum 10 januari 1947
Partner(s) Elisabeth Pieternella Brokx
Beroep(en) leraar
Bidprentje Godefridus Maria van Velthoven (1878-1947).jpg

Godefridus Maria van Velthoven[bewerken | brontekst bewerken]

Leraar aan de Kweekschool.

Gezin van Godefridus Maria van Velthoven[bewerken | brontekst bewerken]

Godefridus Maria van Velthoven werd geboren op 5 april 1878 in Waspik, zoon van Adriaan van Velthoven geboren in Waspik (1839 – 1901) van beroep schilder en Anna Maria Kamp geboren in Waspik (1842), als zevende kind in een gezin met negen kinderen waarvan er drie vroegtijdig overleden. Godefridus, van beroep leraar, overleed op 10 januari 1947 in Den Dungen.

Godefridus Maria van Velthoven trouwde op 25 april 1906 in Waspik met Elisabeth Pieternella Brokx.

Elisabeth Pieternella Brokx werd geboren op 29 oktober 1882 in Capelle, dochter van Adrianus Brokx geboren in Sprang Capelle (1849 – 1920) van beroep smid en Anna Maria Cornelia van Steenoven geboren in Raamsdonk (1855 – 1935), als eerstgeborene in een gezin met twee kinderen. Elisabeth overleed op 24 januari 1966 in Den Bosch.

Kinderen uit het huwelijk van Godefridus en Elisabeth:

  1. Adriana Maria Antonia werd geboren op 17 februari 1907 in Schijndel, trouwde op 17 augustus 1927 in Schijndel met Petrus Joseph Victor van Wesemael geboren in Clinge (1900 - 1996).
  2. Adrianus Johannes Elise Antonius (Ad) werd geboren op 16 juli 1908 in Schijndel. Adrianus, van beroep priester, overleed op 21 maart 1990 in Haaren.
  3. Maria Cornelia Petronella Antonia (Mies) werd geboren op 13 juli 1910, trouwde op 8 augustus 1939 in Schijndel met Franciscus Jacobus Joseph van Baars geboren in Tiel (1906). Mies overleed op 28 december 1999.
  4. Anna Maria Adriana Antonia werd geboren op 23 juni 1912 in Schijndel, trouwde met Antonius A.J. van de Ven. Anna overleed op 29 september 1998 in Beek.

Krantenartikelen[bewerken | brontekst bewerken]

Afscheidsavond Weled. Heer G. v. Velthoven[1][bewerken | brontekst bewerken]

In een prachtig met bloemen versierde zaal, waarvan het podium gevat was in de feestelijke vaderlandsche kleuren, heeft de Heer van Velthoven, de man wiens naam onafscheidelijk verbonden was aan Schijndel, in verband met zijn groote activiteit voor het vereenigingsleven het algemeen, afscheid genomen van ons dorp waarin hij een menschenleeftijd lang heeft gewoond en gewerkt, Het was zeer opmerkelijk te moeten zien, dat de belangstelling voor dezen avond zoo miniem was, dat de groote zaal van het Patronaat ondanks de muzikale omlijsting der diverse toespraken door de Harmonie St. Cecilia nog niet voor ¼ gevuld was. Onder officieele aanwezigen merkten wij op, de Hoogeerw. Heer Deken van Dijk, de Heeren Harry en Frits Bolsius, Dr. Verstraeten en echtgenoote, Mevr. v. Oppenraay, de Heer Ant. Bolsius, de besturen der Harmonie, Wit- Gele Kruis en Leeszaal en Bibliotheek St. Norbertus, velen vergezeld van hun echtgenooten, dan niet vertegenwoordigende de liefdadigheidsvereenigingen St. Elisabeth en Tabitha, het hoofd der school in de parochie Wijbosch de Heer G. Hermsen en verdere enkele particulieren, die van hun bewondering, die de Heer v. Velthoven ongetwijfeld verdiende, wèl blijk gaven.
Na een kort openingswoord door Deken van Dijk en een muzikale inleiding van den avond, door de op het podium gezeten Harmonie sprak de Heer J.P. v. Bussel namens de R. K. Ver. Het Witgele Kruis. U als eenigst overlevend medeoprichter van onze vereeniging, aldus spreker, kom ik dank en hulde brengen voor het vele wat gij via deze vereeniging voor Schijndel’s volksgezondheid hebt gedaan. Onder de Heer v. Velthoven's leiding werd in 1919 het Groene Kruis gedoopt met de Pauselijke kleuren en onder zijn leiding groeide de afdeeling Schijndel uit tot een der grootste afdeelingen in den lande. Moedercursussen, kraamverzorging en consultatiebureau zijn allemaal begrippen, die door den oud-voorzitter ook in Schijndel zijn verwerkelijkt en met de kleuterzorg en kleuteruitzending is Uw activiteit op dit charitatief terrein zoo geweldig geweest, dat zij niet onder woorden te brengen is. Thans zijt gij uit het huis, waarin zooveel vreedzaam werk werd verricht, op wel zeer onvreedzame wijze verjaagd, doch spreker gaf den scheidenden voorzitter de verzekering, dat het bestuur zijn werkzaamheid met evenveel liefde en toewijding zal doorzetten als gij dat 37 jaar gedaan hebt. Veel is vernield in Schijndel, maar het gebouw van het Wit-Gele Kruis staat hecht en wij hopen allen, dat de Heer v. Velthoven nog vele jaren in goede gezondheid met genoegdoening om het verdere werk ten bate der volksgezondheid mag terugzien.
De Heer Frits Bolsius sprak namens de Leeszaal en Boekerij St. Norbertus.
Ook van deze vereeniging, die de jaren door haar nut heeft bewezen en een outillage heeft verkregen die de vergelijking met de beste bibliotheken kan doorstaan, was de Heer v. Velthoven de stichter: voorzitter en bezielende leider. Er wordt door U, aldus spreker, een schoone erfenis achtergelaten en wij als Schijndelaren, die ons dorp thans nog inniger hebben liefgekregen als voorheen, prijzen ons gelukkig over een man als van Uw formaat, jarenlang te hebben mogen beschikken. Met den Heer Michels z.g., zal ook Uw herinnering steeds een aangename blijven en al is de wijze waarop gij thans onze gemeente moet verlaten wreed, het is Gods wil en daar moeten wij en gij ons bij neerleggen. Wees er van verzekerd, vervolgde spreker, dat wij Uw werk met evenveel liefde en toewijding zullen voortzetten en namens bestuur, lezers en lezeressen wenschte hij den Heer v. Velthoven een otium cum dignitate et sanitate gedurende vele jaren in den kring zijner familieleden.
Nadat de Heer de Jong den Heer v. Velthoven dank had gebracht voor het werk dat de Heer v‚ Velthoven voor de E.H.B.O. had gedaan, was het woord aan den Hoogeerw. Heer Deken van Dijk.
In de tragiek van dezen tijd, heeft men ook algemeen met het leed der familie van Velthoven medegeleefd. Het plotseling einde, dat aan Uw werkzaamheid kwam is betreurenswaardig, maar een feit. 4 Jaren lang hebben Leeszaal en Harmonie met groote moeilijkheden te kampen gehad en nu een volledige ontplooiing van hun krachten mogelijk is, gaat hun president heen. Van heel bijzondere waarden zijn degenen, die een dorp een bepaald cachet geven en door hun vroomheid ijveren voor de Katholieke zaak en het vereenigingsleven, het geheele gemeenschapsleven doordeesemen van het practische Christendom. Dit is geheel op U van toepassing geweest en daarop zijn wij trots en dankbaar. Het is vooral de harmonie, die van Uw bezielende leiding mocht profiteeren en die door Uw zwoegen de hoogste sporten van de muzikale ladder heeft bereikt. Uw werkkracht en Uw animo voor Schijndel zal ons steeds een aangename herinnering blijven en daar men niet in staat was een der door den Heer v. Velthoven gevraagde cadeaux aan te koopen, bood Deken van Dijk namens alle vereenigingen een bedrag onder couvert aan. Mevrouw van Velthoven werd in de hulde en dank betrokken en ontving voor haar jarenlange arbeid voor St. Elisabeth en Tabitha een fraaie mand azalea's.
Jan van Liempd sprak tot slot namens de werkende leden der harmonie en deed voorlezing van het ontvangen schrijven van den penningmeester der harmonie, den Heer Chr. v. Liempd die door droevige familieomstandigheden verhinderd was deze afscheidsavond mede te maken. De gelegenheid werd gebruikt om de deelneming van allen te betuigen, met de zware slagen die het huisgezin van den Heer v. Liempd reeds zoo dikwijls troffen.
Jan van Liempd sprak op eenvoudige, maar eerlijke wijze dank uit voor het vele goeds dat de Heer v. Velthoven voor de werkende leden van St. Cecilia heeft gedaan. Er ging een opvoedende kracht van U uit, aldus spreker en daarvoor zijn de werkende leden dankbaar en zij hopen allen, dat God U nog vele jaren moge geven voor een gelukkige levensavond.
Deken van Dijk bood hierna den Heer van Velthoven het eere-lidmaatschap der harmonie aan, welk aanbod van een daverend applaus vergezeld ging.
Nadat een bericht van verhindering van den censor der bibliotheek den Zeereerw. Heer v. d. Biezen was voorgelezen, dankte de Heer v. Abeelen, de directeur der Harmonie, voor de samenwerking en het gastvrije onthaal, dat de Heer v. Velthoven hem steeds had gegeven. Gij, aldus spreker hebt mijn werk verlicht en gemaakt tot een aangename taak, waarop al mijn collega's jaloersch waren. Als bewijs van dank, waarin hij ook Mevrouw v. Velthoven betrok, bood hij zijn laatste marsch „Onder Vrije Vlag” aan den scheidenden president aan, welke marsch gevat was in een zeer origineelen omslag van den Heer V. v. Liempd.
Na het spelen van de aan hem opgedragen marsch, dankte de Heer v. Velthoven geroerd voor de aan hem gebrachte hulde. Schijndel's geschiedenis op cultureel en charitief terrein der laatste 40 jaren overzag hij en gewaagde in dit verband van de vele kunst- en ontwikkelingsavonden, die onder zijn leiding jarenlang in Schijndel konden worden gegeven. Ín tegenstelling met de algemeene opvatting, bleek de leeszaal en boekerij zijn troetelkind te zijn geweest, al was de werkzaamheid voor Wit-Gele Kruis en harmonie steeds een zeer aangename geweest. Maar, aldus spreker, wat zou ik waard zijn geweest, als ik mijn talenten niet had aangewend voor het algemeen welzijn. Hij hoopte, dat hij de verwezenlijking van zijn ideaal, het Wijkgebouw, nog zou mogen beleven, dat de Harmonie weer spoedig een algemeene bekendheid zou genieten en sprak de beste wenschen uit voor de Kunstkring die het eens begonnen werk der cultuuravonden weer tot nieuwen bloei zal trachten te brengen. Met een geweldig gevoel van dankbaarheid verlaat ik U, maar ik hoop nog jaren getuige te kunnen en te mogen zijn van de prestaties der vereenigingen die ik mede tot zoo hoogen bloei heb mogen brengen. „God zegene u allen” besloot de heer v. Velthoven zijn laatste officieele toespraak in een zaal waarin honderden malen van zijn groote welsprekendheid viel te genieten en die ondanks geringe belangstelling op zijn afscheidsavond toch algemeen bekend zal blijven.
Mevrouw v. Velthoven dankte tot slot voor de haar gebrachte hulde en dankte de dames van Elisabeth en Tabitha voor het vertrouwen, dat zij in haar als penningmeesteresse en magazijnmeesteresse hadden gesteld.
Hierna kregen allen de gelegenheid persoonlijk van het scheidende echtpaar afscheid te nemen, waarvan een algemeen gebruik werd gemaakt.
Rest ons nog te vermelden, dat de weled. heer H.P.C. Jansen wegens ziekte bericht van verhindering moest inzenden.

In Memoriam G.M. van Velthoven[2][bewerken | brontekst bewerken]

Mijnheer van Velthoven, onder die naam kenden hem allen in ons dorp en velen in de plaats waar hij na die schrikwekkende 26e September 1944 een nieuw tehuis had gevonden. In onze jeugd was hij de grote man van de harmonie, bij Koninginnedag, bij alle feesten en acties was het mijnheer v. Velthoven, die alles regelde en opzette en zijn ontel'bre redevoeringen, die hij met kleur en enthousiasme voordroeg blijven in de geschiedenis van Schijndel levendig want: „praoten ès de leeraar” was in Schijndel even befaamd als: „praten als Brugman.”
Zoals hij in zijn boekje „Oorlogsherinneringen en Actualiteiten” schrijft, heeft hij ongeveer 40 jaren het voorrecht gehad onder onze bevolking te mogen arbeiden. Er zal niemand zijn, die betwijfelt of hij in die arbeid te kort is geschoten, want wat hij b.v. voor de harmonie gedaan heeft weet en beseft ieder, die ’n beetje met het wel en wee van ons muziekgezelschap op de hoogte is. In de laatste jaren van zijn gedwongen verblijf buiten Schijndel (zo noemde hij het zelf steeds) vertelde hij er ons meermalen van en iedere keer weer opnieuw werd ons de grote liefde duidelijk, die hij voor „zijn”’ harmonie had.
Uren aan een stuk sprak hij dan van en over Schijndel, over de stichting der bibliotheek in een der zalen van het moederhuis, over het Wit-Gele Kruis, over de ontwikkelingsavonden die niet steeds een even gunstig verloop hadden en die helaas weer zo lang tot het verleden behoren.
Daags voor Kerstmis sprak hij zo nog met ons, in niets bewust van de beroerte die hem twee dagen daarna in ’s-Hertogenbosch zou treffen en evenals steeds was zijn laatste woord : „Doe de groeten aan de Schijndelse toren”.
Hij zal deze veelgebruikte woorden niet meer uiten, want na een kortstondige ziekte is hij Vrijdag 10 Januari in de leeftijd van 68 jaren kalm uit deze wereld gegaan en heeft Schijndel hem een zijner hardste en beste werkers voor het verenigingsleven verloren. Zeker 19 April 1945 namen de verenigingen officieel afscheid van hem, de belangstelling was toen gering, veel te gering, doch in zijn ziekte was de Schijndelse belangstelling enorm.
Doch, al had hij afscheid genomen van Schijndel, zijn geest bleef er mee bezig en met ’n zekere hartstocht joeg hij naar nieuws over onze gemeente, de verenigingen en de Schijndelaren.
Voor hoevelen is hij niet de pleitbezorger geweest in moeilijke tijden en zijn welbespraaktheid was in de meeste gevallen oorzaak, dat de beurzen van hen, bij wie hij aanklopte, opengingen.
Nu had hij zelf zijn leed te dragen, zijn leed om het verwoeste huis, zijn verloren gegane boeken en herinneringen, een slag die hem zwaar getroffen had en voor den oppervlakkige beoordelaar weidde hij er wel te veel uit, doch het meest van alles miste hij Schijndel, zijn leven en vertier, zoals Schijndel eens zonder hem ondenkbaar scheen.
Nu zal Schijndel de forse, grijze gestalte van hem niet meer zien, doch in de herinnering blijft hij, de leraar, mijnheer v. Velthoven, de man van harmonie, leeszaal en Wit-Gele Kruis, waarvan het wijkgebouw (een ideaal waarvan hij zo dikwijls sprak) nog juist voor zijn dood op papier en financieel zijn beslag kreeg.
Dat hij ruste in vrede is de wens van allen, van de ouderen die door zijn werk veel goeds en schoons zagen ontstaan; van de jongeren die zijn arbeid zullen voortzetten en voltooien tot heil van ons dierbaar dorp, dat in het hart van de heer van Velthoven een zo grote plaats innam.
De eeuwige vrede hebbe zijn ziel.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Schijndelse Krant 27 april 1945
  2. Schijndelse Krant 17 januari 1947