Welkom op Schijndelwiki - de encyclopedie voor Schijndel

U kunt ons steunen door lid van de Heemkundekring Schijndel te worden.

Klik HIER om lid te worden

Iedere dinsdagochtend zijn wij tussen 10 en 12 uur in de heemkamer: Cultureel Centrum 't Spectrum, Steeg 9 g, Schijndel.

Andreas Aerts (1715 - 1790)

Uit Schijndelwiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Andreas Aerts
Persoonsinformatie
Volledige naam Andreas Aerts
Geboorteplaats Lommel
Geboortedatum 1715
Overl.plaats Schijndel
Overl.datum 18 augustus 1790
Beroep(en) Pastoor

Andreas Aerts[1][bewerken | brontekst bewerken]

De Vicaris Aertsweg herinnert ons aan de toenmalige Schijndelse pastoor Andreas Aerts. Hij was geboren in 1715 te Lommel binnen een familie waarvan meerdere priesters bekend zijn. Hij studeerde aan de universiteit van Leuven, waar hij de 6° plaats innam onder een groep van 111 studenten. Na bediening van de kapelanie van Schijndel en later Heeze, werd hij in 1748 pastoor van de Sint Jacob in Den Bosch en in 1763 aanvaardde hij de post van apostolisch vicaris van het bisdom. In hetzelfde jaar werd de pastoorszetel te Schijndel vacant en op 19 mei 1763 trad hij hier aan als parochieherder. Dat bleef hij tot aan zijn dood. Hij werd destijds in de Servatiuskerk zelf begraven. Daarna is de volgende inventaris opgemaakt.

Staat en inventaris[bewerken | brontekst bewerken]

Gedaan maeken, en instellen bij Jan Van Ham, woonende tot Lommel, in qualiteit als door weijlen den Hoog Waarde Heer Andreas Aarts, in Leeven Roomsch Vicarius Generaal van het Bisdom der Stadt 'S-Hertogenbosch, bij onder handsche Acte dato 20 December des jaars 1789 zijnde tot Executeur, en Reddenaar van desselfs na te laetene Boedel, ingevolge zijn Hoog Waarde Testament gepasseert voor den Notaris Hendrik Ter Croije, en Zeekere getuijgen binnen de Stadt 'S Bosch, Dato 21 januarij 1780. En dat van alle zoodanige vaste en onroerende goederen, haeffelijke en Erffhaeffelijke meubilen (roerende en onroerende goederen), en gereede Effecten, mitsgaders Actien en Creedíten als door het nu onlangs Overleijden van den opgemelte Hoogwaarde Heer Andreas Aerts, Overleeden en begraven tot Schijndel Den 18 Augustus 1790, Zijn naargelaaten, en in deszelfs Boedel bevonden; bestaande in de navolgende :

Eerste Capittel van de Vaste onroerende goederen.[bewerken | brontekst bewerken]

Den inventarisant Verklaart, aan hem niet bewust te zijn, dat de Overleedene Eenige Vaste onroerende goederen in Eijgendom gehadt off naergelaeten heeft

Tweede Capittel van kleeren Linnen, en Wollen kleederen.[bewerken | brontekst bewerken]

Overrokken twee, nagtjapons Vier, slaapjakken Vijff, schoudermantels Een camisoolen ses, Broeken vijff, Coussen 25 paar, Schoenen 3 paar muijlen, 4 paar hemdroken, 22 hembden, 41 Overhembden, 17 Dassen, 45 mouwkens 22 paar, Hoeden drie Paruiken, Drie Handschoenen vier paar, Slaapmutzen 23, neusdoeken hondert, jas Eenen.

De Boeken, zijn bij Testament En nadere onderhandsche acte Vermaakt

Volgt het Houdt en Turff Turff[bewerken | brontekst bewerken]

Drie karren. Een mijt geklooft houdt, een mijt mutzaert, gaaren Roeijen agt, Een kwakkel kooij.

Vaetwerk en Inventaris[bewerken | brontekst bewerken]

Manden agt Tonnetjes Drie Schraagen Vijff Wasch Stel Een, Draegton 1 Scherff borden 2 asbak 1 Stooven 4 kuijpen 5 Regenton 2 Vergulde Lijsjes 4 Lijsten en Land kaerten 5 Ladderen 4 orgeltje 1 Stoelen en Taefels, Stoelen 78 Schilderijen 27 printen met glas 9 Spiegels 8 Taefels 20 Strooije matjes 24 Tafel kleeden 9 Schouw kleeden 11 Stoel kussens 13 Cabinetten, Bureaux, Cabinet 1 Bureaux 3 Cassen 3 Pers 1 staande Horologie 1 Wekker 1 Tumekas Thee trommel 1 The-kistje 1 flesch-plaetjes 10 Bedden Bedden 7 matrassen 1 Ledicanten 3 Pavilloen 1 Deekens 15 Roode Vriessche Spreij 1 Chitse Spreij 1, Strooij-zak 2 Cooper Blaekers 5 kandelaers 8 comfoiren 6 Caffij-kannen 5 Chocolate kan 1 Olij kan 1 Lampen 3 Tabakx confoiren 2 Thè bussen 2 Copere raspen 2 ketels 7 marmiten 3 castrollen 7 Broederpan 2 The mooren 4 Caffijpot 1 Doofpot 1 Poolsohe muts 1 Taarte pannen 2 Copere Schotel 1 Vij sel 1 Schuijm Spaenen 3 2 paar schaelen met gewigt Copere Spuyt 1 Bed pan 1 Tin 7 Dozijn Borden Schootels 33 Soepkom 3 Vischplaat 5 Schenkbord 2 bierkan 4 kannetjes 3 tregter 1 Trekpot 2 candelaars 32 comfoíre 2 Terin 1 Lampet 1 Peperbus 3 Suijker Schoteltje 1 Room kannetje 1 int kooker 2 Water potten 7 Olij stelsel 1 Leepels 6 User Tangen 4 Vuurschuppen 3 Blaaspijp 2 Roostels 3 Brand Eij sers 4 Schuppen 2 Rijven 2 Riek 1 Schoeffels 2 krabberkens 3 ijsere Lat 1 ketels 3 Spit met toebehoore 1 Caffij Trommel 1 Wafel-ijzer 1 Obèli ijzer 1 trift 2 Vleesch bijl 2 moesbijl 1 snutters 4 suijker scheer 1 casrol 1 koekpan 2 fourchetten 6 messen 3½ dosijn comfoíre 4 Tuijn scheer 2 Vischnet 6 kerssen 130 Een Bind touw Blek Schenkborde 3 The blaeijkens 1 Lantaern 4 Wijnpomp 1 Caffij pot 2 The bus 2 trommels 8 pot Leepels 2 gebak vorm 21 Salm pan 2 gieter 1 Vleesch en boter Hammen 4 Boter 110 pond Boter potten 12 Glas Romers 58 bier glaesen 34 Caraffen 5 flesjes 4 Een mand Leege Flessen Wijn en Bier Roodewijn 45 flessen Rhijnsse wijn 30 Moesel 100 Franssche Witte wijn 2½ stuk Bier 3 tonnen flesschen 200 Paerd en getuijg Paard 1 ) kar 1 ) met getuijg chaise 1 )1-looij 6000 pond, Haver 5 Vat Aarde Werk Borden 140 Slaeijbak 1 punsch-com 1 mostert pot 2 Doorslag 2 botertonnetjes 2 pintjes 5 braijschotel 2 braij pot 2 stelsel 1 Lampet 1 Slaeijbak 2 Witte com 3 Lange schotel 2 Tirin 1 Zilverwerk Leepels en fourchetten 51/2 douzijn mostert potten en Peperbussen 2 paar Potagie Lepels 4 Soup Lepels 2 comfoir 1 kleijno Leepeltjes, en fourchetjes 6 Snuijfffdoos Verguld 1 Snuijffdoos met Schildpad 1 Suijker Leeperl 1 Pijpe stopper 1 Agaate Snuijffdoos 1 Verzilverdo zoutvaaten 2 Verzilverd Olij stelsel 1 Bel 1 mouwe knoopjes 1 paar Si garetton 2 schoen gespen 2 paar Broek gespen 2 paar Zak Horologie 1 Pellen Servetten 334 Tafellakens 45 Handdoeken 70 Lampet doeken 8 Slaep Lakens 47 paar kussen sloopen 57 Gordijntjes 9 ongemaekt Linne 8¼ El Porcelijn Borden 108 Schoteltjes 24 Thee schoteltjes 5 Douzijn trekpot 3 Room kannetjes 2 Boter potje 2 Saus com 2 Suijker pot 3 Spoelkom 3 fruit sohoteltje 1 Salaij-bak 2 Thee bus 1 Suijker-potje 1 blompotte 6 Chocolaet fasten 6

Aan Geld in Differente Specien bevonden Ses Duijsendt, agt hondert seeven en sestig gulden.[bewerken | brontekst bewerken]

Differente schulden aan den gemeenen Boedel
Jan van Rooij debit f.300:-0-0
De wed. Jan Quak f. 10:-0-0
De Huijsvrouw jansse van der Heijden f.29:-0-0
Lambert jansse van Berkel f.30:-0-0
De Vrouw van Arie van Balcom f.20:-0-0
Huijge jansse van der Heijden f.23:-0-0
Sus Verhagen f.145:-0-0
Van Juffrouw Van Geffen ontvangen Voor kostgeld f.112:-10-0
Nog competeert aan den gemeenen Boedel, voor competentie, en kostgeld der cappellaenen f.233:-6-8

Aldus deesen staat, en inventaris gemaakt, en geformeert, op het goed en getrouw aangeven van den voorn. Jan Van Ham, den Welke Verclaerde hem hier inne ter goeder trouwe, en naar Zijn beste kennis, en Weetenschap, gehandelt te hebben, zonder Eenige goederen ter kwaader trouwe agterhouden, Verduijstert Versweegen, off Verstompelt te hebben, Direcktelijk, off indirecktelijk preesenteerende de deugdelijkhijdt deezer opgaeve, ten allen tijden des Noods, en gerequirert wordende met Heijligen eede te affirmeeren, Reserveerende nogtans, indien in tijden off weijlen, nog Eenige andere, of meerdere goederen tot Zijner kennisse mogte koomen, welke tot desen inventaris zoude behooren; off dat op den Zelve mogte zjn gebragt, Eenige penningen, goederen, off Effecten welke daar toe niet behoorden, den zelven daar meede te mogen Verminderen, Vermeerderen, off Vergrooten, zoo als bevonden zal worden te behooren: Aldus gepasseert ter Secretarije van Schijndel op Heeden den Dartienden September 1700 Neegentig, getuigen waren hier Over Niklaas van Schaardenburgh president en Christiaan Kluijtmans Schepen in Schijndel.

w.g. Jan van Ham
N. van Schaardenburgh
Chr: Kluitmans President
W.S.van Andringa Secretaris.

Bronnen, noten en/of referenties
  1. Heemblad Rond die Cluse 10e jaargang (2003) nummer 2 bladzijden 2 tot en met 5